Vnitřní trh nebude fungovat bez dodržování stávajících pravidel

zdroj: Evropská komise.

Úspěch nové strategie pro vnitřní trh, kterou Evropská komise představila v říjnu letošního roku, bude záviset na tom, s jakými dalšími konkrétními návrhy Brusel přijde. Důležité bude i to, jak se členské státy postaví k jejich implementaci a zda budou dodržovat již dohodnutá pravidla

Vnitřní trh EU, na kterém platí svobodný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, patří k největším výdobytkům evropské integrace. Občané EU se mohou výhodám, které prostor bez vnitřních hranic nabízí, těšit již více než dvě desetiletí. Díky společnému trhu je možné cestovat, žít, pracovat a studovat tam, kde si to přejí.

V řadě oblastí je ale fungující vnitřní trh pouhým ideálem. Dodnes se nepodařilo nastartovat všechna dohodnutá pravidla a odstranit přetrvávající, nebo nově vznikající překážky.

Evropská komise se proto rozhodla připravit novou strategii, která by přispěla k dokončení vnitřního trhu. Představila ji letos v říjnu.

V řadě oblastí je fungující vnitřní trh pouhým ideálem.

„Komise navrhla řadu ambiciózních a pragmatických iniciativ, které se zaměřují na tři oblasti: vytvoření dodatečných příležitostí pro spotřebitele, podnikatele a volné profese, podporu modernizace a inovací a zajištění praktického prospěchu občanům v jejich každodenním životě,“ uvedl na nedávné debatě, která proběhla v Praze, Eike Klapper z Evropské komise.

Brusel se podle něj chystá zaměřit na opatření k usnadnění přeshraničních činností, včetně investic, implementaci směrnice o službách, opatření pro harmonizaci a standardizaci, sjednocení elektronických formulářů, vytvoření celoevropského informačního portálu a lepší vzájemné uznávání, včetně zjednodušení pravidel pro uznávání odborných kvalifikací.

Ambiciózní a komplexní

Česká vláda nový impuls, který vzešel od Evropské komise, uvítala. „Česká republika s návrhy Komise souhlasí, a to i z toho důvodu, že se nám líbí přístup, který byl při přípravě zvolen,“ uvedl na zmiňované diskusi ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Jan Havlík.

Ten za důležité považuje zejména to, že Junckerova Komise se zaměřila na konkrétní překážky na vnitřním trhu, se kterými je třeba bojovat, a strategii provázala s dalšími, již existujícími či vznikajícími, dokumenty. Příkladem může být nedávný návrh na vznik unie kapitálových trhů, strategie pro jednotný digitální trh nebo tzv. Junckerův balíček, která má v EU nastartovat investice.

S ambiciózností a komplexností nové strategie pro vnitřní trh souhlasí i Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Nová strategie by mohla být úspěšná, protože na rozdíl od předchozích dvou paktů pro vnitřní trh reflektuje globalizaci a digitalizaci ekonomických procesů, je více provázána s dalšími strategiemi EU, vychází z nového přístupu ke zkvalitnění regulace a klade větší důraz na vymáhání již existujících pravidel,“ myslí si.

Důležitější než obsah

Drbalová je stejně jako Havlík přesvědčena, že rozhodujícím momentem pro úspěch strategie budou další konkrétní návrhy, se kterými má Komise v příštích dvou letech přijít. „Bude to zřejmě důležitější než samotný obsah strategie,“ podtrhuje Havlík.

Záležet bude také na tom, jak se členským státům podaří uvést novou evropskou legislativu do praxe, a jak již bylo řečeno, zajistí funkčnost stávajících pravidel například tím, že dokončí implementaci legislativy, která je klíčová pro efektivní fungování vnitřního trhu.

Takovým příkladem může být již schválená směrnice o službách, u které její transpozice do vnitřních právních řádů členských států pokulhává, a to i přesto, že v ní EU spatřuje obrovský potenciální přínos pro růst a zaměstnanost. V případě, že by byla směrnice plně implementována, HDP Evropské unie by podle propočtů Komise vzrostlo o 1-2 %. Plně funkční navíc stále není ani druhá generace jednotných kontaktních míst, kterou směrnice zavádí.

Dalším příkladem může být i skutečnost, že členské státy přijímají stále nová opatření na ochranu svých trhů, která buď nenotifikují, nebo jejich kroky nejsou dostatečně zdůvodněné. Pod rouškou sociálního dumpingu tak vzniká národní legislativa, která vnitřní trh narušuje.

Účastníci debaty se proto shodli, že hlavní potenciál nové strategie spočívá především v důrazu na lepší vymáhání současné legislativy, v rozumném přístupu k regulaci, tj. ve vytváření evropské legislativy pouze v opodstatněných případech, a ve vytvoření nového informačního nástroje. Ten by měl na jednom místě shromáždit podstatné informace o podnikání ve všech členských státech.

„Úroveň informací a detailů by měla být ve všech státech podobná. EU by v tomto měla hrát koordinační roli,“ uvedl Havlík.

Autor: Lucie Bednárová s přispěním Petry Tučkové

Stanoviska byla získána během debaty na téma „Strategie pro jednotný trh zboží a služeb“, kterou organizovala Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR.