Odborníci chtějí více zapojit dobročinné organizace do výzkumu

Skupina expertů, která vznikla na základě rozhodnutí Evropské komise, včera publikovala zprávu zabývající se problematikou výzkumu v Evropské unii. Jedním z jejích hlavních závěrů je, že v současné době je nedoceněna role dobročinných organizací v evropském výzkumu.

Podle odborníků mohou dobročinné organizace jako nadace, trusty a charitativní organizace hrát mnohem významnější roli ve financování evropského výzkumu. Autoři provedli výzkum v členských zemích EU a zabývali se výší podpory výzkumu dobročinnými organizacemi. Úroveň této podpory je v jednotlivých státech značně odlišná. Zjistili, že největší organizace se soustřeďují na několik oblastí, především na výzkum v oblasti lékařství. Větší podpoře se těší také kultura a vzdělání.

Na základě svých zjištění odborníci definovali několik doporučení, jak zlepšit zapojení dobročinných organizací do výzkumu. Navrhují zejména zjednodušit právní a regulační prostředí a rozšířit daňové výhody pro nadace. Dalším doporučením je podpořit mechanismy financování výzkumu, a to například vytvořením „dobročinného rizikového kapitálu“ na evropské úrovni. Dávají dokonce podnět ke vzniku nových institucí, které by byly financovány z veřejných zdrojů a zabývaly by se problematikou shodnou s cíli 7. Rámcového programu pro výzkum. Doporučují také vytvoření „Evropského fóra výzkumných nadací“, v jehož rámci by docházelo k výměně zkušeností mezi jednotlivými organizacemi a institucemi a také k podpoře vzájemné spolupráce.

O závěrech této zprávy by se mělo debatovat koncem března na konferenci v Bruselu. Zpráva navazuje na akční plán Komise zaměřený na více výzkumu a inovací v EU, který byl přijat v říjnu loňského roku. Z tohoto pohledu je zpráva skupiny expertů považována za první krok směrem k větší podpoře výzkumu v Evropské unii.