Společné prohlášení o záměru předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny ohledně vzájemné spolupráce v oblasti inovací a digitální agendy

V4

© Shutterstock / Ondrej Deml

Společné prohlášení o záměru předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny ohledně vzájemné spolupráce v oblasti inovací a digitální agendy „Varšavská deklarace“

My, předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny (V4), kteří jsme se sešli ve Varšavě 28. března 2017, tímto přijímáme následující Společné prohlášení.

OCEŇUJEME, že mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskou republikou a Slovenskou republikou existují pevná pojítka spolupráce a přátelství, a jejich vztahy se v různých oblastech významně rozvíjejí, kromě jiného též díky spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky.

POTVRZUJEME závazek zemí V4 poskytovat přidanou hodnotu pro úvahy o budoucnosti Evropské unie v konkrétních oblastech.

PŘIPOMÍNÁME Kroměřížskou deklaraci z 12. května 2004 o spolupráci zemí Visegrádské skupiny po jejich přistoupení k Evropské Unii, stejně jako nedávná setkání v rámci polského předsednictví ve Visegrádské skupině: setkání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti a rezorty hospodářství v zemích V4 dne 14. července 2016, a setkání ministrů rezortů telekomunikací a šéfů Národních regulačních úřadů v zemích V4 dne 6. února 2017, jehož účastníci schválili dokument o Evropském kodexu pro elektronické komunikace.

POTVRZUJEME závazky definované v Memorandu o porozumění „regionálních startupových platforem“ mezi startupovými organizacemi a komunitami (Memorandum of Understanding on a “Regional Start-up Platform” between start-up organizations of the start-up communities), a v Memorandu o porozumění o podnicích ve střední a východní Evropě pro digitalizaci a autonomní řízení vozidel (Memorandum of Understanding on enterprises in Eastern Central Europe for digitalization and connected and automated driving), podepsaných během Regionálního digitálního summitu v Budapešti 17. – 18. listopadu 2016.

ZDŮRAZŇUJEME nezbytnost usilování o udržitelný rozvoj pomocí rozvoje spolupráce na poli modernizace národního hospodářství zemí V4, s ohledem na podnikání, výzkum a inovace, digitální agendu, realizaci strategie Evropa 2020, zakládání institucí odolných vůči politické a ekonomické krizi, zajištění bezpečnosti a přiměřené životní úrovně.

KONSTATUJEME, že světové hospodářství se rychle digitalizuje a jeho hnací silou jsou data; že roste využívání a investice do digitálních technologií a lidský kapitál založený na znalostech hluboce přetváří naše společnosti, a že inovace je snazší, pokud přeshraniční datové toky plynou bezpečně, svobodně, při zachování důvěryhodnosti a integrity dat, a že by měly být prozkoumány příležitosti přesahující hranice EU. Měla by být zabezpečena přiměřená ochrana osobních dat, avšak stávající ani budoucí evropský právní rámec pro ochranu osobních dat by neměl být předmětem obchodních dohod; spíše by měl být vytvářen nezávisle pomocí jiných dostupných nástrojů (např. zkoumání přiměřenosti).

DOPORUČUJEME zvážit a zahrnout do současných diskuzí o lokalizaci dat výjimky související s národní bezpečností a zároveň zaručit svobodný tok dat.

POUKAZUJEME NA POTŘEBU usilovat o vytvoření vyspělého a propojeného jednotného digitálního trhu v Evropě, na němž bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb, osobních dat a kapitálu, na který budou mít jednotlivci a podniky souvislý přístup, budou moci provádět online činnosti v podmínkách spravedlivé soutěže, vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a osobních dat, bez ohledu na národnost nebo místo pobytu.

ZDŮRAZŇUJEME, že realizace naší vize spočívá na participaci všech zemí a společném postupu s cílem chopit se příležitosti a vypořádat se s výzvami, které před nás staví inovace, digitalizace ekonomik a snížení fragmentace trhu.

