EP dal přednost recyklaci odpadů před jejich spalováním

Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili závazné cíle pro snížení odpadů a představili hierarchii, která dává přednost prevenci, opětovnému použití a recyklaci odpadů.

Souvislosti:

Poslanci hlasovali o dvou iniciativách Komise z roku 2005, které nahrazují stávající rámcová pravidla pro nakládání s odpady z roku 1975. Záměrem je dát důraz na prevenci a recyklaci. První iniciativou je směrnice o odpadech, která se poprvé zaměřuje na stanovení závazných cílů v oblasti odpadového hospodářství. Druhá iniciativa, Tématická strategie o prevenci a recyklaci odpadu se soustřeďuje na dlouhodobou strategii v nakládání s odpady.

Odpad se stává pro EU vážným problémem. Evropská unie produkuje více než 500 kg odpadu na osobu ročně. Oficiální statistiky uvádějí, že ze 3,5 miliard tun odpadu vyprodukovaného každoročně EU méně než jedna třetina obecního odpadu je recyklována a téměř polovina je zavážena.

Témata:

V hlasování, které proběhlo 13. února, ukázal Evropský parlament jasnou podporu legislativě týkající se odpadu. Svoji podporu vyslovil už Výbor pro otázky životního prostředí v listopadu loňského roku. Hlavní ustanovení zprávy jsou:

  • Přestavení pětistupňové odpadoví „hierarchie“, která dává přednost prevenci, opětovnému použití a recyklaci odpadu před jeho ukládáním do speciálních jam.
  • Stabilizace výroby odpadu do roku 2012 na úroveň roku 2008 a od roku 2020 by měla produkce odpadu klesat.
  • Odmítnutí návrhu Komise na novou klasifikaci spalování od „likvidace“ na „recyklaci“ pro výrobu energie.

Parlament také předložil cíle na opětovné využití a recyklaci odpadu. Do roku 2020 musí být opětovně využito nebo recyklováno 50% obecního pevného odpadu a 70% odpadu ze staveb, demolic, průmyslu a výroby. V podstatě jakýkoli musí být, pokud je to možné, recyklován.

V současné době existují mezi členskými státy v míře recyklace odpadu velké rozdíly. Zatímco některé země recyklují až 65% odpadu, některé pouze 10% a zbytek odvážejí do speciálních jam, které se pak zaváží.

Původní návrh Komise požadoval třístupňový hierarchický systém a nepreferoval opětovné využití, recyklaci a obnovení. Skupiny, které podnikají v obalech, dávaly přednost této struktuře, protože byla flexibilnější a umožňovala se vyhnout potenciálním studií obhajujících jednu formu balení před druhou.

Poslanci EP ale hlasovali ve prospěch pětistupňové struktury, která obsahuje preference pro nakládání s odpady.

Stanoviska:

Britská poslankyně EP za Konzervativní stranu a současně zpravodajka Caroline Jackson uvítala hlasování jako „vítězství těch, kteří věří, že energie z odpadu musí hrát roli při řešení otázky odpadu, a v budoucnu se musíme odklonit od zavážení odpadu do jam“.

Michael Warhurst z organizace Přátelé Země řekl, poslanci EP podporují „jasnou legislativu podporující prevenci, opětovné využití a recyklaci, a jejich trvání na směrnici o bioodpadech bude mít velký význam při vytváření udržitelné Evropy“.

Skupina deseti evropských průmyslových organizací zaslala Parlamentu ještě před hlasováním dopis, ve kterém vyjádřila obavy z pětistupňové hiearchie, která podle jejich názoru bude příliš rigidní. „Struktura musí být použita pragmatickým a flexibilním způsobem … . Požadovat dodatečné a nákladné analýzy … není užitečné a nebude to mít žádný dopad na efektivnější a účinnější nakládání s odpady,“ řekl mluvčí této skupiny.

Další kroky:

Politická dohoda v Radě by měla být dosažena 26. června 2007.