Komise schválila Bílou knihu o komunikaci EU

Evropská komise včera přijala Bílou knihu o evropské komunikační politice, kterou připravila místopředsedkyně Komise Margot Wallström.

Souvislosti:

Po neúspěšném referendu o evropské ústavní smlouvě ve Francii a v Nizozemsku v květnu a červnu 2005 se představitelé Evropské unie rozhodli zahájit tzv. období reflexe, v jehož rámci by se mělo diskutovat o budoucí podobě evropské integrace. Jedním z úkolů tohoto přístupu je větší zapojení evropské veřejnosti do těchto debat.

Komise proto už v červenci loňského roku zveřejnila akční plán, ve kterém podrobně definovala opatření, jejichž přijetí by mělo zlepšit způsob komunikace jednotlivých institucí a orgánů Unie s jejími občany. Mezi tato opatření například patří zpřístupnění dokumentů Unie ve všech jazycích členských států EU, lepší prezentace institucí nebo lepší vnitřní koordinace a plánování.

Na akční plán navázal Plán D pro demokracii, dialog a diskusi, který Komise zveřejnila v říjnu 2005. Jeho cílem je zahrnout občany do diskusí o cílech a směřování evropské integrace. Evropská komise si je vědoma určitých omezení svých aktivit. Uznává, že bez zapojení klíčových aktérů nebude schopna své cíle prosadit. Mezi tyto aktéry patří instituce a orgány EU, orgány členských států Unie na národní, regionální a místní úrovni, politické strany a občanská společnost. Včera schválená Bílá kniha se proto zaměřuje na zapojení těchto aktérů do komunikační politiky EU.

Témata:

Hlavním cílem Bílé knihy je s pomocí důležitých aktérů vytvořit jasnou koncepci pro lepší komunikaci Evropské unie a podpořit tak veřejnou debatu o budoucím fungování EU. V dokumentu Komise definuje pět hlavních oblastí, na které by se měly zainteresované strany zaměřit:

Definovat společné zásady pro komunikační aktivity o evropských otázkách

Snahou je, aby všichni občané EU měli přístup k informacím ve svém jazyce. Komise uznává také nutnost respektovat široké spektrum názorů, které se objeví ve veřejné debatě. S tím úzce souvisí závazek, že občanům bude zajištěno právo vyslovit svůj názor.

Vybavit občany většími pravomocemi

Komise navrhuje, aby se komunikační strategie zaměřila na potřeby občanů. Co nejširší počet lidí by měl mít přístup k informacím a zajištěna příležitost, že „jejich hlas bude slyšen“. Mělo by tak dojít ke zlepšení občanského vzdělání, spojení občanů mezi sebou samými a také s veřejnými institucemi.

Pracovat se sdělovacími prostředky a novými technologiemi

Komise zdůraznila, že hlavní roli v komunikační politice hrají média. Kritizovala ale jejich způsob informování o evropských záležitostech. „Mediální pokrytí evropských otázek je omezené a kusé.“ Prosazuje, aby Unii byla dána lidská tvář a zdůrazňována její národní, regionální a místní dimenze. Zdůrazňuje také nutnost využívání nových technologií, zejména Internetu jako důležitého kanálu pro poskytování informací.

Poznávat veřejné mínění

V této oblasti Komise vyzdvihuje nutnost monitoringu veřejného mínění. Hlavním nástrojem by měl být nejen už několik let fungující Eurobarometr a snaha o jeho zlepšování, ale také provádění nezávislých sociologických průzkumů.

Spolupracovat

Komise zdůrazňuje, že „evropskou veřejnou sféru“ nelze vytvořit v Bruselu, ale je nutné podporovat spolupráci mezi institucemi a orgány EU, dále také spolupráci na národní, regionální a místní úrovni v jednotlivých členských státech EU.

Stanoviska:

Margot Wallström při veřejné prezentaci Bílé knihy prohlásila: „Komunikace je především a nadevše otázkou demokracie. Lidé mají právo vědět, co EU dělá a za co se staví. Také mají právo plně se účastnit evropského projektu. Informování o Evropě není jen věcí Bruselu. Instituce EU a členské státy musí nyní spojit síly. Z Evropské unie se stal politický projekt, ale nenašla si ještě místo v srdcích a hlavách lidí. V Bílé knize Komise navrhuje, jak reagovat na tuto výzvu a položit základy komunikační politiky Evropské unie.“

Další kroky:

Včera byl zahájen konzultační proces k Bílé knize, který potrvá do července 2006. Komise pro tento účel vytvořila zvláštní internetové stránky. Po ukončení konzultačního procesu Evropská komise zpracuje připomínky a návrhy do konečné podoby evropské komunikační politiky.