Naším úkolem je obnovit Evropu pro všechny Evropany

budoucnost EU
© Shutterstock / Efired

Před šedesáti lety položily evropské národy základy Evropské unie – jedné z nejúspěšnějších sil podporujících mír, demokracii, svobodu, rovnost, prosperitu a solidaritu. Od té doby se již nesčetněkrát prokázala úspěšnost této koncepce. Dosáhli jsme celé řady cílů, na které můžeme být hrdí a vážit si jich, žádný z nich však nesmíme považovat za samozřejmost a žádný z nich není ani zcela dokonalý.

Náš svět prochází převratnými změnami. Nacionalismus je na vzestupu a na scéně se znovu objevují i populistické tendence. Naši pozornost rozptylují úzké národní zájmy a v důsledku toho nám hrozí, že ztratíme ze zřetele společné priority a solidaritu mezi členskými státy.

Evropská unie je vnímána jako subjekt, který není schopen řešit problémy současnosti. Důvěra evropských voličů je podkopávána a jsou dokonce zpochybňovány i samotné základy našeho společenství.

Unie se musí více zaměřit na hodnoty

V současné době se nacházíme na křižovatce. Oživit myšlenku EU se nám může podařit jen tehdy, pokud se vydáme směrem k sociálnější a spravedlivější Unii, která se více zaměří na hodnoty. Jako ministři pro evropské záležitosti a zároveň členové pokrokových stran jsme vždy podporovali demokracii, solidaritu a základní práva. Tyto hodnoty tvoří samotnou podstatu naší společné evropské identity a představují základ, na kterém musíme dále stavět.

Důvěru lze obnovit pouze tak, že budeme podporovat skutečnou rovnost, nestrannost a sociální spravedlnost pro všechny obyvatele Evropy.

Důvěru lze obnovit pouze tak, že budeme podporovat skutečnou rovnost, nestrannost a sociální spravedlnost pro všechny obyvatele Evropy. Sociální pokrok musí vždy znamenat vzestupnou konvergenci. Za prvé je nutné, abychom po letech hospodářské stagnace opět obnovili prosperitu ekonomik našich států ekologicky a sociálně udržitelným způsobem, přičemž musíme zohlednit digitální transformaci. Jako pokrokovým silám v Evropě se nám již podařilo úspěšně prosadit větší investice a přístup, jehož cílem je nejen fiskální konsolidace, ale za prioritu považuje i růst a investice.

Obnovení rovnováhy politik

Obnovení rovnováhy těchto politik je nejen v souladu se zásadami správného hospodaření s veřejnými rozpočty, ale posiluje i jejich udržitelnost. Budeme o něj usilovat i nadále s cílem dosáhnout vzestupné sociální i hospodářské konvergence jak v rámci jednotlivých členských států, tak mezi nimi, jakož i udržitelného růstu podporujícího začlenění. Budeme bojovat za spravedlnost včetně spravedlnosti daňové a budeme potírat daňové podvody a úniky. Zvýšíme dosavadní úsilí směřující k tomu, aby se euro stalo hnací silou růstu a konvergence v Evropské unii, cestou doplnění a reformy stávající hospodářské a měnové unie. Je nejvyšší čas, abychom Evropskou unii přebudovali na unii sociální, která se vyznačuje silnými právy pracovníků, rovností pohlaví, zabezpečením pracovních míst a příjmů a přísnými opatřeními, jejichž cílem je řešit nezaměstnanost mládeže, mzdovou nerovnost a propastné rozdíly v oblasti životní úrovně a sociálního zabezpečení.

Je nejvyšší čas, abychom Evropskou unii přebudovali na unii sociální.

Chceme minimální mzdu ve všech členských státech při současném respektování vnitrostátních postupů i úlohy sociálních partnerů v jednotlivých zemích. S těmito sociálními partnery musíme úzce spolupracovat na rozvoji sociální ochrany a sociálního státu, který naplňuje potřeby rychle se měnící ekonomiky. Nesmíme rovněž tolerovat sociální dumping bez ohledu na to, kde k němu dochází.

Římská deklarace

Ze všech výše uvedených důvodů usilujeme o začlenění silného sociálního pilíře Evropské unie do nadcházející Římské deklarace, a těšíme se na to, že na významném sociálním summitu vedoucích představitelů Evropy, který se bude konat koncem tohoto roku ve Švédsku, budou přijata nová opatření umožňující zajistit spravedlivá pracovní místa a růst podporující začlenění. Sociální práva a začlenění do EU nesmí být pouhým dodatkem jednotného trhu, ale jeho základní myšlenkou. Jedinečný příslib Evropské unie spočívá v modelu, který propojuje hospodářský růst se sociálním zabezpečením.

