Země V4 by měly držet spolu. Nemusí ale vždy, domnívají se české politické strany

© Shutterstock/Trybex

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Země Visegrádu mají podobné zájmy a problémy, myslí si strany kandidující do Poslanecké sněmovny. Sdílí totiž společnou historii i geografickou pozici. V současné době jsou ale rozdělené. V4 přesto zůstává nástrojem pro debatu a spolupráci.

Chcete znát i odpovědi k dalším tématům? Přečtěte si celý předvolební speciál >>>>

Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko dlouhodobě spolupracují v rámci Visegrádské skupiny. Formace ale budí větší kontroverze než v minulých letech. Problematický článek představují zejména vlády v Polsku a Maďarsku, které jsou v konfliktu s Evropskou komisí i některými zeměmi západní Evropy. Naopak Češi a Slováci více tíhnou k jádru EU.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Otázka: Měl by formát V4 přetrvat? Pokud ano, jaké v něm spatřujete výhody? A měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a Evropské rady stejně? Pokud ne, vidíte v rámci regionu nějakou alternativu?

KDU-ČSL

Spolupráce se zeměmi Visegrádské čtyřky pro nás představuje důležité regionální partnerství, které chceme dále rozvíjet.

V žádném případě ji však nevnímáme jako náhradu EU. Naopak, je to jedna z dobrých možností pro posílení našeho hlasu v Evropské unii.

Naším cílem je přitom aktivní komunikace. Země Visegrádské čtyřky by měly aktivně komunikovat i s ostatními státy střední Evropy – Německem a Rakouskem – a využívat tak vedle V4 i formát Visegrád+.

Také bychom chtěli formát V4 více využívat pro konstruktivní debatu a sami tato témata identifikovat – například společný příspěvek k ochraně vnějších hranic. Z regionálních témat se dále jedná o životní prostředí či průmysl.

Za konkrétní přínos považujeme například Visegrádský fond, který úspěšně funguje a budí pozornost i v zahraničí.

Slaďování pozic v rámci V4 při hlasováních Rady EU a Evropské rady je naší prioritou. Usilujeme o ni všude, kde to lze, zvláště pokud se jedná o tak zásadní otázky, jako je budoucnost integračního projektu.

Zároveň si však uvědomujeme, že existují oblasti, kde různost národních pozic dlouhodobě shodu neumožňuje. Příkladem je tradičně protekcionistická zemědělská politika.

KDU-ČSL: V4 není náhradou EU. Je to ale jedna z dobrých možností pro posílení našeho hlasu v EU.

ANO

Formát V4 je nastaven správně. Jde o platformu zemí, kterou spojuje jak region Střední Evropy, tak socialistická minulost.

Ačkoliv mnoho lidí V4 předpovídalo konec po vstupu jejích členů do EU, spolupráce funguje dále a její členové se snaží koordinovat postup v rámci EU. Prostě, víc hlav víc ví.

Jsou témata, na kterých se V4 shodne – například kvóty. Pak jsou ale témata, kde má každý stát jiné zájmy – například postoj vůči Rusku či přijetí eura.

ANO: Formát V4 je nastaven správně. Spolupráce funguje a jeho členové se snaží koordinovat postup v rámci EU.

Svobodní 

V4 se osvědčila zejména proto, že státy V4 pojí podobné problémy a je na ně vyvíjen nátlak ve stejných situacích ze strany Německa a Francie.

Ukázalo se, že pokud se dokážeme v rámci V4 dohodnout tehdy, kdy nás spojuje zájem na společném postupu, je to výhodné.

Svobodní: Státy V4 pojí podobné problémy a je na ně vyvíjen nátlak ve stejných situacích.

KSČM

Mezinárodní visegrádský fond, byl založen dne 9. června 2000 ve městě Štiřín v Česku, sídlo má však v Bratislavě. Jeho posláním je podpora rozvoje užší spolupráce a posilování vzájemných vazeb mezi těmito státy V4. Fond finančně podporuje projekty v následujících oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměny mládeže, rozvoj turismu a přeshraniční spolupráce.

Rozpočet fondu je tvořen stejně vysokými příspěvky všech čtyř členských zemí a vykazuje dlouhodobě rostoucí přebytek. Státy přispěly dohromady celkem v roce 2006 3,2 milionu eur (800 tisíc eur každý člen), v letech 2007 a 2008 5 miliony eur (1,25 milionu eur každý člen), v letech 2009, 2010 a 2011 6 milionů eur (1,5 milionu eur každý člen), a v roce 2012 7 milionů eur (1,75 milionu eur každý člen). Hospodaření fondu je v přehledných tabulkách zveřejněno na oficiálních stránkách fondu.

KSČM: Mezinárodní visegrádský fond podporuje rozvoj užší spolupráci a posilování vzájemných vazeb mezi státy V4.

Starostové a nezávislí 

Pokud chceme účinně prosazovat své zájmy v rámci EU, je třeba se spojovat s partnery s podobnými prioritami, což země V4 nepochybně jsou. Vzorem by pro nás měla být například spolupráce severských zemí.

Kromě platformy V4 by bylo žádoucí využívat i rozšířené platformy V4 +, další země regionu či Slavkovské skupiny.

