Zemědělství pod taktovkou EU-25

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

1. května vstoupí deset středo-, východo- a jihoevropských zemí do Evropské unie. Nadcházející rozšíření přinese privilegia, kterým se dosud těšilo jen patnáct států, na nové členy. Logicky se proto dá předpokládat změna chování v budoucích reformních procesech, jakými jsou Společná zemědělská politika (SZP) a jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Tento komentář se soustředí na dynamiku politické ekonomie EU po rozšíření a dohaduje, do jaké míry přistupující země ovlivní evropskou politickou ekonomii: témata, kterým se zatím dostávalo nedostatečné pozornosti.

Už toho bylo napsáno hodně o možných dopadech, které bude rozšíření mít na současnou Patnáctku i na přistupující státy. V období před rozšířením se diskuse a výzkum soustředily na okamžité dopady procesu, např. pracovní mobilitu, SZP ad. Většina těchto faktorů byla předmětem tzv. phasing-in, což mělo umožnit bezproblémové začlenění přistupujících států a zabezpečení tehdejší Patnáctky. Na rozdíl od automatických výhod budou mít nové členské státy od data vstupu také ad hoc politické výhody, protože budou součástí rozhodovacího procesu. Znamená to také, že domácí politické tlaky ovlivní budoucí rozhodování. Navzdory pocitu v přistupujících státech, že dohody o přistoupení pro ně nejsou zcela výhodné, faktem zůstává, že brzy získají moc v rámci obrovské politické mašinérie. Toto sdílení moci nelze přehlížet a dá se říct, že dokonce převažuje všechny ostatní výhody.

V mezinárodní komunitě existují obavy, že rozšíření bude mít za výsledek posun v politickém a ekonomickém důrazu na některé klíčové sektory, konkrétně na zemědělství. Přistoupení států se silnými zemědělskými ekonomikami bude mít zřejmě významný vliv na dynamiku politické ekonomie EU. Zemědělství bude po rozšíření bezpochyby vyžadovat mnoho pozornosti. Bude se hodně diskutovat podoba reformy SZP a negociace v rámci WTO. V těchto oblastech jistě dojde ke změnám.

Co se týče SZP, řada přistupujících států bude jistě proti další reformě zemědělského sektoru v EU. To bude platit především pro Polsko a Maďarsko, dvě největší přistupující země s velkým podílem zemědělství. Je možné, že tyto dvě země budou tvořit základ protireformní koalice, aby se pokusily ulovit dodatečné výhody plynoucí ze SZP. Toto je především zajímavé pro sektor mléčných výrobků a cukru, kde systém kvót poskytuji jakési kvazi-právo na příjem. A navzdory tomu, že zde přistupující státy získaly ne zcela výhodné podmínky, budou se snažit udržet status quo, částečně také proto, aby získaly další výhody.

Navzdory tomu, že reforma je v sektoru zemědělství skutečně potřebná, rozhodně není jisté, že se EU-25 podaří dosáhnout kompromisu a dohodnout se na úspěšné reformě, když se to opakovaně nezdařilo Patnáctce.

Navíc se nově přistupujícím státům nebude zamlouvat vzrůstající důraz na druhý pilíř SZP (venkovský rozvoj). Dá se předpokládat, že nové členské státy budou v tomto směru zdrženlivější vůči reformě SZP.

Rozšířená Unie by mohla představovat novou sílu pro pokrok v jednáních WTO. Nové členské totiž profitují z přístupu na globální trh, protože jsou většinou nízkonákladovými producenty.

Velmi podrobně se bude muset v přistupujících státech kontrolovat kvalita vyrobených potravin. To má již v současnosti velký dopad, když musí podniky uskutečnit volbu mezi přizpůsobením se standardům EU, nebo zavřením firem. Pokud některé firmy nesplňují náročná kritéria, což není výjimkou, musí se přeorientovat buď pouze na vnitrozemský trh, nebo vyvážet mimo EU.

Po výčtu řady těchto problémů tedy rozhodně existují obavy, že reforma SZP bude po rozšíření mnohem hůře průchodná, protože zde bude protireformní koalice, jejíž základ budou tvořit nové členské státy snažící se podpořit své zemědělské sektory. Rozšíření ale také může přispět ke zvýraznění role EU jakožto exportéra zemědělské produkce.

Nicméně, melancholie přistupujících států z rozšíření snad bude vyvážena tím, že se stanou nedílnou součástí obrovského trhu s velkým politických vlivem.