Centrum evropského projektování vyhlásilo výzvy na podporu pilotním projektům

Centrum evropského projektování otevřelo 18. července 2008 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při jejich přípravě, realizaci a administraci, které budou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Výzvy byly vyhlášeny v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který byl podpořen v rámci Prioritní osy 5 Technická pomoc, oblasti podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod. Projekt probíhá od 15. února 2008 a ukončen by měl být 28. února 2013.

Cílem PAAK je posílit absorpční a administrativní kapacitu regionu soudržnosti Severovýchod, a to prostřednictvím vytváření partnerství jednotlivých krajů, které tento region tvoří – Královehradeckého, Pardubického a Libereckého.

Prostředkem této spolupráce je asistence pilotním projektům

  • při přípravě – tedy při vypracovávání projektových žádostí
  • při realizaci a administraci – podpora při realizaci a administraci projektu, předkládání monitorovacích zpráv, vyúčtování finančních prostředků, řešení problémů

Jednotlivé výzvy odpovídají těmto dvěma nástrojům spolupráce mezi kraji regionu soudržnosti Severovýchod.

Poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě

Tato výzva se zaměřuje na vybrání takových projektů, které by sloužily jako příklad a „inspirace“ ostatním potenciálním žadatelům o podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP Severovýchod).

Poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Cílem této výzvy je zajistit úspěšnou realizaci a administraci pilotních projektů, které budou používány jako příklady, jak správně realizovat a administrovat projekt, pro další příjemce podpory v rámci ROP Severovýchod.

Pomoc s přípravou, realizací a administrací pilotních projektů bude probíhat prostřednictvím poskytování odborných informací, poradenských a konzultačních služeb zdarma a také formou organizování vzdělávacích akcí, které budou zaměřeny na vypracovávání projektových žádostí a na předávání zkušeností s realizací projektů.

O podporu mohou žádat všichni žadatelé, kteří usilují o získání podpory v následujících oblastech podpory ROP Severovýchod 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území. 2.1 Rozvoj regionálních center, 2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova, 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání a 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu.

Projektové žádosti je možné předkládat od 18. července do 18. srpna 2008 do 17:00 hodin na adresu Centrum evropského projektování, Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové.

Více informací lze získat u Ing. Ivy Krunčíkové, tel: +420724540542; +420495817803, e-mail: kruncikova@cep-rra.cz nebo u Ing. Veroniky Pourové, tel: +420725591988; +420495817817, e.mail: vpourova@cep-rra.cz.