TOP 09: Euro bychom měli přijmout co nejdříve

logo

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

TOP 09 se profiluje jako silně proevropská strana, která chce Českou republiku vést do jádra EU. I proto usiluje o rychlé přijetí eura. A nebrání se ani myšlence vytvoření společného rozpočtu a jednoho ministra financí pro eurozónu. I přesto však na EU vidí chyby, které je třeba napravit.

Chcete znát i odpovědi dalších stran? Přečtěte si celý speciál >>>>

Strana TOP 09 o sobě tvrdí, že je jedinou pravicovou proevropskou stranou a že hájí zájmy střední třídy. Co si pod takovou politikou představit a jak by se TOP 09 postavila výzvám, kterým Evropská unie v současnosti čelí? Zeptali jsme se.

Migrace

EU projednává reformu azylové politiky. Souhlasíte s tím, aby se v této oblasti posílily pravomoci Evropské unie?

Ano.

Jak nastavit azylová pravidla tak, aby do budoucna nedocházelo k takovému přetížení některých zemí, jako vidíme v případě Itálie a Řecka?

Problém migrace je třeba řešit již v zemích, odkud migranti přicházejí. EU proto musí zvýšit částku alokovanou na rozvojovou pomoc řešící strukturální problémy těchto zemí. Uprchlíci musí být zachyceni již ve speciálních zařízeních nacházejících se přímo v afrických zemích (jak se se nyní plánuje v Nigeru a Čadu), kde budou moci podat žádost o azyl v některé ze zemí EU. EU musí získat více kompetencí při ochraně vnější schengenské hranice, kde svůj díl odpovědnosti musí převzít i státy, které s ní nesousedí (jako je ČR). Zemím, které se potýkají s velkým počtem migrantů, musí být poskytnuty dodatečné finanční prostředky pro zvládání integrace. Zavedení stálého přerozdělovacího mechanismus odmítáme, protože problém migrace při průchodnosti hranice neřeší.

Problém migrace je třeba řešit již v zemích, odkud migranti přicházejí

Obrana

Měla by podle vás vzniknout společná evropská armáda?

Ne.

Jak si do budoucna představujete evropskou integraci v oblasti obrany? Jaké hloubky by měla dosáhnout?

Snahy o vytvoření společné evropské armády jsou dlouhodobě neúspěšné. Nelze připustit, aby snění o této instituci narušilo spolupráci evropských států s ostatním členy NATO. Společná spolupráce v obrané politice by se měla soustředit na společné obranné plánování, sjednocení typů využívané vojenské výzbroje a výstroje, spolupráci při výzkumných a vývojových projektech (zejména v oblasti pokročilých vojenských technologií) a sdílení kapacit.

Nelze připustit, aby snění o této instituci narušilo spolupráci evropských států s ostatním členy NATO

Vnitřní bezpečnost

Souhlasili byste s vytvořením evropské tajné služby?

Ne.

Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat?

Spolupráce mezi zpravodajskými službami se musí odehrávat v rovině sdílení potřebných informací a spolupráce při vybraných akcích. Z tohoto důvodu je nutné mezi jednotlivými službami vybudovat vzájemnou důvěru. Komunikace tak nemůže probíhat pouze mezi vybranými odděleními, ale musí být vytvořen institucionalizovaný prostor (např. v rámci cvičení či konferencí sloužících pro společnou přípravu na nové hrozby) pro setkávání příslušníků tajných služeb na všech úrovních. Pouze takto vybudovaná důvěra, jak na institucionální, tak osobní úrovni, může vést k efektivní spolupráci a výměně informací.

Do jaké míry by měly sdílet své informace?

Tajné služby by měly spolupracovat a sdílet informace do té míry, aby byly schopny působit preventivně a předcházet teroristickým útokům či účinně bojovat proti aktivitám ohrožujícím evropskou bezpečnost.

Na jaké priority by se měla tato spolupráce zaměřovat?

Vzájemná spolupráce by se měla zaměřit na všechny relevantní typy hrozeb – terorismus, islámských extremismus, kybernetické útoky nebo podvratné akce cizích mocností – konkrétně zejména Ruska a Číny.

