Buďte v obraze: Znáte základní pojmy k terorismu?

zdroj: shutterstock.com; autor: Kislitsin Dmitrii

Kdo jsou to vlastně ti takzvaní zahraniční bojovníci? Co nalezneme pod zkratkou PNR nebo IRU? A co dělá protiteroristický koordinátor EU? To všechno a mnohem víc se dozvíte v našem glosáři základních pojmů k terorismu.

Přehled pojmů původně vyšel na webových stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.

JEDNOTKA PRO OZNAMOVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBSAHU (INTERNET REFERRAL UNIT – EU IRU)

Jednotka IRU vznikla pod hlavičkou Europolu a má na starost vyhledávání extremistického obsahu na internetu, který nabádá k radikalizaci a páchání teroristických činů. Europol následně vyzývá správce webové stránky, aby tyto texty, obrázky či videa smazal. EU tak reaguje na stále častější případy, kdy teroristické organizace využívají zejména sociální sítě k náboru nových členů.

JMENNÁ EVIDENCE CESTUJÍCÍCH (PASSANGER NAME RECORD – PNR)

Směrnice o jmenné evidenci cestujících požaduje systematické shromažďování a uchování některých údajů o cestujících v letecké dopravě. Konkrétně se jedná o jméno, adresu, telefonní číslo, informace o kreditní kartě, data z letenky, datum a plán cesty, nebo údaje o zavazadlech a platbě. Využití takových informací má sloužit bezpečnostním službám v identifikaci osob podezřelých z terorismu a jiné trestné činnosti. S ohledem na teroristické útoky v Paříži se členské země a Parlament zavázaly, že dohodu PNR uzavřou do konce roku 2015.  

OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY (CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION)

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP), který Evropská komise představila v roce 2006, představuje soubor strategických opatření, která mají zlepšit evropskou prevenci a odezvu na teroristické útoky. Smyslem EPCIP je zajistit stejnou úroveň ochrany kritické infrastruktury (zajištění dodávek potravin, dopravy, zdravotních služeb, atd.) ve všech členských státech EU.

PROGRAM PRO SLEDOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ TERORISMU (TERRORIST FINANCE AND TRACKING PROGRAM – TFTP)

TFTP je program Spojených států, který pomáhá generovat informace vedoucí k odhalení možných teroristických útoků a jejich pachatelů. Na zpřístupnění údajů o finančních transakcích EU Ministerstvu financí USA za účelem předcházení terorismu se dohodla Komise společně s členskými státy a Evropským parlamentem v roce 2010. Platnost dohody je pět let. Podle hodnotící zprávy Komise z roku 2013 program přinesl důležité zpravodajské údaje, které přispěly k odhalení připravovaných útoků a vystopování jejich pachatele. Jednalo se například o informace o výcviku teroristů z EU v Sýrii.

PROTITERORISTICKÝ KOORDINÁTOR

Funkce protiteroristického koordinátora byla zřízena v roce 2004. Jeho hlavním úkolem je rozeznávat a upozorňovat na slabiny v jednotlivých členských státech a EU jako celku a navrhovat, jak podmínky boje proti terorismu zlepšovat. Koordinátor zároveň monitoruje provádění strategie EU pro boj proti terorismu a zlepšuje komunikaci EU se třetím zeměmi. Prvním koordinátorem v této oblasti byl jmenován nizozemský politik Gijs de Vries. Od roku 2007 jako koordinátor působí Belgičan Gilles de Kerchove.

SEZNAM TERORISTŮ VEDENÝ EU

Seznam teroristů funguje od roku 2001 a zahrnuje osoby, skupiny a subjekty zapojené do teroristických činů v EU i mimo ni. Minimálních každých šest měsíců je seznam aktualizován. Pro tyto osoby a subjekty jsou stanoveny omezující opatření, jako zmrazení finančních prostředků a opatření související s justiční a policejní spoluprací v trestních věcech. Změny seznamu jsou přijímány Radou a následně zveřejňovány v Úředním věštníku EU. Tyto osoby a teroristické skupiny jsou o rozhodnutí Rady informovány a mohou o smazání svého jména ze seznamu požádat, nebo jej napadnout soudně.

SÍŤ PRO ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O RADIKALIZACI (RADICALISATION AWARENESS NETWORK – RAN)

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci sdružuje experty a odborné organizace, kteří sdílejí osvědčené postupů a zkušeností v dané problematice. Má tak pomáhat členským státům v předcházení radikalizace a náboru teroristů. Členským zemím je poskytováno poradenství při plánování projektů zaměřených na prevenci radikalizace. V rámci RAN se odborníci zapojili do činnosti osmi pracovních skupin zaměřující se na práci policie a prosazování práva; oběti terorismu; rolí internetu a sociálních sítí; prevencí radikalizace; deradikalizací; vězeňskou službou; zdravotnictvím; vnitřním a vnějším rozměrem.

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci se v současnosti transformuje do stálého expertního centra (Centre of Excellence), která má fungovat při Evropské komisi. Jedná se o iniciativu Komise, která tak chce činnost RAN rozšířit.

ZAHRANIČNÍ BOJOVNÍCI (FOREIGN FIGHTERS)

Zahraniční bojovníci jsou zradikalizovaní Evropané cestující do zahraničí, aby se na straně teroristických organizací zúčastnili tamních bojů. Následně existuje hrozba, že se tito lidé, kteří vlastní pasy států EU, do Evropy vrátí s cílem páchání teroristických útoků, nebo za účelem radikalizace a náboru dalších členů.