Politické strany volají po jednodušším papírování v dotacích EU

© Shutterstock/Marian Weyo

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Omezit byrokracii a zjednodušit systém čerpání dotací. A nebo dotace zcela zrušit? Do školství nebo do dopravy mají jít podle stran kandidujících do Poslanecké sněmovny peníze z EU především. Farmářům však prý škodí.

Chcete znát i odpovědi k dalším tématům? Přečtěte si celý předvolební speciál >>>>

S čerpáním dotací z evropských fondů je spojena vysoká administrativní zátěž. Kromě toho nemusejí jít unijní prostředky vždy na ty nejlepší projekty. Česká republika, která od vstupu do EU získávala ze společného rozpočtu více, než do něj vkládala, díky politice soudržnosti zvýšila své HDP a přiblížila se k unijnímu průměru. Nemusela by proto v novém rozpočtovém a programovém období získávat tolik jako doposud. Navíc jsou zde nové priority, jako například bezpečnost či migrace, na které se chce Unie po roce 2020 více zaměřit.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Otázka: Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji? Na jaké priority by se mělo čerpání zaměřit? Nebo by bylo vhodnější dotace zcela opustit?

Starostové a nezávislí 

Evropské dotace jsou nedílnou součástí kohezní politiky EU, jejímž cílem je přibližování ekonomické úrovně jednotlivých regionů EU.

To, že jsou využívány neefektivně a se zbytečnou byrokratickou zátěží, je do značné míry vinou České republiky, která patří v rámci celé Evropské unie mezi země s největší mírou takzvaného goldplatingu, tedy nabalování předpisů, podmínek a pravidel.

Systém čerpání evropských dotací by měl být dle našeho názoru, a po vzoru jiných zemí, postaven na následujících principech: jednoduchost, účelnost, včasnost, plánovitost a průběžnost.

STAN: Česko patří v rámci celé EU mezi země s největší mírou nabalování předpisů, podmínek a pravidel při využívání evropských dotací.

ANO

Dotace v principu zvýhodňují příjemce mezi ostatními, a tudíž nutně pokřivují trh. Na druhou stranu, pokud dotace dostávají všichni, tak by bylo hloupé je odmítnout, jelikož by to české podniky a podnikatele znevýhodnilo a poškodilo.

Do budoucna musíme zjednodušit čerpání, jelikož s dotacemi je spojená strašná byrokracie a drakonické kontroly. Musíme nastavit systém čerpání tak, aby šanci dostat dotaci měli všichni, bez rozdílu, jak systému rozumí. To je hlavní úloha českého státu. Pokud se čerpá, mají mít šanci všichni.

ANO: S dotacemi je spojená strašná byrokracie a drakonické kontroly. Musíme zjednodušit čerpání, aby měli šanci všichni.

TOP 09

Problém dotací není na úrovni EU, ale na naší národní úrovni, kde je systém dotací nastaven příliš komplikovaně. Nepřehlednost systému vedla k jeho zneužívání.

Cílem TOP 09 je systém evropských dotací co nejvíce zjednodušit a maximálně využít prostředků, které jsou pro ČR vyčleněny.

Česká republika by měla využívat všech dotačních možností, které se jí naskytnou. Prioritou je podpora inovací v průmyslových podnicích, dostavba infrastruktury, modernizace školství a rozvoje ekologických zdrojů energie.

Každopádně není možné spoléhat se pouze na evropské dotace a je potřeba v daných oblastech zajistit dlouhodobou ekonomickou udržitelnost, tak aby projekty mohly pokračovat i poté, co se objem dotací pro ČR sníží.

TOP 09: Problém dotací není na úrovni EU, ale na naší národní úrovni, kde je systém dotací nastaven příliš komplikovaně.

ČSSD

Česká republika se stále řadí k čistým příjemcům z rozpočtu Evropské unie. Ročně můžeme počítat s desítkami miliard korun pomáhajícími nám vybudovat optimální infrastrukturu, zlepšit ochranu životního prostředí, zaměstnanost či vzdělanost. Evropské dotace jsou pro nás proto velmi přínosné.

Je ale zapotřebí se bavit o možných změnách v oblasti vysokých nákladů na implementaci všech grantových programů či koordinaci řídících úřadů v členských zemích. Tyto náklady dosahují až 5 procent z dotací.

Problémem je také velká náročnost žádostí, složité formuláře a složitá pravidla. Díky těmto věcem se často o dotace vůbec nepřihlásí potenciální žadatelé s dobrými projekty, kteří se této náročnosti zaleknou.

ČSSD: Problémem jsou vysoké náklady na implementaci či koordinaci a velká náročnost žádostí. Kvůli tomu se často o dotace vůbec nepřihlásí potenciální žadatelé s dobrými projekty.

