Eurobarometr se zaměřil na diskriminaci

Na počátku roku, který je zasvěcen rovným příležitostem pro všechny (Equal Opportunities for All), zveřejnil Eurobarometr studii na téma diskriminace v EU-25 a v jednotlivých státech zvlášť.

Souvislosti:

V polovině minulého roku rozhodl Evropský parlament a Rada o tom, že rok 2007 bude zasvěcen rovným příležitostem pro všechny a boji proti diskriminaci. Přesně před deseti lety přitom probíhal Evropský rok proti rasismu a do smlouvy o ES byl vložen článek 13, který určuje způsoby boje proti diskriminaci. Právo ES pokrývá boj proti: diskriminaci související s vírou, etnickým původem, rasou, postižením, rozdílnou sexuální orientací, věkem či pohlavím.

Témata:

Včera vyšla studie Eurobarometru na téma diskriminace. Jeho výsledky jsou alarmující – většina Evropanů (64%) si myslí, že je diskriminace v jejich zemi rozšířena a 51% je toho názoru, že proti tomu jednotlivé státy nebojují dostatečně. Jako nejmarkantnější příčinu diskriminace potom označují etnický původ dva ze tří Evropanů. Jeden ze dvou Evropanů považuje za rozšířenou diskriminaci z důvodu tělesného postižení či sexuální orientace. Postižení považuje za společenskou nevýhodu 79% Evropanů, příslušnost k romské menšině pak 77%, věk nad padesát let je nevýhodou podle 69% obyvatel EU. Nadpoloviční většina respondentů uvedla jako nevýhodu ještě odlišný etnický původ a sexuální orientaci.

Názory dotazovaných v České republice se v některých směrech liší od celkového výsledku EU.  V některých případech je výsledek horší. Například postižení považuje za nevýhodu 88% obyvatel ČR, příslušnost k romské menšině 83% a věk nad padesát let dokonce 85%, což je o 16% více než průměr EU. Alarmující je také třinácti procentní rozdíl v diskriminaci žen, kdy na otázku: „Řekli byste, že příslušnost k ženskému pohlaví je spíše nevýhodou?“ odpovědělo 46% ano. Nižší míra diskriminace se pak projevila v otázce rozdílné sexuální orientace, kdy 41% Čechů odpovědělo, že může způsobit problém ve společnosti, zatímco průměr v EU byl 54%. Podobný výsledek se projevil také v otázce náboženského vyznání.

Stanoviska:

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla o tématu pro rok 2007 prohlásil: „Evropané mají právo na rovné zacházení a život bez diskriminace. Cílem Evropského roku rovných příležitostí pro všechny, který proběhne v roce 2007, je zajistit, aby o tom všichni věděli.“

Další kroky:

30. ledna 2007 proběhne v Berlíně první evropský summit zabývající se rovností mezi lidmi.