Výbor regionů se dohadoval kvůli sídle Galilea

Vybor regionu 28.11.2007

Zástupci evropských regionů minulý týden jednali o svém stanovisku k aplikacím družicového systému Galileo. Zpráva, kterou připravil český zpravodaj Petr Osvald, ve Výboru regionů prošla s výjimkou bodu, který vyzýval k umístění sídla Galilea do některé z nových členských zemí.

Souvislosti:

Realizace evropského navigačního systému Galileo nabrala zpoždění poté, co se konsorcium soukromých firem nebylo schopné dohodnout na způsobu financování realizace celého systému. Evropská komise se proto ujala iniciativy a v první polovině letošního roku oznámila svůj úmysl dokončit realizaci systému z evropského rozpočtu.

23. listopadu 2007 schválila Rada ministrů financí konkrétnější návrh, podle nějž bude velká část prostředků na dokončení Galilea pocházet z rozpočtu Společné zemědělské politiky. Tento návrh minulý týden také schválila také Rada ministrů dopravy.

Díky průtahům s realizací byly koncem roku 2006 na neurčito odloženy také diskuse o umístění Evropského úřadu pro dohled nad globálními družicovými systémem (GSA – Galileo Supervising Autority) do některé z členských zemí. Kandidaturu na umístění sídla GSA podala vedle dalších deseti evropských měst také Praha.

Regiony mají možnost ovlivnit podobu evropské legislativy prostřednictvím Výboru regionů, poradního orgánu, který sdružuje zástupce místních samospráv. Výbor vytváří stanoviska a zaujímá postoje k připravované evropské legislativě. Evropská komise a Rada ministrů musí při přípravě právních předpisů Výbor regionů konzultovat. Česká republika má ve Výboru regionů 12 zástupců z celkových 344.

Témata:

Minulý týden Výbor regionů na svém plenárním zasedáním hlasoval o stanovisku k aplikacím evropského družicového systému Galileo, které připravil český zpravodaj Petr Osvald, člen zastupitelstva města Plzeň.

Výbor ve svém stanovisku poukázal na potenciál navigačního systému pro realizaci Lisabonské strategie. „Je však nezbytné, aby do tohoto procesu byly aktivně zapojeny nejen všechny členské země, ale i všechny evropské regiony,“ zdůrazňuje. Regiony budou podle zprávy hrát významnou roli při vytváření a využívání aplikací. Jednak shromažďují data, která mohou aplikace využívat, jednak mají kontakty na místní instituce, firmy a občany, kteří budou aplikace vytvářet a používat.

Zpráva dále upozorňuje, že je zapotřebí soustředit se na lepší informování veřejnosti o možnostech navigačního systému. Lepší informace jsou podle zástupců samospráv pro úspěch evropského navigačního systému zásadní. Petr Osvald ve svém projevu ve Výboru v této souvislosti připomněl, že navigace není jen „ta krabička, která mi v autě říká jeďte vpravo, jeďte vlevo“, ale je využitelná také v dopravě, při projektování a přípravě staveb nebo zemědělství.

Ve svém stanovisku Výbor regionů dále vyzývá, aby se Evropa soustředila kromě samotné konstrukce satelitního navigačního systému také na podniky (zejména malé a střední), které pro něj připravují aplikace. Podniky se podle Osvalda nacházejí „ve velké nejistotě, vzhledem ke zdržením a nejasnostem kolem časového harmonogramu“. Aplikace musí být připravené již v čase spuštění celého systému, aby nedošlo k dalším zdržením, která by vznikla, pokud by se aplikace začaly vyvíjet až po uvedení Galilea do provozu.

Rozruch ve výboru však způsobil bod návrhu, podle nějž by mělo být sídlo GSA umístěno do některého z nových členských států. Osvald se v tomto bodě odvolal na skutečnost, že státy původní Patnáctky v roce 2003 během italského předsednictví přislíbily, že nové evropské agentury budou umisťovány do nových členských států. Zástupci některých starých členských zemí ve Výboru však s tímto stanoviskem nesouhlasili a tento bod byl proto z konečného znění stanoviska vypuštěn poté, co o tři hlasy neprošel.

Stanoviska:

Podle Petra Osvalda, zpravodaje k Zelené knize o aplikacích evropského navigačního systému, představuje program Galileo představuje významný krok na cestě rozvoje evropského hospodářství. „Galileo je nezbytný vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který má z hlediska hospodářského, společenského a bezpečnostního rozvoje zcela strategický význam“, řekl český člen zastupitelstva. „Navigační systémy se v blízké budoucnosti stanou nedílnou součástí našeho života podobně jako mobilní telefony nebo internet“, uvedl dále.

Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje a člen Výboru regionů, uvedl, že důvodem výzvy adresované Evropské radě, aby pro sídlo Galilea vybrala některou z nových členských zemí, je nejen neformální závazek Evropské rady z roku 2003 ale také nutnosti zvýšit podporu „nových“ členských států vůči evropským nejambicióznějším projektům.“

Zahradník uvádí: „Například Česká republika se pro výběr mýtného rozhodla využít alternativní mikrovlnný systém místo satelitního systému. Symbolické umístění agentury pro Galileo do „nových“ zemí by mohlo zvýšit zájem těchto zemí o samotný projekt a dále předcházet podobná krátkodobá nebo krátkozraká rozhodnutí. Ačkoliv tento krok je pouze symbolický, Výbor regionů věří, že by to mohlo způsobit celkovou podporu a později dokončení systému Galileo.“

Arpad Molnar, maďarský zástupce ve Výboru regionů v souvislosti s nesouhlasem některých členských zemí na umístění sídla GSA do některé z nových členských zemí uvedl: „Bylo překvapivé zjistit, že Výbor regionů na svém plenárním zasedání ignoroval závazek, který učinilo 15 členských států EU v prosinci 2003,“ řekl.

Molnar připomíná, že „rozšíření bylo velkým úspěchem v novodobé historii Evropy“ a nové členské státy uvítaly příslib o nových evropských agenturách jako snahu o vyvážený rozvoj celého kontinentu. Nyní se podle něj ale „zdá, že řada členů naší instituce nebere své předchozí závazky příliš vážně ve chvíli, kdy projekt získává svou podobu. Byl jsem velmi nerad, že musím proti takovému postoji hlasovat“, dodal.

Asger Andreasen, koordinátor dánské delegace ve Výboru regionů uvedl, že někteří členové dánské delegace nemohli podpořit návrh, aby sídlo Galilea bylo umístěno v některém z nových členských států, neboť v této oblasti podle nich mohou rozhodovat pouze členské státy. Jiní jsou naopak přesvědčeni, že by Výbor regionů měl podpořit rovnoměrné rozdělení agentur mezi členskými zeměmi a návrh proto podpořili.

Další kroky:

O umístění sídla GSA rozhodne Evropská rada, dosud však není známo, kdy k tomu dojde.