Nezbytným předpokladem naplnění tohoto slibu je větší soudržnost našich politik. K jejímu dosažení je nezbytný další rozvoj jednotného trhu, reforma našich ekonomik a konsolidace veřejných rozpočtů. Přitom je nutno mít vždy na zřeteli sociální dopady našich politik a klást si otázku, zda se nám daří plnit cíle, které jsme si vytyčili. Dosud se nám například nepodařilo splnit cíl 75% míry zaměstnanosti, a nedosáhli jsme ani cíle v oblasti investic do výzkumu a vzdělání či snížení genderové nerovnosti a míry chudoby na úroveň, na které jsme se společně dohodli.

Sociální zabezpečení a sociální práva jako priorita

Proto budeme jako pokrokoví politici i nadále prosazovat lepší vyvážení našich koordinovaných evropských politik, za jejichž prioritu budeme považovat sociální zabezpečení a sociální práva. Evropa musí vytrvale podporovat a bránit demokracii a právní stát, a to jak v rámci evropského kontinentu, tak i za hranicemi. Pokud dojde k jejich prokazatelnému porušení, je nutno z toho vyvodit důsledky.

Jedna věc je jistá: Evropa zítřka již nebude stejná jako Evropa včerejška.

Měli bychom rovněž zaujmout roli mezinárodních průkopníků v těchto záležitostech, a to zejména v době, kdy jsou mezinárodní opatření v oblasti změny klimatu, udržitelnosti a bezpečnosti ohrožována izolacionistickými tendencemi. Pokroková Evropa by měla stanovit své vlastní standardy a stejně vysoké standardy vyžadovat i od svých partnerů. Musíme podniknout kroky k řešení uprchlické krize. Evropa byla vždy kontinentem migrace. Jsme odhodláni bránit své hodnoty tak, jako jsme to činili vždy, pomocí humanitární, silné a účinné evropské azylové politiky, jejíž součástí jsou i spravedlivé mechanismy sdílení odpovědnosti.

Musíme spolupracovat se sousedními zeměmi a dalšími partnery i na řešení základních příčin migrace, potýkat se jen s jejími následky nestačí. Zároveň je velmi důležité posílit ochranu našich společných vnějších hranic za pomoci nového Evropského sboru pohraniční stráže. Bezpečnost a ochrana evropských občanů je prioritou číslo jedna, lze ji však zaručit jedině prostřednictvím spolupráce a transparentnosti. Optimální možností, jak toho dosáhnout, je společný přístup, zejména v oblasti boje proti terorismu na nadnárodní úrovni. Musíme však bojovat i za ochranu hodnot, které v našich společnostech uznáváme – tolerance, otevřenosti a lidských práv – před těmi, kdo by měli snahu je ohrožovat.

Evropa zítřka

Jedna věc je jistá: Evropa zítřka již nebude stejná jako Evropa včerejška. Nové společné výzvy – geopolitické posuny, rozsáhlá digitalizace a přechod k ekologickému hospodářství – vyžadují nová společná řešení. Nových výzev se nemusíme obávat, pokud budeme postupovat jednotně. Pozorujeme však různé úrovně ambicí mezi členskými státy v oblasti dalšího vývoje EU na cestě k plnění těchto úkolů, a to nejen v důsledku brexitu. Je nesporné, že všichni mají rovné podmínky: uzavřeli jsme smlouvu, která platí pro všechny a která ponechává některým členským státům prostor pro těsnější spolupráci v případě, že je výhodnější konkrétní problém řešit společně.

Jsme přesvědčeni, že společná řešení a konkrétní výsledky jsou nejlepším způsobem, jak čelit současné rozsáhlé kritice. Stávající nacionalistické tendence žádnou z těchto výzev nevyřeší. Evropská unie představuje naši odpověď současnému globalizovanému světu a my ji budeme bránit proti všem minulým, přítomným i budoucím hrozbám.

Harlem Désir, ministr pro evropské záležitosti, Francie
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, Česká republika
Michael Roth, ministr pro Evropu, Německo
Louis Grech, místopředseda vlády a ministr pro evropské záležitosti, Malta
Sandro Gozi, státní tajemník pro evropské záležitosti, Itálie
Margarida Marquesová, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Portugalsko
Giorgos Katrougalos (pozorovatel), náměstek ministra zahraničních věcí, Řecko

REKLAMA
REKLAMA