Podmínky používání a ochrana soukromí

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

 • Všeobecné podmínky používání www.euractiv.cz (dále jako „Všeobecné podmínky“) upravují právní vztahy a práva a povinnosti společnosti EU-Media, s.r.o. se sídlem Všehrdova 547/19, 118 00, Praha 1, IČ: 28254295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135612 (dále jako „Provozovatel“) a uživatelů internetového portálu euractiv.cz (dále jako „Uživatel“ a „Portál“) bez ohledu na zařízení a platformu, prostřednictvím kterých Uživatel na Portál přistupuje.
 • Před použitím Portálu si přečtěte Všeobecné podmínky. Používání Portálu je dobrovolné. Používáním Portálu Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky měnit jako celek nebo zčásti výhradně dle vlastního uvážení. Provozovatel o změně Všeobecných podmínek informuje Uživatele zejména zveřejněním aktuálního znění Všeobecných podmínek na Portálu, přičemž změny budou platné a účinné dnem zveřejnění. Datum poslední změny / aktualizace Všeobecných podmínek bude zveřejněno v závěru Všeobecných podmínek. Používáním Portálu po změně Všeobecných podmínek Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se změnami.
 • Provozovatel je oprávněn odmítnout přístup na Portál takovému Uživateli, o kterém se může domnívat, že Portál používá v rozporu se Všeobecnými podmínkami a / nebo příslušnými právními předpisy a / nebo zájmy Provozovatele.

ČLÁNEK 2

Ochrana autorského práva

 • Portál a jeho obsah včetně vizuální podoby, designu, ochranné známky, všech vyobrazení jakož i všech databází je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodní firmy a ochranných známek.
 • Provozovatel prohlašuje a Uživatel používáním Portálu výslovně bere na vědomí, že Provozovatel je výlučným nositelem jakýchkoliv práv duševního vlastnictví k obsahu Portálu, a především je oprávněn udělit svolení k jakémukoli použití obsahu Portálu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • Provozovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo využívat obsah Portálu výlučně pro osobní potřebu Uživatele a pro nekomerční účely. Jakékoliv jiné užití obsahu Portálu (jako celku nebo jednotlivých částí např. článků, úryvků, atd.) vyžaduje předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím.
 • Jakékoliv použití obsahu Portálu bez souhlasu Provozovatele může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů (např. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku), vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovateli ve smyslu Občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích, případně uplatnění jiných práv Provozovatele vyplývajících mu z autorského zákona a jiných právních předpisů.
 • V případě, že Provozovatel udělí Uživateli souhlas k jinému použití vymezené části obsahu Portálu, je Uživatel povinen při každém použití obsahu Portálu současně zveřejnit: název díla (např. článku), jméno autora a zdroj díla ve formě hypertextového odkazu, pokud není dohodnuto jinak.
 • Provozovatel využívá zpravodajství z databází ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je bez předchozího písemného souhlasu ze strany EU-Media zakázáno.

ČLÁNEK 3

Odpovědnost Provozovatele

 • Provozovatel věnuje přípravě obsahu Portálu náležitou pozornost. Přesto však nelze zaručit naprosto aktuální stav, přesnost a úplnost tohoto obsahu. Provozovatel přijímá odpovědnost za zveřejněné informace v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
 • Za informace zveřejněné na Portálu třetími osobami nebo obsah externích odkazů nese Provozovatel odpovědnost v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
 • V případě, že Uživatel zaznamená jakýkoliv nesprávný, zastaralý, nevhodný nebo protiprávní stav na Portálu, je Uživatel povinen o tom bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat na adrese info@euractiv.cz.
 • Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezporuchového provozu a zabezpečení systému Portálu. Provozovatel není odpovědný za žádné škody, které vzniknou v důsledku používání Portálu v rozporu s právními předpisy a / nebo těmito Všeobecnými podmínkami nebo neschopnosti nebo nemožnosti používat Portál.
 • Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody, které by mohly být způsobeny Uživateli v souvislosti s používáním Portálu. Provozovatel Portál poskytuje Uživateli „tak, jak je“ bez poskytnutí jakýchkoli záruk, přičemž platí, že Uživatel Portál používá výhradně na vlastní odpovědnost.

ČLÁNEK 4

Používání Portálu

 • Uživatel nesmí Portál používat v rozporu s příslušnými právními předpisy a zejména jej nesmí používat k následujícímu:
 1. ke zveřejňování nebo šíření jakéhokoli nezákonného, ​​obtěžujícího, hanlivého, urážlivého, výhružného, ​​škodlivého, vulgárního, obscénního nebo jinak nevhodného materiálu;
 2. k přenosu materiálu, který podporuje protiprávní jednání, má za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost nebo jinak porušuje obecně závazné právní předpisy nebo kodexy chování;
 3. k získání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 4. k zasahování do práv třetích osob při používání webových stránek;
 5. k porušování obecně závazných právních předpisů, zejména (ale nejen) týkajících se užívání veřejných telekomunikačních sítí;
 6. k zásahům nebo narušení sítí nebo webových stránek;
 7. k tvorbě, přenosu nebo ukládání elektronických kopií materiálu chráněného právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, bez povolení vlastníka.

