Výrobci solárních panelů hledí do budoucnosti s optimismem

Výrobci produktů využívajících solární energii jsou přesvědčeni o tom, že tato energie může sehrát významnou roli při zajištění 20% podílu obnovitelných energií do roku 2020. I přes úctyhodný růst tohoto odvětví je ale pravděpodobné, že příspěvek solární energie bude oproti dalším obnovitelným zdrojům pouze omezený.

Souvislosti:

Technologie založené na solární energii poprvé upoutaly pozornost a zaznamenaly rozsáhlou podporu v kontextu ropné krize v letech 1973-1974, ovšem jejich popularita poté během 80. let opět začala klesat s tím, jak dovozy ropy znovu zlevnily.

Obavy z klimatických změn a energetické bezpečnosti nyní představují významné téma jak pro obyvatele, tak pro politiky na celém světě. Solární energie tak zažívá comeback. Evropská unie, především Německo, má jeden z nejvýznamnějších trhů s produkty, které využívají solární energii na světě. Je pravděpodobné, že tento trh poroste významně, zejména poté, co se vrcholní politici členských zemí EU na březnovém summitu zavázali zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu o 20% do roku 2020.

Témata:

Fotovoltaika a solární tepelná technika

Solární technologie se dělí na dvě širší kategorie: fotovoltaické technologie, tj. solární panely, které vyrábí elektřinu, a solární tepelné technologie, které jsou využívány k ohřevu a chlazení budov nebo k ohřevu vody.

Solární tepelné technologie jsou pravděpodobně populárnější: jsou levnější a vyžadují méně slunečního světla než fotovoltaika. Světové zásoby křemíku, který je nezbytnou surovinou pro výrobu fotovoltaických panelů navíc docházejí a alternativní technologie pro výrobu panelů není dosud široce dostupná.

Jak velkého podílu může solární technologie dosáhnout?

Evropská unie se zavázala k dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů (vítr, voda, geotermální energie, solární energie, biomasa) do roku 2020. Zůstává otázkou, do jaké míry jednotlivé alternativní zdroje mohou přispět k celkovému 20% cíli, ale podle všech dostupných údajů se zdá, že tento příspěvek nebude příliš významný.

Evropská rada pro obnovitelné energie (EREC) kupříkladu očekává, že fotovoltaika a solární tepelné technologie společně přispějí do roku 2020 do celkového energetického mixu pouze o něco málo více než o 1%. Pro srovnání, EREC očekává, že příspěvek vodní a větrné energie bude tvořit zhruba 4%-10% a biomasa přispěje k celkovému cíli s největší pravděpodobností 12,5%-14%.

I přes tyto nepříliš nadějné vyhlídky představuje ovšem sluneční záření potenciálně velký zdroj energie. Při využití stávajících technologií je však tento potenciál značně omezený. Lze očekávat, že k pokroku by mohlo dojít s nástupem nových technologií, které jsou v současné době ve vývoji. Jde o organické fólie, které se v současné době začínají využívat pro výrobu ultratenkých displejů. Ty by měly při dopadu světla generovat elektřinu. Mohly by se pak lepit například na okna budov. Tato oblast však vyžaduje stále velký objem prostředků na výzkum a vývoj.

Solární tepelná technologie na vzestupu

Odvětví založené na solární tepelné energie zaznamenalo v uplynulých letech dvouciferný hospodářský růst. Podle Evropské federace solárně termického průmyslu (ESTIF) rostl tento trh v roce 2006 o 47%. Německo přispělo k celkovým prodejům téměř z poloviny.

I přes toto působivé číslo ale Komise zdůrazňuje, že nemůžeme zakrývat skutečnost, že vzhledem k tomu, že většina vlád implementovala opatření obsažená v Bílé knize o obnovitelných energiích později, nebude cíle dosaženo v požadovaném termínu (do konce roku 2010 mělo být instalováno 100 milionu metrů čtverečních solárních tepelných panelů). Komise odhaduje, že do roku 2010 bude instalovaný výkon pouze třetinový oproti původnímu cíli.

Nová legislativa

Do konce roku 2007 má Komise připravit rámcovou směrnici o obnovitelných zdrojích, v níž se zaměří na elektřinu, vytápění a paliva. Původně Komise přislíbila, že předloží samostatný návrh pro obnovitelné zdroje, kde stanoví specifické cíle pro obnovitelné zdroje v sektoru ohřevu a chlazení, ale později tento záměr opustila. Namísto toho vzniká v současné době rámcová směrnice, v níž Komise hodlá pouze poskytnout pouze indikativní cíle a na členských státech ponechá, aby si stanovily své vlastní specifické sektorové cíle pro využití obnovitelných zdrojů při ohřevu a chlazení.

Situace v České republice

Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je v současné době výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů na úrovni 4%, 65,5% produkce pokrývá uhlí a 30,5% jaderná energie. Nejvýznamnějším zdrojem obnovitelné energie je v ČR v současné době voda (ta se na výrobě „zelené elektřiny“ podílí ze 76%), fotovoltaika je s 0,01% na posledním místě.

V České republice platí v oblasti fotovoltaiky od roku 2005 zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který upravuje i zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Tento zákon, který je implementací Bílé knihy EU o obnovitelných energiích by měl přispívat k „stabilizaci podnikatelského prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zvýšení atraktivnosti těchto zdrojů pro investory a vytvoření podmínek pro vyvážený rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR“.

Zákon zavedl především sytém výkupních cen (s garancí na dobu 15 let) a tzv. zelené bonusy, které jsou vyplácené výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Měl by také investorům garantovat návratnost jejich investic.

V dubnu 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program Eko-energie, z nějž budou podporovány investice do obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energie. Nejvyšší prioritu v programu zaujímá podpora využití bioplynu a biomasy, fotovoltaika je až na posledním místě, přičemž větrné elektrárny nebudou z programu podporovány vůbec.

Stanoviska:

Evropské federace solárně termického průmyslu (ESTIF) vyjádřila své zklamání z toho, že se Komise nerozhodla přijít se zvláštním návrhem směrnice o obnovitelných zdrojích při ohřevu a chlazení. „Bez specifických cílů pro obnovitelné zdroje pro ohřev a chlazení mohou investoři, občané i politici dále přehlížet obrovský nevyčerpaný potenciál solárního tepla i dalších technologií“.

Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA) uvedla, že by „budoucí rámcová směrnice o obnovitelných energiích měla obsahovat povinné, sektorově specifické cíle (pro výrobu elektřiny, ohřev a chlazení i pro dopravu) pro obnovitelné zdroje na národní úrovni a zajistit, aby členské země tyto cíle respektovaly“.

Další kroky:

Do prosince 2007 Komise představí návrh rámcové směrnice o obnovitelných zdrojích energií, která bude obsahovat indikativní cíle, podle nichž členské země stanoví své konkrétní cíle.

REKLAMA
REKLAMA