2. výzva v programu Prosperita

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci programu podpory Prosperita Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

Druhá výzva se týká Prioritní osy 5 Prostředí pro podnikání a inovace, programu Prosperita Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Tento program je členěn do dvou částí. Část I se zaměřuje na podporu vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších územně správních jednotek a právnických osob a neziskových organizací. Druhá část se týká podpory podnikatelských subjektů.

Cílem výzvy je podpora vzniku a rozvoje subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, které se zaměřují především na realizaci nových technologií a konkurenceschopných produktů a služeb.

Část I

Podporované aktivity:

  • a) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků
  • b) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií
  • c) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů
  • d) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií (pouze v režimu de minimis nebo Dočasného rámce).

Podporovaná aktivita b) má doplňkový charakter k aktivitám a), c), to znamená, že k této aktivitě nelze podat samostatný projekt.

Část II

Podporované aktivity:

  • e) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků.
  • f)  Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií.
  • g) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů.
  • h) Zakládání a rozvoj sítí Business Angels – podpora činnosti sítí Business Angels. Jedná se o subjekty, které budou zajišťovat vytváření sítí (networking) investorů s firmami v ranné fázi vzniku (spin-off, start-up), které vzhledem ke zvýšenému riziku v této fázi rozvoje firmy, obtížně získávají vhodné financování pro své projekty. V rámci této aktivity budou poskytovány také služby typu databáze investorů, zpracované profily projektů výše uvedených firem (listing projektů), poradenství při přípravě podnikatelských záměrů, apod. Nejedná se o přímou podporu finančních investic jednotlivých investorů.
  • i)  Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií.

Podporovaná aktivita f) má doplňkový charakter k aktivitám e), g), k této aktivitě tedy nelze podat samostatný projekt.

Na realizaci aktivit v této výzvě jsou alokovány 4 miliardy Kč.

Žádost se předkládá prostřednictvím e-Account, který je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest. Žadatel nejprve vyplní registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele Czechinvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. Pokud Czechinvest ohodnotí registrační žádost jako přijatelnou, zašle žadateli informaci o datu pro vznik způsobilých výdajů. Žadatel pak může předložit plnou žádost.

Registrační žádosti se předkládají od 1. listopadu 2009 do 30. června 2010, plné žádosti od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.