České předsednictví: Konkurenceschopná, otevřená a bezpečná Evropa

Zdroj: Vláda ČR.

České předsednictví začíná 1. ledna 2009, ale internetový portál EU2009.CZ byl částečně spuštěn již dnes. Hlavním důvodem je zvýšit informovanost českých občanů o prioritách předsednictví a také umožnit akreditaci novinářů na akce konané v rámci předsednictví v dostatečném předstihu.

ČR zahájila obsahovou přípravu programu předsednictví v létě 2006 a první verze programového dokumentu byla hotová v únoru 2007. V červenci 2008 pak vláda projednala hlavní a sektorové priority předsednictví. Česko také spolu s Francií a Švédskem pracovalo na přípravě osmnáctiměsíčního společného programu tří po sobě jdoucích předsednictví.

Během českého předsednictví se uskuteční volby do Evropského parlamentu a předvolební kampaň jej jistě ovlivní. Česká republika také jako předsednická země zahájí proces jmenování nové Komise. Aktuální zůstane i otázka budoucnosti Lisabonské smlouvy a řešení světové finanční a hospodářské krize.

Pracovní program českého předsednictví musí všechny tyto otázky a problémy reflektovat. Jak ukázal příklad francouzského předsednictví, musí být předsednická země připravena pružně reagovat na aktuální výzvy ať už v podobě vojenských konfliktů nebo finanční nestability světových trhů.

Dnes byl v omezené verzi spuštěn portál EU2009.CZ informující o českém předsednictví, kde mohou občané i novináři nalézt základní informace k českému předsednictví a jeho prioritám. Plně funkční bude až od 1. ledna 2009. Priotity českého předsednictví lze rozdělit do tří hlavních oblastí: Konkurenceschopná Evropa, Energetika a změna klimatu, Evropa otevřená a bezpečná.

  • Konkurenceschopná Evropa – ČR se chce soustředit na další rozvoj jednotného vnitřního trhu, který by využíval přínosy globalizované ekonomiky. ČR se bude snažit dále rozvíjet všechny jeho svobody a usilovat o co největší otevřenost Evropy vůči okolnímu světu.
  • Energetika a změna klimatu – V průběhu českého předsednictví se bude dále projednávat klimaticko-energetický balíček. ČR bude usilovat o zajištění konkurenceschopné a udržitelné energetiky v Evropě a o diversifikaci dodavatelů fosilních paliv. Důraz bude kladen také na rozvoj technologií, které přispějí ke snížení závislosti na fosilních palivech. ČR také povede přípravu na mezinárodní konferenci o klimatických změnách, která se uskuteční na konci příštího roku v Kodani, kde by měl být podepsán nový dokument nahrazující Kjótský protokol.
  • Evropa otevřená a bezpečná – ČR bude usilovat o rozvoj transatlantického partnerství, které do značné míry určuje pozici Evropy na světové politické scéně. ČR povede dialog s novou administrativou USA hlavně v oblasti hospodářství, bezpečnosti a energetiky. ČR připadne také důležitý úkol nastartovat projekt Východního partnerství, díky němuž EU bude usilovat o navázání lepších vztahů s východními sousedy v rámci Evropské politiky sousedství. Je možné, že v průběhu českého předsednictví získají kandidátský status další země západního Balkánu a zároveň budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem.

Česká republika převezme pomyslnou předsednickou štafetu po Francii 1. ledna 2009 a předá ji 1. července Švédsku. Česko se tak na šest měsíců stane tváří EU a bude hlavním vyjednavačem při nelehkých jednáních mezi členskými státy. Úkolem ČR bude hledat konsensuální řešení, které bude vyhovovat všem.