O nás

Ediční principy portálu EurActiv.cz

Preambule

Portál EurActiv.cz je partnerským webem EurActiv.com na základě franšízové smlouvy mezi společností EU-Media, s.r.o. a společností EurActiv.com PLC, Spojené království o partnerství při vytváření portálu EurActiv.cz. Úlohou portálu je poskytovat důkladné a objektivní informace o dění v EU, které je s maximální pečlivostí zasazeno do českých souvislostí. K naplnění tohoto cíle přijal EurActiv.cz v souladu s podmínkami uvedené franšízové smlouvy tyto základní principy, kterými se ve své publikační činnosti řídí.

I.

EurActiv.cz je produktem společnosti EU-Media, s.r.o. se sídlem Všehrdova 19, Malá Strana, 118 00, Praha 1, Česká republika, IČO: 282 54 295. Společnost EU-Media, s.r.o. je majitelem a provozovatelem internetové domény www.EurActiv.cz.

II.

Obchodní a obsahová stránka projektu EurActiv.cz jsou navzájem důsledně oddělené a nezávislé.

III.

Informacím na www.EurActiv.cz zaručujeme maximální relevanci. Toto kritérium zajišťujeme dodržováním zásad výběru aktuálních zpráv, jejich jednoduchého třídění a neustálé aktualizace obsahu.

IV.

Relevance tvorby obsahu se řídí především důležitostí informací pro vývoj české společnosti. Stejným kritériem se řídí i hloubka zpravodajství v jednotlivých oblastech, kterým se věnujeme. Pro zajištění maximální přehlednosti jsou zprávy upravované do jednoduché a vizuálně přehledné struktury a jsou zároveň tříděny podle oblastí politiky, kterých se dotýkají.

V.

Základní zásadou stránky je absolutní transparentnost. Projevuje se v šířce diskusního fóra a nezávislosti obsahu stránky.

VII.

Při tvorbě a zveřejňování zpráv se držíme faktů. Když se ptáme na názor, zahrnujeme co nejširší spektrum „stakeholderů“. Vždy sledujeme a upozorňujeme na hlavní trendy vývoje politiky, avšak bez hodnotících komentářů.

VIII.

Stránka je zcela neutrální díky vyváženému a nestrannému zpravodajství.

IX.

Tvorba obsahu na stránce nesleduje zájmy žádné politické strany, ani jiné zájmové skupiny, resp. jednotlivce. Zaručujeme zveřejňování názorů nejširšího možného spektra aktérů evropské politiky.

X.

K tvorbě redakčního obsahu přistupujeme vyváženě. Vyváženost našich informací zaručují tyto ediční principy, které musí při práci dodržovat každý člen našeho týmu. Zaručuje jí také transparentnost struktury portálu a diverzifikované zdroje financovaní, mezi něž patří soukromí sponzoři, veřejné instituce, účast na projektech financovaných z veřejných zdrojů a příjmy z reklamy. Žádný zdroj financování nesmí zasahovat do obsahové nezávislosti portálu.

XI.

Pokud spolupracujeme na tvorbě obsahu stránky s jinými partnery, poskytujeme jim dostatečný prostor pro prezentaci jejich postojů a názorů na různé oblasti evropské politiky. Jediným kritériem výběru je kvalita poskytované informace. Respektujeme dohodnuté termíny a velmi si vážíme důvěry, kterou do nás vložili.

XII.

Zveřejnění reklamy na stránce nebo poskytnutí reklamního prostoru nesmí zasahovat do její nezávislosti a neutrality.

XIII.

Poskytnutí partnerských výhod nesmí ovlivňovat, resp. zasahovat do obsahu stránky.

XIV.

Provozovatel zajistí všem uživatelům stránky možnost seznámit se bez omezení s jejími edičními principy.