Spolupráce mezi zpravodajskými službami se musí odehrávat v rovině sdílení potřebných informací a spolupráce při vybraných akcích

Turecko

Měla by EU pokračovat v přístupových rozhovorech s Tureckem?

Ne.

Jak by se měla EU zachovat v případě, kdy by Turecko zavedlo trest smrti? Měla by i přesto pokračovat v rozhovorech, nebo podniknout nějaké kroky pro ochranu lidských práv v zemi?

Vzhledem k tomu, že Turecko neplní Kodaňská kritéria v oblasti právního státu, ochrany lidských práv a menšin a demokracie jako takové nelze pokračovat v přístupových rozhovorech. O tomto problému musíme s našimi tureckými partnery otevřeně komunikovat, upozorňovat je na naše výhrady a podporovat lidsko-právní organizace a aktivisty v zemi.

Turecko neplní Kodaňská kritéria v oblasti právního státu, ochrany lidských práv a menšin a demokracie jako takové

Rusko

Měla by EU zrušit sankce vůči Rusku?

Ne.

Pod jakou podmínkou by mohlo k zrušení sankcí dojít? Máme i nadále trvat na tzv. Minských dohodách?

Sankce uvalené na Ruskou federaci jsou jasně podmíněné. K jejich zrušení je možné přistoupit až poté, co Rusko přestane narušovat územní integritu Ukrajiny podporováním separatistů na Donbasu, začnou být dodržovány Minské dohody a bude ukončena okupace Krymu.

Existují nějaké další nástroje, které může EU využít?

EU dále může rozvíjet svůj sankční program a to tím, že se zaměří na majetek jedinců, kteří jsou odpovědní za situaci na Ukrajině či případně rozvratné aktivity směřované vůči evropským státům. EU by také měla přísněji vyhodnocovat případná bezpečnostní rizika, která mohou vyplývat ze zapojení ruského kapitálu do projektů souvisejících s kritickou infrastrukturou. I přes nutnou obezřetnost by však neměl být zamezen přístup běžných ruských občanů na území EU, což se týče zejména studentů. Čím více mladých Rusů získá vzdělání na západních univerzitách, tím lépe pro pozdější vývoj vzájemných vztahů.

Čím více mladých Rusů získá vzdělání na západních univerzitách, tím lépe pro pozdější vývoj vzájemných vztahů

V4

Měl by formát Visegrádské skupiny přetrvat?

Ano.

Jaké v něm spatřujete výhody?

Visegrádská spolupráce představuje unikání nástroj pro budování harmonických vztahů s našimi nejbližšími sousedy, kterého bychom se neměli vzdávat pouze z toho důvodu, že v současné době v některých oblastech selhává. Naopak bychom se měli snažit hledat s našimi partnery z V4 společná pozitivní témata, která budeme v EU prosazovat (což se podařilo například při nedávném tematizování dvojí kvality potravin). Stojí za připomenutí, že ani v zahraničí není V4 vnímána pouze negativně, ale i jako uskupení s potenciálem, který však není dostatečně využíván. Například státy Beneluxu mají velký zájem o hledání společných pozic s V4, kterou vnímají jako přirozeného partnera, s jehož pomocí mohou vyvažovat vliv velkých zemí. Pro nás je důležitá právě i regionální spolupráce.

Nelze však akceptovat situaci, kdy image České republiky trpí kvůli některým nepřijatelným výrokům a krokům našich partnerů z V4. Proto se musíme být schopni se v některých případech vymezit a nezůstat ve vleku agendy nastolené našimi partnery (což platí nejen o V4, ale zahraniční politice všeobecně). Současné vládě se však až příliš často stávalo, že místo toho, aby formulovala svébytnou politiku, byla ve vleku Polska či Maďarska. Což konce konců TOP 09 také kritizovala.

A měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a ER stejně?

Ne nutně. Každopádně každému hlasování by měly předcházet neformální schůzky představitelů V4, které umožní vyměnit si vzájemná stanoviska a případě zformulovat společnou pozici.

