Doporučení: ČR musí přidat ve vzdělávání a investicích do dopravy a energetiky

Tisková konference Evropské komise ke zveřejnění doporučení v rámci Evropského semestru; zdroj: Evropská komise.

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, lepší investiční prostředí, inkluze romské populace či zatraktivnění učitelského povolání. To jsou oblasti, které si v případě České republiky zasluhují v nejbližší době největší reformy. V dnes zveřejněné sadě několika doporučení, která bývají pravidelně publikovány v rámci tzv. Evropského semestru, to uvedla Evropská komise.

Členské státy obdržely dnes v poledne od Evropské komise vysvědčení, jak si v uplynulém roce vedly v rozpočtové a hospodářské politice. Pravidelně zveřejňované hodnocení, které probíhá v rámci tzv. Evropského semestru, dostala i Česká republika. Doporučení mají státům pomoct s hospodářským růstem.

Do Prahy letos dorazila doporučení pro celkem tři oblasti. Podle materiálu, který Komise publikovala na svých webových stránkách, by Česká republika měla v první řadě přidat zejména v udržitelnosti veřejných financí. Do budoucna jí totiž podle komisařů hrozí rizika spojená se systémem zdravotní péče a také reformou penzijního systému.

Komise dále upozorňuje na nedostatek investičních projektů a jejich přílišné soustředění do oblasti kolem hlavního města. Nejvíce váznou investice do dopravní a energetické infrastruktury. Komise v této souvislosti zmiňuje nevyužitou příležitost investic z evropských kohezních a strukturálních fondů v uplynulém období 2007-2013. „Absorpce fondů EU byla v tomto období pomalá,“ píše se v doporučeních.

E-government a antikorupční legislativa

Dokument dále zmiňuje nízkou dostupnost služeb elektronické veřejné správy. V souvislosti s e-governmentem dokonce o zemi hovoří jako o jedné z nejpomalejších v EU. Pro českou vládu se nejedná o žádné překvapení, zemi bývá špatná úroveň digitalizace veřejných služeb vyčítána poměrně často.

Naposledy tomu tak bylo na jaře letošního roku v uznávaném srovnání Index DESI, které vydává Evropská komise a které sleduje pět základních oblastí digitální úrovně členských států EU: připojení, lidský kapitál, užívání internetu, integraci digitálních technologií a digitalizaci veřejných služeb (více o výsledcích indexu zde).

Letošní doporučení určená pro Českou republiku hovoří také o nutnosti přijetí již rozpracovaných protikorupčních reforem, například novele zákona o střetu zájmů či zákonu o financování politických stran. Zdůrazňován je i nutný pokrok ve zlepšení způsobu, jakým jsou přidělovány veřejné zakázky.

Věda a výzkum a učitelé

Evropská komise si všímá, že Česká republika v poslední době ve zvýšené míře investovala do oblasti vědy a výzkumu, nicméně zmiňuje, že výsledky nejsou zatím příliš viditelné. „Máme obavy o udržitelnost infrastruktury v této oblasti,“ uvádí se v textu. Komise proto doporučuje lépe propojit akademickou sféru s podnikatelskou.

Pozornosti české vlády by v budoucnosti určitě neměla uniknout ani oblast vzdělávání. Největším problémem je podle Komise rostoucí průměrný věk učitelů, který souvisí s tím, že se učitelská profese netěší u mladých lidí příliš velké popularitě. Za důvod Komise označuje nízké platové ohodnocení kantorů.

Stejně jako v minulosti letošní doporučení neopomněla podtrhnout nutnost přijetí opatření, která povedou k lepšímu začlenění znevýhodněných dětí, a to včetně Romů, do škol a školek. V neposlední řadě je důležité pracovat na odstraňování překážek, které brání některým skupinám ve vstupu na pracovní trh. Mezi ně patří zejména ženy s malými dětmi, nízkokvalifikovaní pracovníci a Romové.

Doporučení, která Evropská komise udělila ČR:

  1. podniknout opatření, jež zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, ve světle budoucích rizik v oblasti zdravotní péče. Přijmout právní předpisy k posílení fiskálního rámce;
  2. omezit regulační a administrativní překážky, jež brání investicím (zejména v dopravě a energetice), a zvýšit dostupnost služeb elektronické veřejné správy. Přijmout rozpracované protikorupční reformy a zlepšit postupy zadávání veřejných zakázek;
  3. posílit řízení systému výzkumu a vývoje a usnadnit propojení akademické sféry se sférou podnikatelskou. Zvýšit atraktivnost učitelského povolání a přijmout opatření zvyšující začlenění znevýhodněných dětí (včetně romských) do vzdělávání v rámci běžných škol a předškolního vzdělávání. Odstranit překážky, jež brání větší účasti nedostatečně zastoupených skupin (zejména žen) na trhu práce.

Doporučení pro jednotlivé země EU na rok 2016

Lucie Bednárová