Výbory EP se zabývaly ochranou životního prostředí

O této problematice jednal Výbor pro životní prostředí, který se zabýval nakládáním s odpady, ale také Výbor pro právní záležitosti, který posuzoval možnost kriminalizace činů s vážným dopadem na životní prostředí.

Problematika nakládání s odpady patří mezi závažné výzvy současnosti. Každý rok v Evropě vzniknou téměř dvě miliardy odpadu, což představuje asi tři a půl tuny na jednoho obyvatele. Pokud by se z těchto hodnot odečetl průmyslový, zemědělský a stavební odpad, vyprodukuje jeden obyvatel EU v průměru pětset třicet kilogramů odpadků ročně. Tato hodnota se ovšem stát od státu liší, markantní je především rozdíl mezi starými a novými členskými státy, kdy roční průměr na obyvatele EU-10 představuje hodnotu mezi 300 – 350kg, zatímco průměr v EU-15 činí až 570kg na člověka.

Liší se ale také způsob nakládání s odpady. V některých státech je až devadesát procent komunálního odpadu ukládáno do země, jinde takto zachází pouze s deseti procenty odpadu. Evropská komise navrhla roku 2005 revizi směrnice z roku 1975 týkající se nakládání s odpadem. Bylo navrženo, aby se stanovila pravidla pro recyklaci odpadu a celkově aby se situace stabilizovala. V současnosti totiž roste množství vyprodukovaného odpadu rychleji než HDP a pouze třetina je recyklována.

Poslanci EP zprávu britské poslankyně Caroline Jackson (EPP-ED) ve druhém čtení jednohlasně přijali. Vyjádřili tak přesvědčení, že by se měla celková produkce odpadu stabilizovat do roku 2012 (vzhledem k roku 2009). Současně vyzvali členské státy, aby vytvořily programy pro prevenci vzniku odpadu nejpozději do pěti let od vstupu revizované směrnice v platnost a podpořily vědecký výzkum vedoucí ke snížení množství odpadu.

Nejpozději roku 2015 by měly členské státy vytvořit schémata zpracování různých recyklovatelných druhů odpadů a rozmístit kontejnery na papír, kovy, plasty, sklo, textil, biologicky odbouratelný odpad, oleje a nebezpečný odpad.

Další stanoviska Výboru pro životní prostředí si můžete přečíst v anglickém jazyce zde.

Výbor pro právní záležitosti se ve stejný den zabýval tématikou kriminalizace vážných prohřešků proti životnímu prostředí. Činil tak v rámci procedury spolurozhodování, kdy vyjadřoval svůj názor na směrnici, kterou připravuje Evropská komise.

Zpráva německého poslance Hartmuta Nassauera (EPP-ED) prošla v hlasování jen s těsnou většinou patnácti hlasů pro a jedenácti proti. Obecně se jedná o to, aby mohly členské státy posuzovat činy vedoucí k vážnému poškození životního prostředí jako trestné činy.

Zpráva obsahuje seznam přestupků, které mohou být posuzovány jako zločin. Mezi jinými zde nalezneme například poškození životního prostředí způsobené únikem radioaktivity do vzduchu, země, nebo vody, likvidací odpadu, nebo také výrobou a skladováním nukleárních materiálů.

Unie však nemá pravomoc členským státům ukládat, jak vážně mají takové přestupky trestat.