3. výzva v ROP Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti regeneraci brownfields v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko).

Třetí výzva byla otevřena pro oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko). Cílem oblasti podpory je zajistit revitalizaci nevyužívaných ploch a areálů a umožnit tak jejich další využití.

Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro:

  • veřejné služby
  • veřejná prostranství, zeleň
  • obchod, služby

Podporované aktivity:

  • Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů.
  • Podpora majetkoprávního řešení lokalit.
  • Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků.
  • Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). O závažnosti zátěže bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP.
  • Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území po hranici regenerovaného pozemku do 50 % celkových nákladů.
  • Regenerace objektů – pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech. Podpořena bude pouze sanace objektu, nikoliv příprava pro jeho budoucí využití.

Na aktivity podporované v rámci této výzvy je vyčleněno celkem 124 milionů Kč. Minimální velikost celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony, maximální výše není stanovena.

Projektové žádosti lze předkládat pouze osobně v Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava do 19. dubna 2011 do 12:00 hodin.