Evropská agenda v britské Sněmovně lordů

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Horní komora britského parlamentu se velmi intenzivním způsobem angažuje v kontrole postupu britské vlády v orgánech Evropské unie. Roli Sněmovny lordů jako komory národního parlamentu v evropském rozhodovacím procesu činí hodnou pozornosti několik skutečností.

Těmi je komplementarita k činnosti Dolní sněmovny, realizace kontroly evropské politiky vlády formou úzkého, průběžného dialogu s vládou, rovnováha mezi koncentrací na analýzu politických koncepcí a dlouhodobých strategických dokumentů (výhoda vlivu na prvotní fázi formulace politiky), zkoumáním specifických legislativních návrhů (detailní předlohy), hodnota odborné expertízy a zasazení problematiky do kontextu (zobrazení názorů britských aktérů v souvislosti s daným tématem).

Britský systém předběžné parlamentní kontroly evropského rozhodovacího procesu (scrutiny) není mandatorní – parlament neschvaluje vládě mandáty pro Radu, zabývá se však záměry vlády souvisejícími s evropským rozhodovacím procesem a komunikuje o nich s ministerstvy. Parlamentní výhrada zajišťuje oběma komorám, že vláda nepřijme (až na výjimečné případy, které pak následně musí vysvětlit) v Radě rozhodnutí dříve, než parlament ukončí zkoumání dané předlohy (tj. uvolní výhradu).Tato výhrada je jedním z faktorů motivujících vládu k co nejefektivnější spolupráci s parlamentem – vláda má zájem na uvolnění výhrady co nejdříve.

Scrutiny britské evropské politiky ve Sněmovně lordů zajišťuje Zvláštní výbor pro EU (výbor), který má sedm podvýborů profilovaných podle politik Unie. Členy výboru jsou předsedové a místopředsedové jednotlivých podvýborů (asi 15), celkově se v evropské agendě angažuje okolo 70 lordů. Mnozí z nich jsou bývalí ministři, diplomati, evropští komisaři, bankéři a jako takoví přinášejí mimořádné znalosti. Výbor je zodpovědný za koordinaci činnosti podvýborů i za veškeré výstupy – oficiální korespondenci s vládou vede výhradně předseda výboru. Výbor i podvýbory se soustřeďují výhradně na evropské scrutiny – národního legislativního procesu se neúčastní. Výbor i jeho podvýbory zasedají každý týden.

Projednávání evropské agendy na půdě Sněmovny lordů má dvě těžiště:


Scrutiny – zkoumání záměrů vlády spojených s vybranými návrhy legislativních aktů a závazných opatření. Základním instrumentem je (převážně písemný) dialog s vládou o její politice v Radě až do uvolnění parlamentní výhrady k dané předloze.


Inquiry – zkoumání konkrétních koncepcí, dlouhodobých projektů Komise a s nimi spojených záměrů vlády. Základním instrumentem jsou slyšení zainteresovaných subjektů, odborníků a zástupců ministerstev (slyšení jsou veřejná). Jejich výpovědi představují podklad pro rozsáhlejší zprávu artikulující doporučení vládě a Komisi.


Oba druhy zkoumání jsou realizovány na půdě jednotlivých podvýborů, výstupy diskutuje a schvaluje výbor; ten také zve ke slyšení ministra pro evropské záležitosti po každém zasedání Evropské rady, stejně jako každý půlrok velvyslance předsedající země. Dále se soustředí na zkoumání horizontálních otázek, každoročně např. analyzuje Roční pracovní program Komise.

Klíčovým předmětem pozornosti výboru nejsou dokumenty Komise či Rady, ale podklady britské vlády k těmto evropským dokumentům – ke každé předloze EU uložené vládou v každé z komor parlamentu vláda do deseti dnů uloží explanatory memorandum podepsané odpovídajícím ministrem. Až teprve na základě tohoto dokumentu předseda výboru rozhodne zda bude návrh legislativního aktu předán některému z podvýborů k prozkoumání, či zda bude rovnou uvolněna výhrada (sift) a vládě dána volná ruka. Informace obsažené v memorandu jsou u projednávaných aktů zásadním východiskem dialogu s vládou.

Na rozdíl od Dolní sněmovny, jejíž evropský výbor projednává všechny dokumenty předložené vládou a realizuje minimum koncepčních analýz, evropský výbor Sněmovny lordů věnuje pozornost pouze vybraným, pro Británii v nějakém ohledu závažným předlohám a značnou část energie věnuje analýzám koncepčních otázek, díky nimž je schopen ovlivnit vytvářející se politiku v ranné fázi. Komise i britská vláda zprávy Sněmovny lordů berou v potaz pro jejich odbornou kvalitu a pro rozsáhlou reflexi kontextu, kterou tyto nabízejí. Díky zkoumání a přípravě zpráv ke koncepčním a strategickým otázkám se práce evropského výboru neomezuje na mechanickou kontrolu evropské legislativy. Svými analýzami Sněmovna lordů doplňuje kvantitativně rozsáhlejší, avšak kvalitativně omezenější aktivity Dolní sněmovny. Kvalita podkladů, které Sněmovna lordů předkládá, je dalším faktorem motivujícím vládu ke spolupráci s horní komorou parlamentu.