ESD vyměřil Francii rekordní pokutu kvůli rybolovu

Evropský soudní dvůr včera rozhodl, že Francie zaplatí paušální částku 20 milionů eur kvůli neplnění práva EU v oblasti rybolovu. Za každých dalších šest měsíců, po které budou nedostatky přetrvávat, bude vyměřeno penále ve výši 57.761.250 eur. ESD poprvé uložil členskému státu zaplacení penále a zároveň paušální částky.

Evropská komise žalovala Francii, že v letech 1984 – 1987 porušila právo EU, protože nezajistila kotrolu dodržování technických opatření k zachování rybolovných zdrojů. ESD dal v roce 1991 Komisi za pravdu. Francie se provinila především tím, že tolerovala prodej podměrečných ryb a prováděla nedůrazné kontroly dodržování těchto pravidel.

Rybolov a ochrana a zachování rybolovných zdrojů patří do oblasti tzv. výlučných kompetencí EU, kde má Komise významné pravomoci. V průběhu jedenácti let následujících od rozsudku pobíhaly v některých francouzských přístavech kontroly. Komise zjistila, že Francie stále nedodržuje své povinnosti: toleruje nabízení podměrečných ryb k prodeji a postupuje nedůrazně při kontrolách a stíhání provinilců. ESD proto určil, že Francie nesplnila své povinnosti vyplývající z rozsudku z roku 1991 a uložil jí penále ve výši 316.500 eur za každý den prodlení s provedením uvedeného rozsudku. Evropský soudní dvůr určil, že datum rozhodné pro posouzení neplnění povinností je v srpnu 2000, kdy došlo k uplynutí lhůty stanovené v doplňujícím odůvodněném stanovisku Komise. K srpnu 2000 tudíž Francie nepřijala všechna opatření, která vyplývají z rozsudku z roku 1991. Nedostatky navíc podle ESD přetrvávají i nadále.

Zajímavý je na celé kauze kromě výše pokuty i souběh peněžitých sankcí. Cílem uložení penále i uložení zaplacení paušální částky je přimět členský stát, aby splnil povinnosti vyplývající z rozsudku. Penále má přimět členský stát k tomu, aby co nejrychleji odstranil nedostatky. Zaplacení paušální částky se spíše týká posouzení dopadů, které má nesplnění povinností dotyčného členského státu na soukromé a veřejné zájmy. ESD poprvé rozhodl, že tyto dva typy pokut mají kumulativní charakter. Ačkoli Komise nepožadovala uložení paušální částky, ESD se rozhodl o jejím udělení.