Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF)

Společná zemědělská politika a strukturální politika jsou provázané a vzájemně se doplňují. Evropský zemědělský orientační a záruční fond vznikl v roce 1961 k financování společné zemědělské politiky. Tento fond je složen ze dvou sekcí – orientační a záruční. Podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, některá opatření však financuje také záruční sekce (podrobněji Nařízení ES 1260/1999).

EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1 a Cíl 2, iniciativu LEADER (rozvoj venkova).

„Cílem společné zemědělské politiky je (mj.):

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťování racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracující síly

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství.“

Smlouva z Nice, Článek 33 – Společná zemědělská politika

Legislativa

Nařízení ES 1257/1999

Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999)

zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků

přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků

podněcování nepotravinářské výroby

trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti

zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech

rozvoje ekonomických činností a zachování a rozvoje zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu

zlepšení pracovních a životních podmínek

zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy

ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí

odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami

Opatření k rozvoji venkova

Oblasti podpory:

Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Odborný výcvik (školení)

Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními

Zahájení činnosti mladých farmářů

Předčasný odchod do důchodu

Zemědělství šetrné k životnímu prostředí

Lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků

Lesnictví

Investice do zemědělských hospodářství

Situace v ČR

Z EAGGF bude v České republice financován OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (11,5% prostředků určených na OP).