Naším úkolem je obnovit Evropu pro všechny Evropany

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

budoucnost EU

© Shutterstock / Efired

Před šedesáti lety položily evropské národy základy Evropské unie – jedné z nejúspěšnějších sil podporujících mír, demokracii, svobodu, rovnost, prosperitu a solidaritu. Od té doby se již nesčetněkrát prokázala úspěšnost této koncepce. Dosáhli jsme celé řady cílů, na které můžeme být hrdí a vážit si jich, žádný z nich však nesmíme považovat za samozřejmost a žádný z nich není ani zcela dokonalý.

Náš svět prochází převratnými změnami. Nacionalismus je na vzestupu a na scéně se znovu objevují i populistické tendence. Naši pozornost rozptylují úzké národní zájmy a v důsledku toho nám hrozí, že ztratíme ze zřetele společné priority a solidaritu mezi členskými státy.

Evropská unie je vnímána jako subjekt, který není schopen řešit problémy současnosti. Důvěra evropských voličů je podkopávána a jsou dokonce zpochybňovány i samotné základy našeho společenství.

Unie se musí více zaměřit na hodnoty

V současné době se nacházíme na křižovatce. Oživit myšlenku EU se nám může podařit jen tehdy, pokud se vydáme směrem k sociálnější a spravedlivější Unii, která se více zaměří na hodnoty. Jako ministři pro evropské záležitosti a zároveň členové pokrokových stran jsme vždy podporovali demokracii, solidaritu a základní práva. Tyto hodnoty tvoří samotnou podstatu naší společné evropské identity a představují základ, na kterém musíme dále stavět.

Důvěru lze obnovit pouze tak, že budeme podporovat skutečnou rovnost, nestrannost a sociální spravedlnost pro všechny obyvatele Evropy.

Důvěru lze obnovit pouze tak, že budeme podporovat skutečnou rovnost, nestrannost a sociální spravedlnost pro všechny obyvatele Evropy. Sociální pokrok musí vždy znamenat vzestupnou konvergenci. Za prvé je nutné, abychom po letech hospodářské stagnace opět obnovili prosperitu ekonomik našich států ekologicky a sociálně udržitelným způsobem, přičemž musíme zohlednit digitální transformaci. Jako pokrokovým silám v Evropě se nám již podařilo úspěšně prosadit větší investice a přístup, jehož cílem je nejen fiskální konsolidace, ale za prioritu považuje i růst a investice.

Obnovení rovnováhy politik

Obnovení rovnováhy těchto politik je nejen v souladu se zásadami správného hospodaření s veřejnými rozpočty, ale posiluje i jejich udržitelnost. Budeme o něj usilovat i nadále s cílem dosáhnout vzestupné sociální i hospodářské konvergence jak v rámci jednotlivých členských států, tak mezi nimi, jakož i udržitelného růstu podporujícího začlenění. Budeme bojovat za spravedlnost včetně spravedlnosti daňové a budeme potírat daňové podvody a úniky. Zvýšíme dosavadní úsilí směřující k tomu, aby se euro stalo hnací silou růstu a konvergence v Evropské unii, cestou doplnění a reformy stávající hospodářské a měnové unie. Je nejvyšší čas, abychom Evropskou unii přebudovali na unii sociální, která se vyznačuje silnými právy pracovníků, rovností pohlaví, zabezpečením pracovních míst a příjmů a přísnými opatřeními, jejichž cílem je řešit nezaměstnanost mládeže, mzdovou nerovnost a propastné rozdíly v oblasti životní úrovně a sociálního zabezpečení.

Je nejvyšší čas, abychom Evropskou unii přebudovali na unii sociální.

Chceme minimální mzdu ve všech členských státech při současném respektování vnitrostátních postupů i úlohy sociálních partnerů v jednotlivých zemích. S těmito sociálními partnery musíme úzce spolupracovat na rozvoji sociální ochrany a sociálního státu, který naplňuje potřeby rychle se měnící ekonomiky. Nesmíme rovněž tolerovat sociální dumping bez ohledu na to, kde k němu dochází.

Římská deklarace

Ze všech výše uvedených důvodů usilujeme o začlenění silného sociálního pilíře Evropské unie do nadcházející Římské deklarace, a těšíme se na to, že na významném sociálním summitu vedoucích představitelů Evropy, který se bude konat koncem tohoto roku ve Švédsku, budou přijata nová opatření umožňující zajistit spravedlivá pracovní místa a růst podporující začlenění. Sociální práva a začlenění do EU nesmí být pouhým dodatkem jednotného trhu, ale jeho základní myšlenkou. Jedinečný příslib Evropské unie spočívá v modelu, který propojuje hospodářský růst se sociálním zabezpečením.

