Česká vláda schválila program na snižování emisí

Vláda na svém včerejším zasedání schválila program zaměřený na zlepšování kvality ovzduší. Program se soustředí zejména na snižování emisí znečišťujících látek vznikajících při vytápění a v dopravě. Se snižováním znečištění mají pomoci prostředky z evropských fondů.

Souvislosti:

Evropská unie směrnicí o emisních stropech z roku 2001 stanovuje maximální úrovně znečištění ovzduší oxidem siřičitým, oxidy dusíku, těkavými organickými látkami a amoniakem v jednotlivých členských státech. Konkrétní opatření, jaká by členské státy měly přijmout, aby emise znečišťujících látek omezily, ovšem ponechává na nich.

Členské země jsou od roku 2002 povinné každé dva roky informovat Evropskou komisi a Evropskou agenturu pro životní prostředí o skutečných úrovních emisí a projekcích do roku 2010. Česká republika svou zprávu zaslala do Bruselu začátkem března 2007. Ve všech sledovaných ukazatelích má ČR emise nižší, než jsou stanovené emisní stropy. Na počátku 90. let přitom patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního prostředí v ČR. Do roku 1999 se ovšem podařilo emise všech základních znečišťujících látek snížit. Od tohoto roku však emise spíše stagnují.

Vedle emisních stropů stanovuje EU standardy také pro znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi, tzv. PM10 (primární částice, číslo určuje velikost částic, v tomto případě 10 mikrometrů) a PM2,5.

Tyto částice odborníci považují za mimořádně škodlivé lidskému zdraví, neboť mohou proniknout hluboko do plic. Do ovzduší se dostávají především jako důsledek spalování – vypouštějí je průmyslové podniky, automobily a domácnosti (především vytápění).

Podle dokumentu, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, mají v ČR největší vliv na objem drobných částic v ovzduší veřejná a průmyslová energetika, vytápění domácností a doprava. Vytápění domácností se na těchto emisích podílí vůbec největší měrou.

Denní limit, který stanovuje EU na úrovni 50 mikrogramů na metr krychlový, umožňuje určitou flexibilitu pro případ mimořádně nepříznivých podmínek – 35 dní v roce může znečištění tento limit překročit. V návrhu směrnice pro znečištění ovzduší z druhé poloviny roku 2005 Evropská komise počítá se stanovením limitů také pro PM2,5 na úrovni 25 mikrogramů na metr krychlový.

Přestože návrh prošel v Radě, dosud nezískal potřebnou podporu Evropského parlamentu, který žádal o prodloužení termínů pro splnění norem pro koncentraci PM10.

Témata:

Podle Ministerstva životního prostředí je v ČR nejvýznamnější právě znečištění prachovými částicemi PM10 a PM2,5. Znečištění těmito částicemi překračovalo povolené limity v roce 2005 i 2006. Obyvatelé českých měst jsou vystaveni jednomu z největších znečištění v EU (ČR byla v letech 2001-2004 na 150% průměru EU). Hůře jsou na tom pouze jižní státy (Itálie, Slovinsko a Řecko), které ale pro takové znečištění mají podle ministerstva předpoklady.

Národní program snižování emisí, který připravilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), a na včerejším zasedání jej schválila vláda, se zaměří na dva sektory, které přispívají znečištění ovzduší nejvíce – vytápění a doprava. Vytápění se podle MŽP podílí na emisích drobných částic ze 38% a doprava dalšími 20%. V případě emisí polycyklických uhlovodíků dokonce 66% pochází z vytápění domácností.

„Zatímco velké stacionární zdroje jako jsou továrny či elektrárny úspěšně donutil ke snížení znečištění zákon na ochranu ovzduší z počátku 90. let, na domácí kotle i stále se zvyšující počet osobních i nákladních automobilů byl tento zákon krátký,“ říká ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík.

Nový program předpokládá několik opatření. Především má do konce roku 2008 vzniknout novela zákona o ovzduší, v níž by měly být stanoveny nové emisní parametry pro malé spalovací zdroje (především domácí kotle). Zároveň novela stanoví limity, které budou muset kotle splňovat do roku 2013.

V souvislosti s tím chce Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí nabídnout podporu pro výměnu kotlů tak, aby obyvatelé, ale i další subjekty měly možnost vyměnit nevyhovující technologie za nové, zejména na obnovitelné zdroje (palivové dřevo, dřevní štěpka, apod.).

V oblasti dopravy program předpokládá zpřísnění podmínek pro měření emisí a efektivnější fungování systému STK. Zároveň má vzniknout novela zákona o silniční dani, která by zvýhodňovala vozidla splňující nejvyšší emisní normy. Zvýšit by se také měly například minimální poplatky za vjezd do vybraných částí měst.