Liberecký kraj vyhlásil první výzvu v rámci OP VK

Krajský úřad Libereckého kraje otevřel první výzvu k předkládání žádosti v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

První výzva se týká všech tří oblastí podpory Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání.

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Cílem této oblasti podpory zvýšit kvalitu počátečního, zejména základního a středního vzdělávání v Libereckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Vytvářenípodmínekproimplementaciškolníchvzdělávacíchprogramůveškolácha školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
 • Implementacenovýchkurikulárníchdokumentůdopraxejednotlivýchškolaosvětováa informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
 • Zaváděnívyučovacíchmetod,organizačníchforemavýukovýchčinnostívčetnětvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
 • Zaváděnívyučovacíchmetod,organizačníchforemavýukovýchčinností,kterézvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
 • Podporavýukyvcizíchjazycíchnastředníchškolách.
 • Zlepšovánípodmínekprovýukutechnickýchoborů,včetnězvyšovánímotivacežákůke vzdělávání se v těchto oborech.
 • Vytvářenípodmínekprodlouhodobéhostováníplněkvalifikovanýchučitelůcizích jazyků.
 • ZlepšovánípodmínekprovyužíváníICTprožákyiučitele,atoimimovyučování.
 • VyužíváníICTvevšeobecněvzdělávacíchaodbornýchpředmětech.
 • Rozvojpartnerstvíasíťování–partnerství,spolupráceavýměnazkušenostímeziškolami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
 • Spolupráceinstitucípočátečníhovzdělávánínaregionálníúrovnisaktérynatrhupráce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
 • Spolupráceinstitucípočátečníhovzdělávánísmístníaregionálnístátnísprávoua samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
 • Rozvojkariérovéhoporadenstvíveškolách,včetněvyhledávánížákůohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
 • Podporaškolvoblastievaluace,nabídkaevaluačníchnástrojůaověřováníklíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání:
 • Podporainformačníchcenterveškolách,včetněmarketingovépodpory.
 • Rozvojpodnikatelskýchznalostí,schopnostíadovednostížákůvpočátečnímvzdělávání (ZŠ, SŠ).
 • Rozvojznalostí,schopnostíadovednostížákůvevzděláváníproudržitelnýrozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Na realizaci aktivit v této výzvě je vyčleněno téměř 44 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 400,000 Kč, maximální ve výši 10 milionu Kč.

Oblast podpory 1.2.Rovnépříležitostidětíažáků,včetnědětíažákůsespeciálními vzdělávacímipotřebami

Tato oblast podpory se zaměřuje na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Uplatňováníazlepšováníorganizačníchforemavýukyavyučovacíchmetod podporujícíchrovnýpřístupkevzdělávání,včetnětvorbyindividuálníchvzdělávacích plánů,využitíICTae-learningovýchaplikací.
 • Zvyšováníkompetencepedagogickýchpracovníkůproodstraňováníbariérbránících rovnémupřístupuvšechjedincůkevzdělávání.
 • Rozvojporadenství,propracováníarozšířenínabídkyasistenčních,speciálně pedagogickýchapsychologickýchslužebprožákysespeciálnímivzdělávacími potřebami.
 • Vybudování„záchytnésítě“proosobyohroženépředčasnýmodchodemzesystému vzděláváníatěch,cosedosystémuchtějínavrátit.
 • Včasnézajištěníminimálnígarantovanépéčeodětisesociokulturnímznevýhodněním.
 • Prevencerasismuaxenofobieprostřednictvímpodporymultikulturnívýchovya vzdělávání.
 • Vzdělávánícizinců(předevšímjazykové)žijícíchnaúzemíČR.
 • Podporaneformálníhovzděláváníakompetencívněmzískaných,zdokonalovánísystému vzdělávánípracovníkůNNOastředisekvolnéhočasu,vytvářenívzdělávacíchmodulů uznatelnýchjakosoučástdalšíhovzdělávání.

Na projekty realizované v této výzvě bylo alokováno téměř 16 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 400,000 Kč, maximální ve výši 10 milionů Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Cílem oblasti podpory 1.3 je zlepšit kompetence pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji.

Podporované aktivity:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Na realizaci aktivit v této výzvě je vyčleněno celkem 20 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 400,000 Kč, maximální ve výši 10 milionů Kč.

Projektové žádosti lze předkládat na adrese Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 – 14. patro, kancelář č. 1422 a 1423 od 12. května 2008. Příjem projektových žádostí on-line je ukončen 23. června v 15:00 hodin, příjem listinné podoby žádosti pak 26. června 2006 15:00 hodin.

Více informací poskytnou Fialová Martina, e-mail: martina.fialova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 323 a Křeček Leoš, e-mail: leos.krecek@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 647.