Studie Evropské komise upozornila na nebezpečí snižování podílu HDP na financování výzkumu a vývoje v EU

Evropská komise včera zveřejnila studii zabývající se problematikou výzkumu a inovací v Evropské unii. Poukázala v ní na skutečnost, že navzdory deklarovaným cílům zvýšit podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP dochází od roku 2000 k jejich snižování.

Pokračování tohoto trendu znemožní EU splnit závazek z roku 2000, aby výdaje na výzkum a rozvoj dosáhly 3% HDP v roce 2010. Komise ve své studii zdůrazňuje, že růst podílu investic do výzkumu a rozvoje na HDP od roku 2000 klesá, rostl pouze mezi lety 2002 – 2003 a to o 0,2%. Evropská unie tak zaostává za Spojenými státy a Japonskem. V roce 2003 Spojené státy vyčlenily na vědu a výzkum 2,59% HDP a Japonsko dokonce 3,15% HDP. V Evropské unii výdaje činily 1,93% HDP.

Jako jednu z hlavních příčin této situace Komise vidí ve snižování financování vědy a výzkumu soukromým sektorem v EU. Uvádí, že v roce 2002 se soukromý sektor podílel 55,6% na výdajích na vědu a výzkum, což je v porovnání se Spojenými státy (63,1%) a Japonskem (73,9%) mnohem méně. V případě pokračování snižování finanční podpory vědy a výzkumu soukromým sektorem Evropská unie nedodrží další cíl, který si pro rok 2010 stanovila: dvě třetiny výdajů byly financovány ze soukromých zdrojů.

Komise dochází ve své studii k důležitému zjištění. Evropská unie se stává méně atraktivnějším místem pro vědu a výzkum. Dokazují to následující údaje: investice evropských soukromých společností do vědy a výzkumu ve Spojených státech rostly mezi lety 1997 až 2002 mnohem rychleji (o 54%) než investice amerických společností v Unii (o 38%). V porovnání s americkými investicemi mimo oblast Evropské unie, nevychází EU zrovna nejlépe. Například podíl investic USA v Číně činil v těchto letech 25% ročně, zatímco v EU to bylo pouhých 8%.

Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik komentoval závěry studie slovy: „Jestliže současný trend bude pokračovat, Evropa ztratí příležitost stát se vedoucí celosvětovou ekonomikou založenou na znalostech.“