Komise zvažuje možnosti interoperability v oblasti elektronického zdravotnictví

Nedostatečná interoperabilita systémů a služeb, jako jsou například elektronické zdravotní záznamy nebo souhrnné údaje o pacientech, představuje největší překážku pro využití elektronického zdravotnictví v Evropě. Komise k tomuto tématu zahájila veřejnou konzultaci s přihlédnutím k souboru konkrétních doporučení, která představí během letošního roku.

Souvislosti:

Komise chápe interoperabilitu v oblasti elektronického zdravotnictví dvěma způsoby. Vedle technické definice tohoto pojmu, který má vztah k propojení systémů a výměně informací, ahrnuje i koncept propojení lidí, údajů a odlišných systémů zdravotnictví při zohlednění relevantních sociálních, politických, regulačních, podnikatelských a organizačních faktorů.

Akční plán EU pro elektronické zdravotnictví stanovuje priority do roku 2010. Jednou z nich je i rozvoj interoperabilních systémů zdravotnictví napříč Unií.

V roce 2006 přijal odbor ICT for Health (Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví) při Evropské komisi novou strategii na podporu přeměny soustavy systémů zdravotnictví v souladu s novým politickým rámcem i2010. Odbor v současné době pracuje na přípravě doporučení k interoperabilitě elektronického zdravotnictví.

Témata:

Evropská komise přijala 16. července 2007 návrh doporučení o interoperabilitě elektronického zdravotnictví a předložila jej k neformální veřejné konzultaci. Závěrečné doporučení chce Komise přijmout ještě letos. Doporučení má přispět k vytvoření „Evropského zdravotnického informačního prostoru“ do konce roku 2015.

Návrh počítá se souborem doporučení osvědčených postupů v oblasti interoperability v elektronickém zdravotnictví a navrhuje řadu opatření zaměřených na členské státy, podniky a asociace, které působí v oblasti elektronického zdravotnictví. Podle Komise jsou doporučení relevantní i pro země EEA (Evropského hospodářského prostoru).

Návrh počítá s následujícími kroky:

  • V politické a právní rovině, jako je například vytvoření politické platformy, která by vytvořila nezbytné právní a regulované prostředí pro interoperabilitu v elektronickém zdravotnictví. Mezi ně by patřila řada iniciativ, která mají vztah k soukromí a důvěrným informacím.
  • V oblasti vytvoření organizačního rámce nebo postupu a jejich propojení v jehož rámci a jehož prostřednictvím by byla zajištěna spolupráce infrastruktur a služeb.
  • V oblasti aplikací – dohodnout se například na standardech sémantické interoperability.
  • V oblasti architektury a technické interoperability – vytvořit společné komunikační platformy, které by například pokrývaly témata v oblasti bezpečnosti a nalezly shodu o jediném postupu pro certifikaci a akreditaci.
  • V oblasti monitoringu a vyhodnocování.

Podle Komise je konečným cílem tohoto doporučení „přispět k zajištění prostředku, s jehož pomocí budou profesionální poskytovatelé lékařské péče schopni získat kontrolovaný přístup k základním informacím o zdraví pacientů (jako je například příslušná část elektronických zdravotních záznamů nebo souhrnné údaje o pacientech), na základě souhlasu pacienta s plným zohledněním ochrany údajů a bezpečnostních požadavků“ napříč Evropou.

Další kroky:

  • 10. září je posledním dnem, kdy je možné se zúčastnit konzultace.
  • Během letošního roku Komise zveřejní konečná doporučení, kterými se budou na setkáních zabývat podskupiny i2010 pro zdravotnictví a jejich přidružené skupiny odborníků pro elektronické zdravotnictví.