Nezbytným předpokladem naplnění tohoto slibu je větší soudržnost našich politik. K jejímu dosažení je nezbytný další rozvoj jednotného trhu, reforma našich ekonomik a konsolidace veřejných rozpočtů. Přitom je nutno mít vždy na zřeteli sociální dopady našich politik a klást si otázku, zda se nám daří plnit cíle, které jsme si vytyčili. Dosud se nám například nepodařilo splnit cíl 75% míry zaměstnanosti, a nedosáhli jsme ani cíle v oblasti investic do výzkumu a vzdělání či snížení genderové nerovnosti a míry chudoby na úroveň, na které jsme se společně dohodli.

Sociální zabezpečení a sociální práva jako priorita

Proto budeme jako pokrokoví politici i nadále prosazovat lepší vyvážení našich koordinovaných evropských politik, za jejichž prioritu budeme považovat sociální zabezpečení a sociální práva. Evropa musí vytrvale podporovat a bránit demokracii a právní stát, a to jak v rámci evropského kontinentu, tak i za hranicemi. Pokud dojde k jejich prokazatelnému porušení, je nutno z toho vyvodit důsledky.

Jedna věc je jistá: Evropa zítřka již nebude stejná jako Evropa včerejška.

Měli bychom rovněž zaujmout roli mezinárodních průkopníků v těchto záležitostech, a to zejména v době, kdy jsou mezinárodní opatření v oblasti změny klimatu, udržitelnosti a bezpečnosti ohrožována izolacionistickými tendencemi. Pokroková Evropa by měla stanovit své vlastní standardy a stejně vysoké standardy vyžadovat i od svých partnerů. Musíme podniknout kroky k řešení uprchlické krize. Evropa byla vždy kontinentem migrace. Jsme odhodláni bránit své hodnoty tak, jako jsme to činili vždy, pomocí humanitární, silné a účinné evropské azylové politiky, jejíž součástí jsou i spravedlivé mechanismy sdílení odpovědnosti.

Musíme spolupracovat se sousedními zeměmi a dalšími partnery i na řešení základních příčin migrace, potýkat se jen s jejími následky nestačí. Zároveň je velmi důležité posílit ochranu našich společných vnějších hranic za pomoci nového Evropského sboru pohraniční stráže. Bezpečnost a ochrana evropských občanů je prioritou číslo jedna, lze ji však zaručit jedině prostřednictvím spolupráce a transparentnosti. Optimální možností, jak toho dosáhnout, je společný přístup, zejména v oblasti boje proti terorismu na nadnárodní úrovni. Musíme však bojovat i za ochranu hodnot, které v našich společnostech uznáváme – tolerance, otevřenosti a lidských práv – před těmi, kdo by měli snahu je ohrožovat.

Evropa zítřka

Jedna věc je jistá: Evropa zítřka již nebude stejná jako Evropa včerejška. Nové společné výzvy – geopolitické posuny, rozsáhlá digitalizace a přechod k ekologickému hospodářství – vyžadují nová společná řešení. Nových výzev se nemusíme obávat, pokud budeme postupovat jednotně. Pozorujeme však různé úrovně ambicí mezi členskými státy v oblasti dalšího vývoje EU na cestě k plnění těchto úkolů, a to nejen v důsledku brexitu. Je nesporné, že všichni mají rovné podmínky: uzavřeli jsme smlouvu, která platí pro všechny a která ponechává některým členským státům prostor pro těsnější spolupráci v případě, že je výhodnější konkrétní problém řešit společně.

Jsme přesvědčeni, že společná řešení a konkrétní výsledky jsou nejlepším způsobem, jak čelit současné rozsáhlé kritice. Stávající nacionalistické tendence žádnou z těchto výzev nevyřeší. Evropská unie představuje naši odpověď současnému globalizovanému světu a my ji budeme bránit proti všem minulým, přítomným i budoucím hrozbám.

Harlem Désir, ministr pro evropské záležitosti, Francie
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, Česká republika
Michael Roth, ministr pro Evropu, Německo
Louis Grech, místopředseda vlády a ministr pro evropské záležitosti, Malta
Sandro Gozi, státní tajemník pro evropské záležitosti, Itálie
Margarida Marquesová, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Portugalsko
Giorgos Katrougalos (pozorovatel), náměstek ministra zahraničních věcí, Řecko