Ministerstvo kultury otevřelo novou výzvu v IOP

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo druhou výzvu v rámci Integrovaného operačního programu týkající se kulturního dědictví.

Druhá výzva se týká aktivity 5.1c Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou, oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje Integrovaného operačního programu (IOP).

Podporované aktivity:

  • vybudování či modernizace celostátně působících center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a zpřístupnění produktů a služeb v oblastech soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a služeb v oblastech knihovních fondů

Pro realizaci projektů platí, že musí mít prokazatelný přímý přínos na zvýšení atraktivity prostředí státu, na sociální a ekonomický růst a musí také prokázat multiplikační efekt v možnosti napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (kulturní průmysl, obchod, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity, nebo cestovní ruch).

Celkem je na realizaci projektů alokováno 470 milionů Kč. Minimální výše podpory činí 100 milionů Kč, maximální 470 milionů Kč. O podporu mohou žádat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob, které budou projekt realizovat na území regionů soudržnosti v České republice vyjma hlavní město Praha.

Projektové žádosti je možné předkládat na Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 do 21. září 2010 do 16:00 hodin.