ČLÁNEK 5

Zásady používání souborů cookies

 • Pro účely Všeobecných podmínek se pod pojmem „cookies“ rozumí malé textové soubory, které může Provozovatel odesílat do internetového prohlížeče při návštěvě Portálu a které jsou následně ukládány do zařízení Uživatele, které Uživatel použil při přístupu na Portál (např. počítač, smartphone, tablet, apod .).
 • Provozovatel může používat dočasné a trvalé soubory cookies a zároveň i různé typy cookies jako například základní soubory cookies, analytické soubory cookies, provozní soubory cookies, reklamní soubory cookies, funkční soubory cookies nebo i soubory cookies třetích stran.
 • Provozovatel může soubory cookies využívat i prostřednictvím zpracování a zasílání Newslettru (článek 6 Všeobecných podmínek).
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může cookies poskytnout i třetí osobě.
 • Uživatel používáním Portálu uděluje Provozovateli souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením zařízení Uživatele, který uživatel na přístup na Portál použil; tj. pokud Uživatel použije k přístupu na Portál zařízení, v jehož prohlížeči je v nastaveních povoleno přijímání cookies, Uživatel tím akceptuje podmínky používání souborů cookies podle Všeobecných podmínek.
 • Provozovatel tímto informuje Uživatele, že instrukce ke změně nastavení souborů cookies nalezne v sekci „Pomoc“ v každém prohlížeči.
 • Uživatel bere na vědomí, že v případě zákazu souborů cookies v nastavení prohlížeče nemusí být Uživateli dostupné všechny služby a funkce Portálu nebo tyto nemusí správně fungovat.
 • Provozovatel se zavazuje vědomě používat jen takové soubory cookies, které nepoškozují zařízení Uživatele.

ČLÁNEK 6

Newsletter

 • Provozovatel Portálu poskytuje Uživateli možnost požádat o odběr personalizovaného informačního e-mailu (dále jako „Newsletter“). Newsletter Provozovatel odesílá denně, resp. v jiných časových intervalech dle vlastního uvážení.
 • O zasílání Newslettru Uživatel požádá Provozovatele vložením své e-mailové adresy do políčka s označením „Váš e-mail“. Uživatel následně požadavek k odběru Newsletteru potvrdí kliknutím na tlačítko s textem „Registrace“. Kliknutím na toto tlačítko Uživatel vyjadřuje souhlas se zasíláním Newslettru podle pravidel Všeobecných podmínek.
 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel při poskytování služby Newsletteru využívá služby společnosti Newzmate, Inc., Delaware, New Castle County, 19810, která je oprávněna poskytnutou e-mailovou adresu Uživatele použít výhradně pro účely zpracování a zasílání Newslettru.
 • Provozovatel v určitých případech, kdy je přesvědčen, že obsah Newslettru může být pro Uživatele přínosný, sám provede registraci Uživatele k odběru Newslettru, okamžitě však o této skutečnosti prostřednictvím zaregistrované e-mailové adresy Uživatele informuje a poskytne mu možnost registraci k odběru Newsletteru zrušit.
 • Uživatel registrací do služby Newslettru uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy v rozsahu nezbytném pro zasílání Newslettru, a to i prostřednictvím třetí osoby.
 • Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svou registraci k odběru Newslettru a tím i odvolat souhlas podle bodu 6.5 Všeobecných podmínek, a to zejména prostřednictvím kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“, resp. prostřednictvím hypertextového odkazu, který je uveden přímo v Newslettru.

ČLÁNEK 7

Aplikace společnosti Google

 • Používáním Portálu Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel na Portálu využívá aplikace společnosti Google, a to zejména (ale nejen) Google Analytics (analýza návštěvnosti Portálu) a Google Double Click for Publishers (management reklamního prostoru).
 • Provozovatel Uživatele tímto informuje, že bližší informace o fungování aplikací společnosti Google nalezne na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.
 • Uživatel prvním použitím Portálu z příslušného zařízení uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním získaných údajů v rozsahu nezbytném pro řádné použití příslušné aplikace společnosti Google, a to i prostřednictvím třetí osoby.

ČLÁNEK 8

Závěrečná ustanovení

 • Vztahy Provozovatele a Uživatele se řídí Všeobecnými podmínkami a obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, a to v uvedeném pořadí.
 • V případě, že jakékoli ustanovení Všeobecných podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, není tím dotčena platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Všeobecných podmínek, pokud to nevylučuje ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení.
 • Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na Portálu.