Jednotný digitální trh: Komise vyzývá k rychlému přijetí klíčových návrhů a mapuje nadcházející úkoly

digitální agenda EU

zdroj: Shutterstock.com; autor: My Life Graphic

Evropská komise, která dosáhla poloviny svého funkčního období, dnes zveřejnila přezkum strategie pro jednotný digitální trh v polovině období. Tento přezkum se ohlíží za dosavadním pokrokem, vyzývá společné normotvůrce, aby urychleně jednali o již předložených návrzích, a nastiňuje další opatření týkající se on-line platforem, ekonomiky založené na datech a kybernetické bezpečnosti.

Od května 2015 Evropská komise předložila 35 legislativních návrhů a politických iniciativ, které oznámila v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Nyní se zaměří na dosažení politické dohody s Evropským parlamentem a Radou ohledně všech návrhů, především pokud jde o aktualizované předpisy EU v oblasti telekomunikací, které podpoří investice do vysokorychlostních a kvalitních sítí, jež jsou pro plné zavedení digitálního hospodářství a společnosti naprosto nezbytné.

V dnešním sdělení o přezkumu v polovině období vymezila Komise tři hlavní oblasti, které vyžadují další opatření na úrovni EU:

1. Plně rozvinout potenciál evropské ekonomiky založené na datech

2. Řešením problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti chránit evropské výdobytky

3. Podporovat on-line platformy jako zodpovědné hráče ve spravedlivém internetovém ekosystému.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Komise splnila svůj slib a předložila všechny hlavní iniciativy zaměřené na vytvoření jednotného digitálního trhu. Evropský parlament a členské státy musí tyto návrhy přijmout co nejdříve, aby v celé Evropě napomohly k vytvoření nových pracovních míst, posílení podnikatelské činnosti a inovací. Po dvou letech práce navrhujeme aktualizaci naší strategie, která má odrážet nové výzvy a technologie. Ve všech částech EU potřebujeme kyberneticky bezpečnou infrastrukturu, aby všichni občané mohli kdekoli bezpečně využívat vysokorychlostního připojení. Přijali jsme již přísná evropská pravidla na ochranu osobních údajů. Teď musíme zajistit volný tok údajů, které nejsou osobní, abychom mohli mít propojené automobily a služby elektronického zdravotnictví. Potřebujeme vysoce výkonnou výpočetní techniku a digitálně zdatnou pracovní sílu, abychom mohli co nejvíce těžit z naší ekonomiky založené na datech. Všechny tyto oblasti mají pro digitální budoucnost Evropy zásadní význam.“

Podle nového průzkumu Eurobarometru, který byl zveřejněn rovněž dnes, se dvě třetiny Evropanů domnívají, že využívání nejnovějších digitálních technologií má pozitivní dopad na společnost, ekonomiku a na jejich vlastní životy, a většina respondentů očekává, že EU, členské státy a podniky učiní kroky k řešení otázek spojených s digitalizací (jako je dopad na zaměstnanost a potřeba lepších digitálních dovedností).

Dnes zveřejněný přezkum mapuje další postup ve třech klíčových oblastech:

  • Pokud jde o ekonomiku založenou na datech, připravuje Komise legislativní iniciativu týkající se přeshraničního volného toku jiných než osobních údajů (podzim 2017) a iniciativu v oblasti přístupnosti a opětovného použití veřejných a veřejně financovaných údajů (jaro 2018). Kromě toho bude Komise pokračovat v práci na oblasti odpovědnosti a dalších nově vznikajících problémech souvisejících s daty.
  • V oblasti kybernetické bezpečnosti provede Komise do září 2017 přezkum Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie a mandátu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), aby je sladila s novým unijním rámcem pro kybernetickou bezpečnost. Komise bude také pracovat na návrzích dalších opatření týkajících se norem, certifikace a označování v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby byla zajištěna větší kybernetická bezpečnost propojených předmětů.
  • V oblasti on-line platforemKomise do konce roku 2017 připraví iniciativu k řešení nespravedlivých smluvních podmínek a obchodních praktik, které byly zjištěny ve vztazích mezi platformami a podniky, a v tomto ohledu již také přijala nedávná rozhodnutí týkající se prosazování pravidel hospodářské soutěže. Komise zahájila v rámci jednotného digitálního trhu několik dialogů s on-line platformami (např. internetové fórum EU, kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online a memorandum o porozumění o prodeji padělaného zboží přes internet) a plánuje jejich lepší koordinaci. Jedním z cílů je pokročit v procedurálních aspektech a zásadách týkajících se odstraňování nelegálního obsahu (oznámení a opatření), jež jsou založeny na transparentnosti a ochraně základních práv.

Kromě toho se Komise věnuje potřebě dalších investic do digitální infrastruktury a technologií v oblastech, v nichž jsou investiční potřeby mnohem vyšší než kapacita jednotlivých členských států, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky.

Souvislosti

Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise. Plně funkční jednotný digitální trh by mohl naší ekonomice přispět částkou 415 miliard eur ročně a vytvořit statisíce nových pracovních míst. Dva roky po zahájení strategie dosáhla EU důležitých dohod, jež se týkají ukončení poplatků za roaming od 15. června 2017 pro všechny cestující v EU, dále přenositelnosti obsahu, což již od začátku roku 2018 umožní Evropanům cestovat s filmy, hudbou, videohrami nebo elektronickými knihami, které si předplatili doma, nebo také spuštění pásma 700 MHz, které umožní rozvoj sítě 5G a nových on-line služeb. Pokud jde o zbývající návrhy, jejich konečnou podobu v současnosti projednává Evropský parlamentu a Rada.