Komise zveřejnila podrobný návrh 7. rámcového programu

Evropská komise (EK) včera předložila propracovanější koncepci 7. rámcového programu. Program je zaměřen na financování výzkumu a vývoje v novém programovém období 2007 – 2013.

Obecná podoba 7. rámcového programu byla veřejnosti představena již v dubnu 2005. Nyní Komise přišla s mnohem detailnějšími návrhy programu. Základními prvky sedmého rámcového programu jsou čtyři hlavní specifické programy – Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity. Komise navrhuje v programovém období 2007 – 2013 vyčlenit na tento program celkovou částku 70 miliard eur.

Program Spolupráce se zaměřuje na podporu spolupráce mezi vysokými školami, průmyslem, výzkumnými středisky a orgány veřejné správy nejen v EU, ale i ve světě. Cílem programu je zajistit Evropské unii vedoucí postavení v klíčových vědeckých a technických oblastech. V rámci programu Spolupráce je vymezeno devět tématických oblastí – zdraví; potraviny; zemědělství a biotechnologie; informační a komunikační technologie; nanověda, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně klimatických změn); doprava (včetně letectví); sociálně-ekonomické a humanitní vědy; bezpečnost a vesmír. V těchto oblastech chce Komise podporovat výzkum na co nejvyšší úrovni, aby EU byla schopna řešit sociální, hospodářské, ekologické a průmyslové problémy. Komise na tento program vyčlenila 60% z celkové částky na 7. rámcový program, což jasně dokládá jeho důležitost.

Program Myšlenky by měl podporovat tvůrčí vědce, inženýry a akademické pracovníky. Za tímto účelem chce Komise zřídit Evropskou radu pro výzkum. Evropská rada pro výzkum by měla také podporovat základní výzkum. Evropská komise si od tohoto kroku slibuje „nepředvídatelné a velkolepé objevy, které mohou změnit způsob lidského chápání a otevřít nové vyhlídky na technický pokrok a řešení přetrvávajících sociálních a ekologických problémů“.

Program Lidé se zabývá kvantitativním a kvalitativním posilováním lidských zdrojů ve vědě a výzkumu v Evropě. Cílem je taková podpora výzkumných pracovníků, aby nedocházelo k odlivu těch nejlepších a naopak přitáhnout do Evropy ty nejnadanější pracovníky.

V rámci programu Kapacity chce Komise zvýšit výzkumné a inovační kapacity v celé EU. Plánuje se vytváření „regionů znalostí“, zlepšování postavení vědy ve společnosti nebo vytváření nové výzkumné infrastruktury. Patří sem také podpora malých a středních podniků.

Právě podpora malých a středních podniků (MSP) představuje podle Komise obrovský zdroj inovací a růstový potenciál do budoucna. Z tohoto důvodu Komise usiluje o začlenění MSP do výzkumných projektů a vytvoření systému, v jehož rámci by tyto podniky získaly přístup k výsledkům výzkumu.

Součástí 7. rámcového programu se stal také program, který se zaměřuje na budoucí směřování svých interních výzkumných zařízení, jež tvoří Společné výzkumné středisko. Společné výzkumné středisko by tak mělo poskytovat kvalitní vědeckou a technickou podporu orgánům Komise a členským státům.

Návrh Komise musí ještě projednat Evropský parlament a Rada.