Zelení

Dotace z EU by měly více směřovat do veřejných projektů, jako jsou investice do školství čí výstavba infrastruktury a méně do soukromých projektů, jako je například Čapí hnízdo.

V rámci fondů soudružnosti získáváme víc peněz, než kolik přispíváme do rozpočtu EU. Evropské dotace nám pomáhají rozvíjet regiony, rekonstruovat školy a podporovat startupy. Ne všechny dotace jsou smysluplně využity, to už je ale spíše chyba ČR, nikoliv EU.

Zelení: Ne všechny dotace jsou smysluplně využity, což je ale spíše chyba ČR, nikoliv EU.

KDU-ČSL

Chceme se aktivně podílet na podobě nové kohezní politiky 2021 – 2027 s prioritním zaměřením na oblast infrastruktury (doprava, rozvoj městských sídel a venkova), vědy, výzkumu, vzdělávání, inovací, digitalizace a podpory malého a středního podnikání.

Zaměříme se na nastavení přehledných pravidel pro poskytování evropských dotací. Budeme prosazovat systematický přístup k poskytování finanční podpory tak, aby nedocházelo k samoúčelnému čerpání prostředků bez zřejmého efektu.

Budeme požadovat, aby v rámci podpořených projektů byly v maximální možné míře nastaveny měřitelné cíle, které půjdou ověřit. Jedině tak lze ve střednědobém horizontu ověřit, že stát poskytuje prostředky efektivně, účelně a hospodárně.

Budeme preferovat ex-ante kontroly oproti neúčinným následným (ex-post), které již nedokážou zamezit finančním ztrátám.

S ohledem na tyto cíle budeme usilovat o aktivní roli zástupců KDU-ČSL v Komisi pro evropské strukturální a investiční fondy v rámci přípravy nového programovacího období.

KDU-ČSL: Je nutné nastavit měřitelné cíle, aby stát poskytoval finanční prostředky účinně, účelně a úsporně. Preferujeme ex-ante kontroly namísto neúčinných ex-post, které nemohou zamezit finančním ztrátám.

ODS

Dotace z EU musí splnit dva základní principy. Zaprvé, redistribuce prostředků musí být za všech okolností v souladu s potřebami členských států a jejich občanů, což v současnosti není vždy pravidlem.

Zadruhé, společných unijních projektů musí být méně než dnes, ale ty, které se osvědčily a mají smysl, například tzv. transevropské sítě, musejí být s to čerpat prostředky rychleji a snáze.

ODS: Společných unijních projektů musí být méně než dnes, ale ty, co mají smysl, musejí čerpat prostředky rychleji a snáze.

Svobodní

Dotace zcela zrušit.

Piráti

V zemědělství dotační politika EU pokřivuje trh a pokud se propojí s dalšími neuváženými intervencemi – jako v případě řešení situace po uvolnění mléčných kvót – vytváří nečekané a nežádoucí výkyvy.

Naopak v sociální oblasti do neziskového sektoru může suplovat služby, které často bývají státní správou zcela nepokryty, nebo jsou pokryty pouze částečně.

Celý systém je třeba důsledně „ztransparentnit“. Musí být vysledovatelné, kam prostředky proudí a za co jsou utráceny.

Zároveň je třeba minimalizovat zbytečné přerozdělování – chceme-li podpořit hospodářský rozvoj členské země, je efektivnější dávat jí úlevy z plateb do společné pokladny raději než jí nechat platit peníze do Bruselu a čerpat zpět skrze dotace.

Piráti: V zemědělství dotační politika EU pokřivuje trh a pokud se propojí s dalšími neuváženými intervencemi – jako při uvolnění mléčných kvót – vytváří nečekané a nežádoucí výkyvy. V sociální oblasti nahrazují evropské fondy absenci národní podpory.

KSČM

Například zemědělci nejsou jen výrobci potravin. Jejich úkolem je také pečovat o krajinu. Taková péče něco stojí a nelze na tom vidět nic špatného, když se EU rozhodne jim zaplatit nyní zrovna právě za to a nikoli za klasickou výrobu.

Hlavní problém dotací je jinde. EU by měla zajistit, aby všichni zemědělci v Unii měli stejné podmínky. Dnes některé státy dotují své zemědělce více než česká vláda, a proto naši zemědělci nejsou konkurenceschopní.

KSČM: EU by měla zajistit, aby všichni zemědělci v Unii měli stejné podmínky. Česká vláda nedotuje naše zemědělce dostatečně a proto nejsou konkurenceschopní.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %. Kromě výše uvedených stran redakce oslovila také politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jako jediné však ve stanoveném termínu neodpovědělo.