Tabáková směrnice má smysl, píše Komise českému Senátu

zdroj: Pixabay.com; autor: geralt

Nová evropská regulace tabákových výrobků má špatný právní základ, ke snížení spotřeby tabáku nepovede a posílí kvůli ní nelegální obchod. Toho se obává český Senát. Právně je směrnice v pořádku, opatření budou mít svůj smysl a s nelegálním obchodováním dokážeme bojovat, odpovídá mu ve svém dopise Evropská komise.

Revize tabákové směrnice pomůže fungování vnitřního trhu EU. Vědecké důkazy navíc ukazují, že může mít pozitivní vliv na spotřebu tabáku mezi mladými lidmi. To píše Evropská komise ve svém dopise českému Senátu, který odeslala na konci července.

Exekutiva tak reaguje na některé připomínky a obavy senátorů, kteří usnesení k návrhu směrnice přijímali letos v březnu (EurActiv 20.3.2013). Přestože souhlasí s nutností chránit veřejné zdraví a snižovat spotřebu tabákových výrobků, k navrhované regulaci zaujali skeptický postoj. Stejně jako česká vláda a sněmovní výbor pro evropské záležitosti (EurActiv 29.3.2013).

Horní komoře českého Parlamentu se nezamlouvá například návrh na zákaz tabákových výrobků s charakteristickou příchutí. Není prý totiž prokázána vazba mezi konzumací ochucených cigaret a dalších výrobků a mírou spotřeby tabáku mezi mladými.

Studie a tržní údaje však podle Komise ukazují, že příchutě ovlivňují potenciální nové uživatele a mohou usnadnit začátky kouření. Opatření v této oblasti navíc doporučují pokyny Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC), mezi jejíž signatáře patří Evropská unie i její jednotliví členové.

Na mladé lidi podle Komise působí také tenké cigarety, tzv. slimky. Ty prý vytvářejí dojem, že jsou méně škodlivé a vedou k úbytku hmotnosti. Exekutiva se přitom odvolává na výzkumy, které cituje v dopadové studii ke směrnici.

Ani se zákazem slimek Senát nesouhlasí. Není prý vhodné stanovovat nejmenší povolený průměr cigarety. Podle směrnice o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků je totiž cigareta posuzována dle své délky, ne průměru.

Nejsou důkazy

Nová opatření by podle Senátu mohla vyústit v prudký nárůst černého obchodu s cigaretami, a to hlavně v zemích s nižší kupní silou a v hraničních státech Unie. Nárůst nelegálního obchodu by přitom znamenal pokles výnosů ze spotřební daně a také by mohl ohrožovat zdraví spotřebitelů. Na trh by se prý totiž mohly dostat výrobky pochybného původu.

K nárůstu černého trhu by podle Senátu mohlo vést například také zavedení větších zdravotních varování, která by měla podle návrhu zabírat 75 % přední i zadní plochy krabiček a měla by obsahovat varovné obrázky. To by prý navíc poškozovalo práva vlastníků loga, ochranných známek a průmyslových vzorů. „Efekt těchto varování na snižování spotřeby cigaret dosud nebyl hodnověrně prokázán,“ dodává horní komora.

„Komise by ráda upozornila na to, že o účinnosti obrázkových zdravotních varování poskytla vědecké důkazy,“ reaguje Brusel (tématem se EurActiv zabýval v jednom ze svých předchozích článků).

V průběhu veřejné konzultace ke směrnici navíc nebyly podle Komise předloženy důkazy o tom, že by nová podoba obalů zvýšila riziko nelegálního obchodování. Návrh nové legislativy pak v každém případě počítá se zavedením opatření proti nelegálnímu obchodu, jako jsou bezpečnostní prvky a systém pro sledování a dohledávání (více informací v jednom z minulých článků).  

„Podle návrhu by výrobci nadále mohli používat své ochranné známky na neregulované části balení, tedy přibližně na 30 % celkové plochy obalu. To by umožnilo tabákovým společnostem rozeznávat své zboží od výrobků jiných společností i spotřebitelům rozlišovat mezi různými značkami,“ dodává Komise k tématu zdravotních varování.

Právní základ

Senát upozornil také na možný rozpor mezi právním základem směrnice a cíli, na které legislativa míří. Komise totiž návrh směrnice předložila na základě článku 114 Smlouvy o fungování EU (SFEU). Tento právní základ má především zajistit fungování vnitřního trhu, nikoli ochranu veřejného zdraví, píše Senát.

„Hlavní překážkou fungování vnitřního trhu u tabákových výrobků je různá úprava spotřební daně v členských státech, a proto lze přínos návrhu směrnice k odbourání bariér na vnitřním trhu považovat za velice omezený,“ doplňují senátoři. Například zákaz výrobků s charakteristickou příchutí prý ale fungování vnitřního trhu nepomůže.

Připomínají navíc, že podle článku 168 SFEU může Unie aktivity členských států ke snižování škodlivých účinků drog pouze doplňovat. Neměla by tak prý v této oblasti přijímat legislativní akty. Senát se i proto domnívá, že opatření proti užívání tabákových výrobků by měla být přijímána primárně na úrovni členských zemí. To by prý navíc odpovídalo principu subsidiarity (EurActiv 8.3.2013).

Komise však upozorňuje, že návrh nové legislativy sleduje stejné cíle jako původní směrnice z roku 2001. Její legalitu přitom potvrdil Soudní dvůr EU, stejně jako výběr právního základu.

Směrnice podle exekutivy lepšímu fungování vnitřního trhu pomůže – odstraní prý totiž rozdíly způsobené různým vývojem regulace v jednotlivých zemích. V souladu s FCTC již totiž například některé členské státy začaly zavádět některá opatření k regulaci tabáku, zatímco jiné ne. Zabrání prý také obcházení pravidel jednotného trhu. Některá opatření, například zmíněný systém pro sledování a dohledávání tabákových výrobků nebo regulace prodeje na dálku, navíc nemohou být přijímána na národní úrovni.     

Právně je prý směrnice v pořádku, i pokud jde o zákaz tabákových výrobků s charakteristickou příchutí a tenkých cigaret. Cílem tohoto zákazu je totiž eliminovat zavádějící prvky, které ovlivňují vzhled tabákových výrobků, a mohou tak mást spotřebitele.

„Komise by ráda poznamenala, že poskytla vědecké důkazy o tom, že tenké cigarety a přitažlivost výrobků s charakteristickou příchutí uvádějí v omyl zejména mladé lidi,“ zdůraznila znovu exekutiva.