Komise představila alternativy pro dokončení projektu Galileo

Galileo

Podle Komise by nejrychlejším způsobem jak navigační systém Galileo zprovoznit bylo nalezení dodatečných 2,4 miliardy eur, z kterých by se financovalo vybudování infrastruktury.

„Je třeba změnit profil partnerství veřejného a soukromého sektoru při implementaci Galilea tak, aby bylo možné jej zprovoznit do roku 2012,“ uvedl komisař pro dopravu Jacques Barrot, když v polovině týdne představoval sdělení Komise o situaci, v jaké se satelitní navigační systém Galileo nachází.

Pracovní dokument Komise, který doprovází vydání sdělení, představuje krátký přehled historie projektu Galileo, vyjednávání o koncesní smlouvě a příčinách jeho selhání, které údajně vyplývaly z neshod ohledně umístění hlavních zařízení zajišťujících provoz, rolí, které měla hrát jednotlivá odvětví, způsobu repatriace podílů na odvedené práci, principu, jakým by mělo fungovat přerozdělování zisků, nebo „z mylné představy, že tržní riziko může být přeneseno na soukromý sektor, z technické komplexity programu a nedostatečně silného řízení ze strany veřejného sektoru“.

Oba dokumenty navíc předkládají šest odlišných scénářů, které Komise identifikovala jako možné cesty, jež by posunuly projekt Galileo kupředu. Alternativní scénáře zahrnují jak zachování současného stavu, tak zastavení Galilea a uvádí odhad nákladů, rizik a dostupnosti každé z navrhovaných alternativ.

Sama Komise dává přednost alternativě, podle níž bude vybudování infrastruktury, které by mělo být završeno v roce 2012, financováno z veřejných zdrojů. Provoz satelitního systému by byl poté realizován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Tato varianta by znamenala zrušení výběrového řízení na koncesní smlouvu z roku 2005, stejně jako nová výběrová řízení Evropské vesmírné agentury (ESA) na výstavbu a spuštění 30 satelitů. Nové výběrové řízení ke koncesní smlouvě, které by určilo firmy zodpovědné za provoz by mělo být zorganizováno pravděpodobně v roce 2012.

Z finančního hlediska by to znamenalo, že by se záhlaví finanční perspektivy na léta 2007-2013 muselo změnit a na projekt Galileo by bylo vyhrazeno více prostředků. V současné době přitom záhlaví předpokládá vyhrazení 1 miliardy eur na projekt Galileo. Pokud bude celá infrastruktura vybudována v souladu s návrhem Komise z veřejných prostředků, bude zapotřebí nalézt dodatečných 2,4 miliardy eur. Celkově má vybudování satelitního zařízení stát 3,4 miliardy eur.

Jednou z možností jak získat dodatečné 2,4 miliardy eur, je požádat členské státy o mezivládní způsob financování. Také tuto variantu dokumenty Komise uvažují.

Evropští ministři pro dopravu rozhodnou o dalším postupu na svém setkání 7. a 8. června 2007.