V4 by měla být jednotná, což se bohužel dosud ne vždy dařilo a některá ze zemí se velmi často „utrhla“. Státy V4 by měly v rámci strategických rozhodnutí v Radě EU a Evropské radě nejen hlasovat stejně, ale měly by pro své postoje hledat spojence, ať již se jedná o velmoci či skupiny dalších zemí EU.

STAN: Kromě platformy V4 by bylo žádoucí využívat i rozšířené platformy V4+, další země regionu či Slavkovské skupiny.

ČSSD

Visegrádská skupina je v první řadě nástroj pro debatu sousedských zemí střední Evropy. Jsou věci, na kterých se shodneme, a ty pak můžeme společně mnohem lépe prosazovat, než pokud bychom postupovali samostatně.

Jsou ale také věci, na kterých se shodnout nemůžeme.

Díky této platformě máme možnost tyto problematické záležitosti přímo komunikovat a našim partnerům říci, v čem je podpořit nemůžeme nebo s čím nesouhlasíme.

ČSSD: Jsou věci, na kterých se V4 shodne a ty pak může lépe prosazovat společně. Jsou ale také věci, na kterých se shodnout nemůžeme.

TOP 09

Visegrádská spolupráce představuje unikání nástroj pro budování harmonických vztahů s našimi nejbližšími sousedy, kterého bychom se neměli vzdávat pouze z toho důvodu, že v současné době v některých oblastech selhává.

Naopak bychom se měli snažit hledat s našimi partnery z V4 společná pozitivní témata, která budeme v EU prosazovat. To se podařilo například při nedávném tematizování dvojí kvality potravin.

Stojí za připomenutí, že ani v zahraničí není V4 vnímána pouze negativně, ale i jako uskupení s potenciálem, který však není dostatečně využíván. Například státy Beneluxu mají velký zájem o hledání společných pozic s V4, kterou vnímají jako přirozeného partnera, s jehož pomocí mohou vyvažovat vliv velkých zemí.

Pro nás je důležitá právě i regionální spolupráce.

Nelze však akceptovat situaci, kdy image České republiky trpí kvůli některým nepřijatelným výrokům a krokům našich partnerů z V4. Proto se musíme být schopni se v některých případech vymezit a nezůstat ve vleku agendy nastolené našimi partnery.

To platí nejen o V4, ale zahraniční politice všeobecně. Současné vládě se však až příliš často stávalo, že místo toho, aby formulovala svébytnou politiku, byla ve vleku Polska či Maďarska. Což koneckonců TOP 09 také kritizovala.

Ne nutně by měly státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a Evropské rady stejně. Každopádně každému hlasování by měly předcházet neformální schůzky představitelů V4, které umožní vyměnit si vzájemná stanoviska a případě zformulovat společnou pozici.

TOP 09: Měli bychom se snažit hledat s našimi partnery z V4 společná pozitivní témata, která budeme v EU prosazovat. Musíme být ale schopni se v některých případech vymezit a nezůstat ve vleku agendy našich partnerů.

ODS

Pro posilování spolupráce v rámci Visegrádu platí to, co pro evropskou integraci obecně – integrace by neměla být cílem sama o sobě.

K Visegrádu bychom měli přistupovat pragmaticky. Jeho politická a vyjednávací síla coby platformy v rámci EU je přímo úměrná komplementaritě zájmů všech zúčastněných zemí.

Koheze visegrádských států je přirozeně menší než například Beneluxu, protože mají přirozeně jiná těžiště svých geopolitických zájmů, ale neshodnou se například i na zásadní otázce budoucnosti EU, jako je přijetí společné měny.

Otázka společného hlasování je otázkou souhry národních zájmů, nikoliv členství ve V4. Hledání nových alternativ v regionu je zbytečné.

ODS: K Visegrádu bychom měli přistupovat pragmaticky. Jeho koheze je ale přirozeně menší než například Beneluxu.

Piráti

Formát Visegrádské skupiny by měl přetrvat. K dalšímu prohlubování spolupráce ale nevidíme v tuto chvíli důvod.

V4 je zajímavá platforma pro sousedskou spolupráci – například v oblasti infrastrukturních projektů, kulturní výměny, vědecké spolupráce, a další.

Ke společnému hlasování v rámci Rady EU nevidíme žádný důvod. Při spolupráci v Radě EU pro nás není rozhodující zeměpisná blízkost, ale ideová sounáležitost.

Piráti: K dalšímu prohlubování spolupráce V4 dnes nevidíme důvod.

Zelení

V současnosti blízkou spolupráci v rámci V4 nepodporujeme. Současné směřování Maďarska a Polska totiž není ničím, co bychom chtěli následovat či podporovat.

Zelení chtějí, aby byla Česká republika v jádru evropské integrace. To je v ostrém rozporu se současnou politikou Maďarska a Polska. Proto nepodporujeme společné hlasování v rámci V4.

Zelení: Česko by mělo být v jádru evropské integrace. Maďarsko a Polsko mu v tom ale brání v rámci V4.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %. Kromě výše uvedených stran redakce oslovila také politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jako jediné však ve stanoveném termínu neodpovědělo.