Současné vládě se až příliš často stávalo, že místo toho, aby formulovala svébytnou politiku, byla ve vleku Polska či Maďarska

Konvergence

České mzdy jsou při srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné. Může s tím EU něco udělat?

Ne.

Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních zemích EU (nebo se k jejich výši alespoň významněji posunuly)?

Hlavním důvodem pro nízké mzdy je příliš vysoké zdanění práce (vyšší než v jakékoli jiné postkomunistické zemi). Jedná se tedy o domácí problém, který může být řešen pouze na národní úrovni. Jednou z priorit TOP 09 je snížit odvodové zatížení práce celkově o 8%. Díky tomu dojde ke zvýšení mezd zaměstnanců a uvolnění nových prostředků pro zaměstnavatele, kteří budou moci více investovat, což povede k růstu ekonomiky a opětovnému růstu mezd.

Hlavním důvodem pro nízké mzdy je příliš vysoké zdanění práce

Dotace

Jsou evropské dotace pro ČR přínosné a vhodné?

Ano.

Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji?

Problém dotací není na úrovni EU, ale na naší národní úrovni, kde je systém dotací nastaven příliš komplikovaně. Nepřehlednost systému vedla k jeho zneužívání. Cílem TOP 09 je systém evropských dotací co nejvíce zjednodušit a maximálně využít prostředků, které jsou pro ČR vyčleněny.

Na jaké priority by se mělo čerpání zaměřit? Nebo by bylo vhodnější dotace zcela opustit?

Česká republika by měla využívat všech dotačních možností, které se jí naskytnou. Prioritou je podpora inovací v průmyslových podnicích, dostavba infrastruktury, modernizace školství a rozvoje ekologických zdrojů energie. Každopádně není možné spoléhat se pouze na evropské dotace a je potřeba v daných oblastech zajistit dlouhodobou ekonomickou udržitelnost, tak aby projekty mohly pokračovat i poté, co se objem dotací pro ČR sníží.

Prioritou je podpora inovací v průmyslových podnicích, dostavba infrastruktury, modernizace školství a rozvoje ekologických zdrojů energie

Euro

Měla by Česká republika přijmout euro?

Ano.

V jakém časovém horizontu je to podle vás reálné?

ČR by měla přijmout euro co nejdříve. Vzhledem k příznivým ekonomickým podmínkám a obstojnému stavu naší ekonomiky jsem na tento krok dobře připraveni. Pokud se najde dostatek politické vůle, je zahájení přístupové procedury reálné již v příštím volebním období (tedy do roku 2021). Její finalizace je však otázkou ekonomického vývoje, který nelze dost dobře předpovědět.

Jste zastánci vytvoření společného rozpočtu a společného ministra financí zemí eurozóny?

Cílem TOP 09 je EU, která bude fungovat efektivně v oblastech, kde se státy dohodnou na užší integraci. Již během finanční krize se ukázalo, že problémem eura je jeho „nedokončenost“. Proto je na místě debatovat o další nástrojích, které přispějí k tomu, aby společná měna byla stabilní i v problematických časech. Zřízení správně nastaveného institutu společného rozpočtu a společného ministra financí může být jednou z dobrých cest.

Zřízení správně nastaveného institutu společného rozpočtu a společného ministra financí může být jednou z dobrých cest

Zemědělství

Souhlasíte se zastropováním zemědělských dotací pro velké firmy?

Ano.

Jak by se podle vás měla společná zemědělská politika reformovat, aby EU ušetřila výdaje s ní spojené a mohla více investovat do obrany či řešení migrace?

Výše prostředků jdoucích na společnou zemědělskou politiku by měla být snížena a měla by být upravena pravidla pro jejich přidělování. Podporovány by měly být menší zemědělské podniky a rodinné farmy a nikoli velké agrokoncerny. Politika české vlády, která lobbuje za velké výrobce a jde tak proti celoevropskému trendu, je ostudná.

Podporovány by měly být menší zemědělské podniky a rodinné farmy a nikoli velké agrokoncerny

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.