Nová agenda dovedností pro Evropu

nové dovednosti

@ Shuterstock / Rawpixel.com

Evropská komise v loni představila Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zvýšit úroveň dovedností Evropanů, a vyřešit tak nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nedostatečnými schopnostmi nezaměstnaných. Agenda obsahuje konkrétní opatření, která EU postupně plní.

Přehled

10. června 2016: Evropská komise přijala Novou komplexní agendu dovedností pro Evropu.

4. října 2016: Navržena revize Europassu, jednotného evropského rámce pro transparentnost v oblasti kvalifikací.

1. prosince 2016: Spuštění Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

5. – 9. prosince 2016: Evropský týden dovedností v odborném vzdělání.

19. prosince 2016: Rada vydala doporučení členským státům o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé.

15. ledna 2017: Publikován Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností.

23. března 2017: V Evropském parlamentu byla poprvé představena zpráva o Nové agendě dovedností pro Evropu

20. června 2017: Komise spustila aplikaci pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí

21. června 2017: Výbory Evropského parlamentu přijaly zprávu o Nové agendě dovedností pro Evropu

14. září 2017: Zpráva byla přijata plénem Evropského parlamentu

5. října 2017: Komise přijala návrh na vytvoření Evropského rámce pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu

V červnu 2016 přijala Evropská komise Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je umožnit Evropanům získávat potřebné schopnosti již od raného mládí. Statistiky naznačují, že 70 milionů Evropanů nedosahuje úrovně vyššího stupně základní školy. Pětina lidí neovládá čtení a psaní a lépe na tom Evropané nejsou ani s matematickými dovednostmi. Občanům dělá problémy také základní práce na počítači včetně vyhledávání a vyhodnocování informací na internetu. Tyto schopnosti jsou označovány jako „digitální“ a postrádá je 41 % Evropanů. Na úroveň dovedností v EU upozornil Mezinárodní výzkum dovedností dospělých (PIAAC), kterého se zúčastnilo 17 členských států včetně České republiky.

nové dovednosti

Zdroj dat: PIAAC

 

Nedostatek dovedností vytvořil na trhu práce propast mezi nezaměstnanými a zaměstnavateli. Komise dokonce říká, že 40 % zaměstnavatelů nemůže najít pracovníka s požadovanými schopnostmi.

A právě to jsou největší výzvy pro Novou agendu dovedností. Očekává se, že pokud Evropané získají lepší a žádanější dovednosti, budou mít větší šanci získat uplatnění na trhu práce, což ve výsledku povede ke snížení chudoby a sociálního vyloučení v Evropě.

Evropská komise formulovala tři dílčí cíle, kterých by měla Evropská unie v příštích dvou letech dosáhnout. Jednotlivé body doprovází konkrétní opatření, která mají vést k jejich postupnému naplňování

CÍL 1: Zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností

V prosinci 2016 spustila Evropská komise řadu iniciativ, které mají pomoci občanům Evropské unie k nabývání nových dovedností. Jednou z nich je „Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa“. Svou činnost odstartovala 1. prosince 2016 a vyzývá členské státy, aby zařadily digitální dovednosti do všech úrovní vzdělávání a odborné přípravy. Národní vlády by také měly mezi sebou sdílet osvědčené postupy a připravovat komplexní strategie, které rozvoji digitálních schopností prospějí.

Klíčovou součástí nové agendy je záruka základních dovedností určená zejména pro dospělé osoby bez středoškolského vzdělání. Rada v souvislosti s tímto návrhem Komise vydala 19. prosince doporučení členským státům s názvem Získávání nových dovedností – nové příležitosti pro dospělé. Doporučení obsahuje tři základní body, které by měly země svým občanům poskytnout. Jedná se o záruku posouzení dovedností, což znamená, že by dospělí občané měli mít možnost otestovat své dovednosti. Na základě toho by pak země nabídly lidem individuální vzdělání. Poslední fází by bylo ověření a uznání nových dovedností, které občané získali.

Kvalitnějších dovedností by měli Evropané docílit také skrze odborné vzdělávání. Komise chce nalákat mladé lidi k odbornému studiu a poskytnout jim více šancí, jak nabyté znalosti prohloubit v praxi a získat dobré postavení na trhu práce. Už v prosinci 2016 zahájila Komise iniciativu, která má prezentovat odborná studia jako volbu číslo jedna. V souvislosti s tím se ve členských státech uskutečnil Evropský týden dovedností v odborném vzdělání, kterého se zúčastnila i Česká republika.

nové dovednosti

Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

CÍL 2: Zajištění lepší viditelnosti a srovnatelnosti dovedností

Lepší dovednosti Evropanů mají být viditelné a srovnatelné. Evropská komise proto navrhla revizi evropských referenčních rámců, které umožňují vzájemné porovnání znalostí mezi jednotlivci i státy. Mezi nejpopulárnější referenční rámce patří jazykový. Díky němu je možné hodnotit jazykovou výbavu kategoriemi od A1 (začátečník) až po C2 (rodilý mluvčí).

