Druhá výzva v programu Nemovitosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo druhou výzvu v programu Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Druhá výzva byla vyhlášena v rámci Prioritní osy 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace. Program Nemovitosti je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury. Cílem je tak vytvořit funkční trh nemovitostí a zlepšit investiční a životní prostředí.

Podporované aktivity:

  • a) Projekt přípravy zóny – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny.
  • b) Projekt výstavby nájemního objektu – projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt určený k pronájmu.
  • c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt
  • d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace – projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a) – c).

Celkem jsou na realizaci aktivit alokovány 4 miliardy Kč. Minimální výše podpory je stanovena na 1 milion Kč, maximální výše podpory na 500 milionů Kč. V případě Projektu vyhotovení projektové dokumentace je minimální výše podpory stanovena na 500.000 Kč, maximální na 50 milionů Kč.

Žadatel nejprve vyplní Registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti Registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele Czechinvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. V případě úspěšné registrace Czechinvest žadateli zasílá informaci o datu pro vznik Způsobilých výdajů a začínající lhůtě 10 měsíců pro předložení Plné žádosti. Žadatel tuto lhůtu nesmí překročit, jinak bude jeho Registrační žádost automaticky vyloučena.

Registrační žádosti je možné podávat od 1. září 2009 do 31. března 2010. Plné žádosti je možné podávat do 10 měsíců od data přijatelnosti projektu1, neboli data vzniku Způsobilých výdajů.