EEA: EU neplní závazky z Kjóta

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) včera uvedla, že za současné situace pouze Velká Británie a Švédsko budou schopny splnit své závazky na snižování emisí skleníkových plynů.

Staré země EU by měly urychlit prosazování konkrétních opatření, jestliže chtějí splnit celkový cíl snížení emisí skleníkových plynů, ke kterému se zavázaly v Kjótském protokolu. Varovala dnes EEA.

Podle nové zprávy vypracované kodaňskou agenturou, „Trendy v emisích skleníkových plynů a plány v Evropě 2006“, současné politiky sníží emise skleníkových plynů ve starých členských zemích Unie pouze o 0,6% v roce 2010 – daleko za hranicí 8%, které se zavázaly dosáhnout v roce 2012.

Pohled na národní závazky, tedy podíl jednotlivých zemí EU na celkových nákladech, ukazuje, že pouze Velká Británie a Švédsko postupují podle plánu a jsou schopny své sliby splnit, tvrdí EEA.

Jestliže bude plně využito doplňkových opatření jako Kjótské „flexibilní“ mechanismy a zalesňování, očekává se, že tři země (Francie, Německo a Řecko) by mohly své cíle splnit a tři další by je mohly dokonce překročit (Finsko, Lucembursko a Nizozemsko).

EEA navrhuje, aby státy zvýšily své úsilí, pokud chtějí splnit všeobecný cíl snížení emisí o 8%. Podle EEA by se měly zaměřit zejména na následující kroky:

  • implementovat plánovaná opatření, u kterých k tomu ještě nedošlo (snížení o 4%)

  • plánované využití „flexibilních“ mechanismů v rámci Kjótského protokolu (snížení o 2,6%)

  • využívat pohlcovače uhlíku jako např. sázení lesů, které by absorbovaly oxid uhličitý (snížení o 0,8%)

Jedině realizace těchto opatření podle EEA umožní splnit stanovený cíl.