Dlabajová: Zpráva o vysílání pracovníků je namířená proti volnému pohybu v EU

vysílání pracovníků

@ European Union, 2017

Výbor Evropského parlamentu dnes schválil zprávu o vysílání pracovníků. Text je namířený proti volnému pohybu v Evropě a je nevyvážený, říká europoslankyně Martina Dlabajová

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu v pondělí 16. října přijal kontroverzní zprávu o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, kterou předložila francouzská europoslankyně Elisabeth Morin-Chartier, jako zpravodajka z frakce lidovců, ve spolupráci se svojí holandskou kolegyní Agnes Jongerius z frakce socialistů a demokratů. Návrh revize současných pravidel pro vysílání pracovníků na dočasnou práci v rámci EU vydala Evropská komise v březnu 2016 a bouřlivá debata, která se o ní vede, již přes rok rozděluje Evropu. Tento fakt se promítl také do dnešního hlasování v parlamentním výboru.

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE), stínová zpravodajka zprávy, okomentovala výsledek hlasování následovně:

  • Přes snahu o dosažení vyváženého kompromisu mezi oběma stranami, s některými klíčovými oblastmi revize nemohu souhlasit, proto jsem znění textu nepodpořila. Jedná se ovšem o natolik celoevropsky důležité téma, že souhlasím se zahájením vyjednávání v trialogu. Stanovisko Rady bude v diskuzi o vyslaných pracovnících klíčové.

Stanovisko Rady bude v diskuzi o vyslaných pracovnících klíčové.

  • Mým hlavním cílem, jakožto stínové zpravodajky této zprávy, bylo dosáhnout dostatečné vyváženosti mezi zachováním volného pohybu služeb a ochranou práv pracovníků. To se bohužel nestalo. I výsledné hlasování prokázalo, že zpráva dostatečně nezohledňuje obavy kolegů poslanců z některých členských států.
  • Vyslaní pracovníci symbolizují základní principy EU, kvůli kterým Česko do Unie vstupovalo. Zpřísnění legislativy a umělé srovnání podmínek problémy na pracovním trhu neřeší. Naopak, povede to k uzavírání národních trhů a podlomení naší konkurenceschopnosti.
  • Mám radost, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu o délce trvání vyslání na 24 měsíců s možností prodloužení. Tato doba je nyní v souladu s další legislativou, konkrétně s koordinací systémů sociálního zabezpečení. Koherence a konzistentnost se stávajícími pravidly je pro tuto oblast zcela zásadní.

Mám radost, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu o délce trvání vyslání na 24 měsíců s možností prodloužení.

  • Celá diskuze se stáčí nad ochranu práv a mzdy pracovníků, ale zájmy firem, kterým nové nastavení pravidel značně zkomplikuje jejich podnikání, jsou upozaděny. Jsem proto ráda, že se mi do textu podařilo dostat ochrannou doložku, která zajistí, aby společnosti nenesly odpovědnost za nesprávné uplatňování mzdových pravidel nebo kolektivních smluv v hostitelském státě, pokud tyto informace nebyly dostatečně oznámeny a publikovány na oficiální webové stránce s odkazem na platnou legislativu. Věřím, že toto opatření přispěje k větší transparentnosti a právní jistotě firem.
  • Přesto v obecné rovině nesouhlasím s tím, aby se veškeré kolektivní smlouvy hostitelského státu aplikovaly na vysílající subjekt. Pro české firmy to znamená perfektní znalost veškeré legislativy a pravidel v zemích, do kterých vysílají své pracovníky. Nejenže je to nerealistické, ale do budoucna to může výrazně zkomplikovat podnikání českých firem v jiných evropských zemích a konečně tak potlačit fungování volného trhu.

Nesouhlasím s tím, aby se veškeré kolektivní smlouvy hostitelského státu aplikovaly na vysílající subjekt. Pro české firmy to znamená perfektní znalost veškeré legislativy a pravidel v zemích, do kterých vysílají své pracovníky.

  • Rovněž nesouhlasím s rozšířením právního základu o sociální kapitoly, která v budoucnu může vyvolat nechtěný precedens a právní nejistotu.
  • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bohužel nepodpořil můj požadavek na větší ochranu sektoru dopravy. Navrhla jsem několik pozměňovacích návrhů, kde přímo usiluji o vyloučení dopravy z působnosti směrnice. Jelikož jsem ale cítila, že k tomu nebude většinová vůle, podala jsem ústní pozměňovací návrh, jež měl zajistit ochranu času mezi začátkem účinnosti revize směrnice o vysílání pracovníků a přijetím nového balíčku mobility a zajistit tak koherenci pravidel. Ani jedno bohužel nebylo výborem přijato a sektor dopravy je nyní upraven v rámci recitálu.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bohužel nepodpořil můj požadavek na větší ochranu sektoru dopravy.

  • Nicméně jsem ráda, že ve svém úsilí mohu pokračovat jakožto zpravodajka výboru pro zaměstnanost ke stanovisku o vysílání řidičů v rámci nadcházejícího projednávání balíčku mobility. Udělám vše, co bude v mých silách, aby přeshraniční poskytování služeb a konkurenční prostředí na vnitřním trhu bylo zachováno.