Visegrádská skupina se dohodla na dalším posílení vzájemných vazeb tím, že přijme níže uvedenou Varšavskou deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, inovací a digitální agendy následovně:

 • na mezinárodní úrovni podpoří visegrádský region jakožto centrum výzkumu a inovací, a bude spolupracovat v  oblastech, v nichž budou identifikovány společné zájmy;
 • prohloubí stávající spolupráci v oblastech výzkumu, technologií, inovací a digitální agendy, zvláště s využitím fondů EU;
 • bude sdílet nejlepší postupy, odborné znalosti a schopnosti s cílem vytvářet úspěšné inovační a podnikatelské modely;
 • bude propagovat a veřejně prezentovat nejúspěšnější inovativní projekty, které byly podpořeny programy výzkumu, vývoje a inovací (R&D&I);
 • bude spolupracovat na procesu přidělování frekvencí, aby získala konkurenční výhodu pro region V4 v přípravě na příští generaci mobilních služeb (5G);
 • znovu posílí spolupráci v rámci V4 pracovní skupiny k inovacím (V4Innovation Task Force) prostřednictvím dalších pravidelných tematických setkání, a učinit ji tak efektivním institucionálním nástrojem, jehož cílem je vytvoření solidní základny pro zesílené společné úsilí na poli výzkumu a inovací;
 • zdůrazní činnost V4 Plus „Regional Start-up Platform“, a zaměří se na řízení inovací a sdílení znalostí v oblasti IP služeb poskytovaných Národními IP úřady a Visegrádským patentním institutem;
 • poskytne příležitosti k posílení a rozšíření regionálních inovačních clusterů, podpoří inovace a/nebo digitální ekosystémy v rámci stávajících národních a evropských mechanismů pro financování a společný výzkum, vývoj a inovační projekty, aby byl zajištěn jejich přístup ke kapitálu, a zrychlila a zefektivnila se komercionalizace technologií;
 • napomůže společnému výzkumu, vývoji a inovativním projektům v rámci V4 mimo jiné tím, že v rámci Mezinárodního visegrádského fondu vyčlení částku pro granty určené na výzkum, vývoj a inovace, jež bude mít vědecká a podnikatelská komunita k dispozici;
 • zajistí přeměnu inovativních start-up společností na úspěšné firmy prostřednictvím pákového efektu kapitálu, znalostí a sítí, a bude společně podporovat inovativní start-up  podniky V4 na mezinárodní úrovni;
 • podpoří malé a střední podniky při zavádění inovací, digitálních technologií a účasti na projektech z oblasti Průmyslu 4.0;
 • podpoří programy na regionální a národní úrovni zaměřené na zvyšování ICT a digitálních dovedností všech skupin lidí na všech vzdělávacích úrovních;
 • zajistí na národní a regionální úrovni zavádění digitálních technologií a služeb s cílem podpořit ekonomiku spočívající na datech;
 • zlepší kvalitu a finanční dostupnost ICT infrastruktury, produktů a služeb prostřednictvím investic, spravedlivé a transparentní politiky a právních opatření povzbuzujících hospodářskou soutěž;
 • bude usilovat o udržitelný, výkonný, odolný a bezpečný kyberprostor založený mimo jiné na včasné a řádné implementaci Směrnice NIS umožňující společný vnitřní trh pro vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti a ochranu kritických informačních infrastruktur a zdrojů;
 • bude se zabývat neopodstatněnými překážkami volného toku dat jak např. lokalizace dat, která dusí strategii úspor z rozsahu produkce a maří růst firem podnikajících v zemích V4, které by měly soutěžit na globální úrovni;
 • bude úzce spolupracovat při revizi pravidel regulace trhu elektronické komunikace a potvrdí, že hlavním zájmem našich zemí je vytvořit jasná jednoznačná pravidla, jež obstojí i v budoucnu a poskytnou právní jistotu všem poskytovatelům a uživatelům elektronických komunikačních sítí a digitálních služeb;
 • vytvoří rámcové politiky, jež dále podpoří účinnou ochranu soukromí a dat;
 • zdůrazní potřebu koordinovat akce zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti, inovativnost a digitální transformace zemí V4 a koordinovat postoje na úrovni EU s ohledem na výzkum a inovace, a souhlasí s pravidelným setkáváním za účelem pokroku v této oblasti.