EUROMÝTUS: Koblihy se musejí balit do mikroténových sáčků

Další ze série euromýtů ukazuje, že česká legislativa dokáže klást na podnikatele přísnější požadavky než ta evropská.
balené koblihy
© Pixabay

Co se traduje?

Brusel nám ještě před vstupem do Evropské unie zakázal volný prodej pečiva. Z hygienických důvodů mělo být pečivo baleno do mikrotenových sáčků.

Jak je to doopravdy?

Povinnost balit při prodeji pečivo do mikrotenových sáčků po jistou dobu skutečně existovala, ale neměla s Evropskou unií nic společného. Toto kritizované opatření vyžadovala vyhláška českého Ministerstva zdravotnictví z roku 2002. Stanovovala pravidla pro zacházení s potravinami určenými pro prodej, aby „byla vyloučena rizika jejich kontaminace a po dobu prodeje byla zachována jejich zdravotní nezávadnost a jakost.“ Přeneseno do praxe to znamenalo balení pečiva do mikrotenových sáčků.

Vysvětlení:

V období před vstupem do EU se Česká republika snažila v procesu tzv. harmonizace přizpůsobit již existujícímu evropskému právu a přenést do českého práva standardy spojené s fungováním jednotného evropského trhu.

V řadě případů ovšem předpisy Evropské unie stanovují pouze minimální společné požadavky. Pokud se ovšem členské státy rozhodnou, mohou z vlastní vůle přijmout nad rámec evropského práva přísnější opatření.

Evropská unie vydala v roce 2002 nařízení stanovující obecné zásady a požadavky pro bezpečnost potravin, které státům ukládaly povinnost prevence vzniku a rozšíření zdravotních rizik. Tato norma ovšem nestanovovala konkrétní nástroje, jakými potravinové bezpečnosti dosáhnout, a už vůbec nestanovovala požadavek balení koblih do sáčků.

Zmíněná „koblihová vyhláška“ vznikla na českém Ministerstvu zdravotnictví, které se rozhodlo přijmout přísnější normu, než bylo pro sladění s právem EU nutné. Jelikož k tomu došlo v době přijímání řady nových předpisů z důvodu blížícího se vstupu do EU, rychle se rozšířila mylná informace, že i tuto vyhlášku má na svědomí „Brusel.“

Česká „koblihová vyhláška“ přestala platit na jaře roku 2006, přesto se mýtus o nesmyslném rozhodnutí Bruselu balit koblihy udržel ve veřejném prostoru minimálně do roku 2014.

Více informací:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (česky)

Vyhláška ministerstva zdravotnictví 347/2002 o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

REKLAMA
REKLAMA