Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na zpracování publikace o fondech EU

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na zpracování publikace pro hlavní město Praha, městské části a jimi zřizované organizace o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů a z finančního mechanismu EHP/Norsko.

Předmětem zakázky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy je „Zpracování publikace o možnostech čerpat dotace z fondů EU a finančního mechanismu EHP/Norsko pro hlavní město Praha, městské části a organizace jimi zřizované“. Cílem této zakázky je poskytnout vybraným cílovým skupinám přehledné informace o dotačních titulech, v jejichž rámci jsou hl. m. Praha, městské části a jimi zřizované organizace oprávněny předkládat projektové žádosti. Publikace by měla být vytištěna v nákladu tisíc kusů.

Při posuzování nabídek bude nejvíce přihlíženo k obsahovému a grafickému zpracování požadované publikace. Obsahová část publikace musí být podle vyhlašovatele minimálně členěna následovně:

  • operační program, resp. iniciativa Společenství nebo finanční mechanismus EHP/Norsko,
  • příslušné prioritní osy, oblasti podpory, případně obdobně vymezené členění podporovaných činností, ve kterých mohou výše vymezené subjekty předkládat projektové žádosti,
  • specifikaci podporovaných aktivit,
  • informace o typech subjektů, které mohou v daných prioritních osách, oblastech podpory, případně obdobně vymezeném členění podporovaných činností žádat o dotace,
  • podmínky realizace (jako např. partnerství, výše spoluúčasti, minimální a maximální finanční velikost projektu, maximální doba realizace apod.)
  • výše alokace pro příslušnou prioritní osu, oblast podpory, případně obdobně vymezené členění činností,
  • časové období programu či iniciativy,
  • kontaktní údaje na instituci zodpovědnou za administraci operačního programu nebo iniciativy Společenství

Grafický návrh zpracování publikace, který je také povinnou součástí nabídky, by měl minimálně obsahovat formát publikace, grafické odlišení jednotlivých kapitol, částí, podkapitol, formát písma, nadpisů a členění textu, grafickou úpravu stránek, použití log, barev, obrazových materiálů a dalších vizuálních prvků.

Cena veřejné zakázky by neměla překročit 300.000,- Kč včetně DPH.

Nabídky je možné předkládat osobně na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, místnost č. 247, 2. patro, Škodův palác do 14. dubna do 14:00 hodin.

Kontaktní osobou pro tuto zakázku je Ing. Michal Struha, e-mail: michal.struha@cityofprague.cz, tel: 236 00 28 59.