Nový referenční rámec kvalifikací by měl pomoci studentům, pracovníkům a zaměstnavatelům lépe se orientovat v tom, co umí a znají. Revidován by měl být i rámec a systém kreditů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Komise již vytvořila dva nové rámce, DigComp a EntreComp, které již podle svého názvu napovídají, že se jedná o rámce pro lepší posuzování digitálních a podnikatelských schopností.

Trh práce se díky digitalizaci a dalším faktorům výrazně změnil, EU chce proto do konce roku 2017 přezkoumat také 10 let staré doporučení týkající se klíčových schopností, jako je například komunikace v mateřském i cizím jazyce, gramotnost, základy matematiky, digitální dovednosti, ale také kulturní povědomí či schopnost učit se.

Nová agenda dovedností reaguje nejen na proměnu trhu práce, ale i příliv vice než dvou milionů migrantů do Evropy. Jsou mezi nimi nedostatečně vzdělaní, ale také vysoce kvalifikovaní lidé, kteří své dovednosti nemohou využít, nebo jsou nezaměstnaní. K usnadnění integrace migrantů a jejich zapojení do trhu práce tak EU při příležitosti Světového dne uprchlíků 20. června 2017 spustila novou webovou aplikaci pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí. Přijímací střediska ji budou moci využít k uznání dovedností a vzdělání migrantů, kteří tak získají větší šanci najít si vhodné zaměstnání a snáze se integrovat.

CÍL 3: Zdokonalení poznatků a informovanosti o dovednostech za účelem lepší volby povolání

V EU je nejpoužívanějším a nejznámějším zdrojem informací a dovednostech takzvaný Europass, jednotný evropský rámec, který mimo jiné umožňuje vytvoření strukturovaného životopisu či takzvaného evropského pasu dovedností.

nové dovednosti

Aktuální struktura Europassu v ČR. Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Evropská komise v říjnu 2016 navrhla revizi tohoto nástroje. Nový rámec má pomoci lidem určit a formulovat své dovednosti a kvalifikace ve všech jazycích EU. Komise chce zlepšit aplikaci pro vytvářen životopisů, dále zavést nástroje pro sebehodnocení a propojit jej s dalšími systémy a dát tak jeho uživatelům komplexní informace o trhu práce. Nový Europass je nyní předmětem jednání Rady EU a poté, co bude dosaženo shody mezi členskými zeměmi, bude návrh projednán v rámci trialogu, tedy společného jednání Komise, Europarlamentu a Rady.

Orientaci v poptávkách zaměstnavatelů má usnadnit také „Plán pro odvětvovou spolupráci dovedností“. V lednu 2017 vydala Evropská unie jeho pilotní verzi. Cílem této iniciativy je sladit nabývání dovedností s požadavky v jednotlivých odvětvích a vytvoření strategie, která by posílila vztahy mezi podniky a vzdělávacími institucemi. První dokument se věnuje šesti odvětvím: automobilovému průmyslu, obraně, námořní technologii, vesmíru, textilnímu průmyslu a cestovnímu ruchu.

Propojování studentů se zaměstnavateli má podpořit také nový systém sledování úspěchu absolventů vysokých škol na trhu práce, který chce Komise navrhnout během letošního roku. Unie by měla v budoucnu sbírat zpětnou vazbu nejen od bývalých studentů, ale také od jejich zaměstnavatelů, a získat tak lepší obrázek o tom, jaké mají absolventi uplatnění. Výstupy budou užitečné i pro budoucí studenty při volbě oboru.

V souvislosti s Novou agendou dovedností chce EU čelit nejen nedostatečným dovednostem svých občanů, ale také odlivu vysoce kvalifikovaných lidí. Komise navrhla provést analýzu situace a bude nabádat členské státy, aby mezi sebou sdílely osvědčené postupy v boji proti odlivu mozků.

Financování nových dovedností

Na rozvoj dovedností v programovém období 2014 – 2020 poputuje až 30 miliard eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dalších 79 miliard eur přispěje Evropský sociální fond.  Na financování se bude podílet také program Erasmus+, a to až ve výši 15 miliard eur.

Očekává se zapojení i ostatních fondů, včetně Evropského fondu pro strategické investice, a zvýšení investic soukromého sektoru do vzdělávání.

Nová agenda dovedností v Evropském parlamentu

Návrh Komise byl v Evropském parlamentu projednáván ve dvou určených výborech, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajkou návrhu se stala česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE) a její bulharský kolega Momchil Nekov (S&D).

