Aktuální výzva Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Výzva se týká oblasti 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, Prioritní oblasti 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.

Cílem aktivity je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národních sítí zdravotnických zařízení, a to prostřednictvím řízené modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) stávající infrastruktury zařízení poskytující zdravotní péči s důrazem na modernizaci specializovaných pracovišť akutní péče a dosažení standardů pro včasnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku v oblastech zdravotní péče s nejhoršími ukazateli včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti a úspěšnosti léčebných intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU.

Podporované aktivity:

Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče.Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národních sítí specializovaných pracovišť cerebrovaskulární pé