Terorismus – historický přehled

zdro: shutterstock.com; autor: Prazis

Terorismus představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb, které musí Evropa i celý svět v současné době čelit. V souvislosti s událostmi v Paříži je dnes boj proti terorismu prioritou číslo jedna a vzhledem ke zvyšujícímu se číslu tzv. zahraničích bojovníků bude tento trend zřejmě pokračovat. Důležitým bezpečnostním tématem se však terorismus stal už po 11. září 2001. Přečtěte si, jaká opatření EU za oněch patnáct let zavedla, aby Evropany před terorismem ochránila.

Historický přehled původně vyšel na webových stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.

V souvislosti s teroristickými útoky 11. září 2001 v New Yorku Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci přijímá Akční plán boje proti terorismu, který stanovil potřebu posílení policejní a soudní spolupráce mezi členskými státy EU, rozvoj mezinárodních soudních nástrojů (například společná definice teroristického činu), zvýšení bezpečnosti letecké dopravy a lepší koordinace globální činnosti EU.

V prosinci téhož roku byl sestaven seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristické činnosti v EU i mimo ni. Seznam teroristů je minimálně každých šest měsíců přezkoumáván. Takovým osobám mohou být například zmrazeny finanční prostředky.

V červnu 2002 vzniká Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti terorismu, jeho důležitou součástí je Rámcové rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy. Byl také definován společný koncept teroristického činu a ve všech členských státech se stalo založení teroristické organizace trestné.

V prosinci 2003 byla schválena první Evropská bezpečnostní strategie, která definuje terorismus jako jednu z nejzávažnějších hrozeb pro EU.

Po teroristických útocích v Madridu z 11. března 2004 EU přistupuje k dalším opatřením v oblasti boje proti terorismu a 11. březen se stává pamětním dnem obětí teroristických útoků EU. V návaznosti na útoky Evropská rada přijala prohlášení o boji proti terorismu, kde bylo jako jedno z opatření stanoveno vytvoření protiteroristického koordinátora EU pod úřadem Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP).

5. listopadu 2004 schválila Evropská rada tzv. Haagský program: „Posílení svobody, bezpečnosti a práva v EU“, který určil hlavní politické cíle v oblasti vnitřní bezpečnosti EU na období let 2005-2009. Program hovoří o nutnosti větší spolupráce bezpečnostních složek členských států, apeluje na členské země, aby ve větší míře využívaly Europol a Eurojust. Vyzval také Evropskou komisi, aby předložila návrh na společný přístup EU k údajům o cestujících za účelem ochrany na hranicích a v letecké dopravě, nebo aby přezkoumala opatření v boji proti financování terorismu.

V roce 2005 Rada přijala strategii EU pro boj proti terorismu, která se dělí na čtyři hlavní oblasti činnosti: předcházet radikalizaci a náboru teroristů, chránit občany a infastrukturu, pronásledovat teroristy přeshraničně s cílem narušit plánování a financování jejich útoků a reagovat na následky teroristických akcí.

Za účelem předcházení teroristickým činům Rada v témže roce přijala strategii pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů, a to především ve věznicích a prostřednictvím internetu.

 

V listopadu 2007 Komise předložila balíček nových opatření boje proti terorismu. Navrhla například možnost stíhání lidí, kteří provádí nábor a výcvik teroristů, nebo veřejně vyzývají ke spáchání teroristického činu. Dále se balíček zaměřil na zvýšení bezpečnosti výbušnin
a to například prostřednictvím výměny informací o ztracených a odcizených výbušninách 
a podezřelých transakcích nebo vytvořením sítě evropských pyrotechniků. Komise však přichází i s návrhem na vznik tzv. jmenné evidence cestujících (PNR) – viz glosář.

V roce 2010 Komise představila Strategii vnitřní bezpečnosti EU: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě, která jako jeden z cílů definovala právě předcházení terorismu a řešení radikalizace a náboru teroristů. Za tímto účelem navrhla vytvoření sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci, zefektivnění sledování finančních transakcí teroristických buněk a posílení bezpečnosti dopravy.

V roce 2011 Evropská komise představuje návrh směrnice o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.

V září roku 2011 zahájila komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová činnost sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci (Radicalisation Awareness Network – RAN), jejímž záměrem je bojovat proti násilnému extremismu. RAN sjednocuje hlavní aktéry, kteří jsou součástí boje proti radikalizaci, jako jsou sociální pracovníci, policisté, náboženští představitelé a další lidé, kteří působí v ohrožených komunitách. Smyslem je posilovat výměnu informací a zkušeností tak, aby se předcházelo radikalizaci například na sociálních sítích, kde se často šíří extremistická propaganda.

V říjnu 2014 přijali ministři zahraničních věcí strategii EU pro boj proti terorismu a zahraničím bojovníkům se zamřením na Sýrii a Irák. Strategie stanovuje obecný přístup, kam spadá například podpora iráckých orgánů a umírněné opozice v Sýrii, spolupráce se třetími zeměmi, odkud zahraniční bojovníci pocházejí, nebo zajistit ochranu letectví v regionu a zamezení úniku zbraní ze Sýrie a Iráku.

V dubnu roku 2015 představila Evropská komise Evropský program pro bezpečnost na období 2015-2020, která jako jednu ze tří hlavních priorit stanovuje boj proti terorismu a radikalizaci. Komise se zavázala například k vytvoření soudržnějšího rámce pro řešení fenoménu tzv. zahraničních bojovníků, navýšení kapacity Europolu nebo k zavedení nových opatření, která stíží teroristům přístup k jejich financování. Dále plán počítá s posílením dialogu s významnými IT firmami, které mohou pomoci s omezením teroristické propagandy na internetu. Program pro bezpečnost také hovoří o nutnosti silnějšího právního rámce pro střelné zbraně v EU tak, aby k nim neměli teroristé přístup.

V květnu 2015 přijaly Rada a Evropský parlament nová pravidla pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Tato pravidla mají za cíl chránit občany a vnitřní trh EU tím, že zajistí, aby finanční systémy EU nebyly využívány pro účely terorismu a praní peněz.

V červenci vznikla na úrovni Europolu jednotka pro oznamování internetového obsahu (Internet Referral Unit), která má vyhledávat extremistický obsah na internetu nabádající k radikalizaci a páchání terorismu. Po identifikaci takového textu Europol kontaktuje správce webové stránky a vyzve ho k jeho odstranění.

Dne 2. prosince 2015 Evropská komise přijala balíček opatření pro pokročení v boji proti terorismu, který obsahuje návrh nové směrnice boje proti terorismu a Akční plán proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami. Plánovaná směrnice hodlá nově kriminalizovat například cesty do zahraničí za účelem terorismu, financování a organizování takových cest, podstoupení teroristického výcviku a poskytnutí financí na páchání teroristických činů. Akční plán požaduje lépe odhalovat, vyšetřovat a zabavovat střelné zbraně, výbušniny a prekurzory výbušnin určené k páchání trestné činnosti nebo terorismu. Na úrovni členských států například navrhuje zřízení národních kontaktních míst pro otázky střelných zbraní, které by spolu navzájem komunikovaly a sdílely zkušenosti. Dále plán počítá s posílením kontrol nelegálního obchodu se zbraněmi na vnějších hranicích a zvýšením vzájemné spolupráce se třetími zeměmi, odkud zbraně do EU nelegálně přichází.