Zodpovědní europoslanci představili 6. března zprávu o Nové agendě dovedností pro Evropu. Zpráva se mimo jiné zaměřuje na rozvoj vzdělávání skrze praktické zkušenosti a Parlament skrze ni vyzývá členské státy, aby svým občanům zajistily přístup k potřebným dovednostem. Europoslanci v návrhu také zdůrazňují význam takzvaného duálního systému, který kombinuje učňovskou přípravu v podniku se vzděláváním v odborné škole. V neposlední řadě apelují na zajištění kvalitního vzdělávání učitelů a vyzdvihují důležitost neformálního učení včetně dobrovolnictví.

Zpráva o Nové agendě dovedností byla Evropskému parlamentu poprvé představena 23. března 2017. Ostatní členové výborů mohli následně připojovat ke zprávě své pozměňovací návrhy, kterých se sešlo až 513.  Ve finálním hlasování bylo pro zprávu Martiny Dlabajové a Momchila Nekova celkem 59 europoslanců, 4 hlasovali proti a 11 europoslanců nehlasovalo. Společně  s Novou agendou dovedností přijaly výbory také zprávu o Europassu.

Po projednání zprávy ve výborech mohla být Nová agenda dovedností zařazena do programu plenárního zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci se zprávou zabývali dne 14. září, přičemž 391 z nich hlasovalo pro přijetí zprávy, 80 proti a 31 se zdrželo hlasování. Zpráva o Nové agendě dovedností tedy byla přijata.

Stanoviska

Pro Evropskou komisi je klíčové, aby se mladí lidé začali více zajímat o odborné vzdělávání. „Díky tomuto typu vzdělání mohou mladí lidé snáze sehnat práci a zároveň se jedná o dobrou profesní volbu pro každého,“ říká eurokomisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Souhlasí s tím i státní tajemník ministerstva školství Jindřich Fryč. Zároveň upozornil, že studenti a rodiče nejeví zájem o technické obory, což je v současné době jedním z hlavních problémů odborného vzdělávání. Nabízí však řešení. „Odborné vzdělávání se může úspěšně rozvíjet jen při dobré spolupráci odborných škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných aktérů,“ tvrdí Fryč.

Čeští zaměstnavatelé jsou přesvědčeni, že EU by se v budoucnu měla soustředit především na prosazování digitálních dovedností a schopností. „Je to nezbytnost. V roce 2025 bude 90 % všech pracovních míst potřebovat určitou úroveň digitálních dovedností,“ zdůraznila Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Digitální dovednosti budou pro budoucí zaměstnanost Evropanů rozhodující i podle Martiny Dlabajové. „V horizontu deseti let bude 90 % všech pracovních míst potřebovat určitou úroveň digitálních dovedností,“ uvádí europoslankyně.

Na nevyváženost mezi poptávkou zaměstnavatelů a dovednostmi Evropanů upozornila Dlabajová již ve své zprávě z roku 2015.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics říká, že tento problém je nutné řešit dlouhodobě. „Zásadní podmínkou úspěchu při provádění agendy dovedností je dlouhodobý přístup. Kromě nápravy stávajícího nesouladu nabízených a potřebných dovedností je třeba zabránit vzniku dalších mezer v budoucnosti.“

K naplnění cílů je podle Dlabajové nezbytná spolupráce se zaměstnavateli. „Nové dovednosti by měly být v první řadě navázány na potřeby trhu práce. Z tohoto důvodu by se do debaty měli více zapojovat zaměstnavatelé a sdělovat, jaké budou jejich potřeby,“ vysvětluje Dlabajová.

Europoslankyně se v březnovém návrhu zprávy zaměřila právě na soulad mezi vzděláváním a poptávkou na pracovním trhu. Klíčovým je podle Dlabajové princip „učení se prací“, a zapomínat by se nemělo ani na znalosti ve vědních, technologických a inženýrských oborech.

„Hovoříme tu o budoucnosti, o nové generaci znalostí a dovedností, které podpoří zaměstnanost a naši konkurenceschopnost. Ovšem čas rychle běží, a abychom se co nejdříve dočkali viditelných výsledků na trhů práce, musíme jednat ihned. K tomu má dopomoci Nová agenda dovedností,“ říká europoslankyně.

Evropský parlament přijal zprávu o Nové agendě dovedností v polovině září roku 2017. „Z podpory kolegů mám upřímnou radost. Je dokladem toho, že nám otázka zaměstnanosti a budoucnosti pracovního uplatnění mladých v Evropě není lhostejná,“ okomentovala Dlabajová výsledek hlasování o Nové agendě dovedností na plenárním zasedání.

Použité zdroje

Síť portálu EurActiv

Evropanům chybí základní dovednost. Češi nejsou výjimkou

Evropa se musí soustředit na rozvoj digitálních dovedností

Evropa má problém se strukturální nezaměstnaností, měla by si to uvědomit

Bez sladění dovedností s náplní práce se z krize nedostaneme, tvrdí europoslankyně

Instituce EU

Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem

Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem – Často kladené otázky

Úroveň dovedností v Evropě – data jednotlivých zemí 

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století – zpráva europoslankyně Martiny Dlabajové