Místní dopad – místní rozhodnutí

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Zdroj: Evropská komise

Pravidla v oblasti státní podpory byla v posledních dvou letech modernizována a mnoho opatření podpory již nadále nevyžaduje posouzení Komisí. V důsledku toho mohou nyní členské státy realizovat více než 80 % opatření slučitelné podpory bez oznamování. Méně kontroly ze strany Komise ale vyžaduje, aby členské státy převzaly více odpovědnosti. Musí občanům ukázat, kam směřují veřejné finance a jaký je jejich dopad. Pomoct jim v tom má Komise, píše v komentáři komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Pokud EU přijme opatření, má mít toto opatření jasnou přidanou hodnotu – vést k vytváření pracovních míst, chránit životní prostředí či být výrazně užitečné pro Evropu a svět. Může samozřejmě zbavovat podniky zátěže tím, že se budou moci řídit jen jedním souborem předpisů namísto 28 různých. Některá rozhodnutí by proto měla být přijímána na evropské úrovni – naopak o jiných otázkách mělo být rozhodováno na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Jedná se o pevnou zásadu evropské demokracie zakotvenou ve Smlouvě o EU. 

Tato zásada se samozřejmě vztahuje také na politiku EU v oblasti státní podpory. Zde se Komise zaměřuje na případy, které mohou výrazně bránit obchodu přes hranice členských zemí, a mít tak největší potenciální dopad na jednotný trh EU. Na velkou většinu opatření státní podpory se kontrola ze strany Komise v souladu s unijními pravidly v této oblasti nevztahuje. Je to z toho důvodu, že většina z nich patrně není nijak problematická. Tímto rozlišením se snižuje administrativní zátěž pro členské státy EU a zvyšuje právní jistota jak pro orgány veřejné správy, tak pro podniky. Komisi to rovněž umožňuje zaměřit své zdroje na taková veřejná opatření, která jsou s největší pravděpodobností schopná narušit rovné podmínky na jednotném trhu. Příkladem takového narušení může být případ, kdy členský stát zvýhodňuje svého domácího favorita na úkor výkonnějších konkurentů, a v konečném důsledku i evropských spotřebitelů. 

Tento přístup se odrazil i v několika rozhodnutích z posledního měsíce. Komise v sedmi případech zjistila, že veřejná opatření nespadají do působnosti pravidel EU pro státní podpory. Proč? Protože měla pouze místní dopad. Státní subvence v těchto případech neovlivnily nepříznivě investiční toky mezi členskými státy ani příležitosti pro podniky etablovat se v zahraničí.

Pro konkrétnější ilustraci dané zásady: Komise rozhodla, že jestliže chce Královéhradecký kraj podporovat určité nemocnice za účelem zajištění záchranných zdravotnických služeb a financování nezbytného zařízení a nemá to žádný vliv mimo Českou republiku, pravidla EU pro státní podporu se neuplatní. Uvedené nemocnice totiž hlavně poskytují lékařskou péči lidem žijícím v oblasti, v níž se nemocnice nacházejí, a není tedy pravděpodobné, že by veřejná podpora narušila hospodářskou soutěž mezi nemocnicemi v daném kraji a nemocnicemi v jiných státech EU.

Tato přijatá rozhodnutí mohou být pro členské státy vodítkem při určování toho, která vnitrostátní opatření podpory neovlivňují obchod mezi členskými státy EU. Pokud neovlivňují, pak mohou příslušné orgány pokračovat v opatření bez účasti Komise. Na druhé straně to rovněž znamená, že Komise se může zaměřit na jiné věci – na takové iniciativy, které může účinněji a účelněji provádět EU. Aby bylo možno tohoto cíle dosáhnout, můj kolega, místopředseda Komise Frans Timmermans, právě předložil balíček týkající se zlepšování právní úpravy. Nová Komise přehodnocuje způsob své činnosti a kontroluje její dopad tak, aby z ní mohli mít občané i podniky EU skutečně prospěch. Zlepšení právní úpravy lze dosáhnout otevřenějšími postupy a pozornějším nasloucháním občanům a podnikům. A to i těm malým.

Pokud jde o prosazování předpisů v oblasti státní podpory, mnohého již bylo dosaženo. Pravidla byla v posledních dvou letech modernizována. Mnoho opatření podpory již nadále nevyžaduje posouzení Komisí. V důsledku toho mohou nyní členské státy realizovat více než 80 % opatření slučitelné podpory bez oznamování. 

Nicméně změna předpisů představuje pouze polovinu našeho úsilí. Jednou z hlavních výzev mého mandátu je zajistit, aby modernizace státní podpory proběhla i v praxi. Hodlám toho dosáhnout v úzké spolupráci s orgány členských států. Méně kontroly ze strany Komise samozřejmě vyžaduje, aby členské státy převzaly více odpovědnosti. Musí občanům ukázat, kam směřují veřejné finance a jaký je jejich dopad. Komise vnitrostátním orgánům v tomto ohledu na základě svých zkušeností ochotně poskytne pomoc a umožní sdílení poznatků. Musíme spolupracovat, abychom zajistili, že Komise bude v případě státních podpor „zasahovat nekompromisně u zásadních otázek a ustoupí do pozadí u otázek druhořadých“ ve prospěch občanů a podniků EU.